Näyttelijät
Liite 8 Suositus näyttelijöiden edustuksesta teatterin hallinnossa ja neuvottelukunnassa

I Näyttelijöiden edustus teatterin hallinnossa

2 § Edustus päättävässä viranomaisessa

Teatterin hallinnosta päättävässä viranomaisessa on kaksi näyttelijäyhdistyksen edustajaa.

3 § Edustus jaostossa ja työvaliokunnassa

Kussakin 2 §:ssä mainitun viranomaisen jaostossa tai työvaliokunnassa on näyttelijäyhdistyksen edustaja.

4 § Puhevalta eräissä asioissa

Näyttelijän ottamista ja erottamista koskevissa asioissa näyttelijäyhdistyksen edustajat saavat 2 ja 3 §:ssä tarkoitetuissa viranomaisissa ottaa osaa sekä yleis- että yksityiskohtaiseen keskusteluun paitsi henkilökunnan palkoista päätettäessä.

5 § Näyttelijäyhdistyksen lausunto

Teatterin johtajia, ohjaajia ja dramaturgeja otettaessa 2 §:ssä mainittu viranomainen pyytää ennen päätöksen tekemistä näyttelijäyhdistyksen lausunnon.

6 § Vaitiolovelvollisuus

Asioita, joita on käsitelty 2 ja 3 §:ssä mainituissa viranomaisissa, ei saa viranomaisen luvatta saattaa muiden tietoon.

7 § Kokousten ajankohta

Edellä 2 ja 3 §:ssä mainittujen viranomaisten kokoukset pidetään aikana, jona näyttelijäyhdistyksen edustajat voivat niihin teatterityön estämättä osallistua.