Näyttelijät
III luku Työaika

Säännöllisen työajan ylittäminen ja työaikakorvaukset

23 a § Lisätyö

 1. Lisätyötä on työnantajan aloitteesta työntekijän säännöllisen työajan lisäksi tehty työ, joka ei ole ylityötä.
   
 2. Esityksestä, valmistavasta tai pääharjoituksesta johtuva lisätyö korvataan maksamalla korottamaton tuntipalkka kultakin lisätyötunnilta tai antamalla vastaava vapaa-aika kokonaan tai osittain täysinä päivinä näyttelijän kanssa sovittavana aikana.

Muutoin lisätyö korvataan työaikalain (viittausmääräys) mukaan.

24 § Ylityö

 1. Jos näyttelijän päivittäinen työaika ylittää tämän sopimuksen 19 § kohdassa määrätyn 9 tuntia 15 minuuttia esitykseen, esityksiin, valmisteleviin tai pääharjoituksiin käytettävästä ajasta johtuen, ylityöstä maksetaan kahdelta ensimmäiseltä ylityötunnilta 50 prosentilla korotettu tuntipalkka ja sen jälkeen 100 prosentilla korotettu tuntipalkka tai annetaan sovittaessa vastaava vapaa-aika.
   
 2. Jos näyttelijän päivittäinen työaika muutoin kuin 1 kohdasta mainitusta syystä ylittää 8 tuntia, ylityöstä maksetaan kahdelta ensimmäiseltä ylityötunnilta 50 prosentilla korotettu tuntipalkka ja sen jälkeen 100 prosentilla korotettu tuntipalkka tai annetaan sovittaessa vastaava vapaa-aika.
   
 3. Jos näyttelijän näytäntövuoden työpäivien määrä ylitetään, kultakin ylittävältä työpäivältä maksetaan 50 prosentilla korotettu päiväpalkka tai annetaan sovittaessa vastaava vapaa-aika.

25 § Sunnuntaityö

 1. Sunnuntaina ja muuna kirkollisena juhlapäivänä sekä itsenäisyys- ja vapunpäivänä tehdystä työstä maksetaan varsinaisen palkan lisäksi korottamaton tuntipalkka kultakin työtunnilta tai annetaan sovittaessa vastaava vapaa-aika. Jos työ on samalla ylityötä, maksetaan lisäksi ylityökorvaus, joka lasketaan korottamattomasta tuntipalkasta tai annetaan sovittaessa vastaava vapaa-aika. Jos näyttelijä osallistuu em. päivinä kolmeen näytäntöön, maksetaan kolmannen näytännön osalta kolminkertainen korottamaton tuntipalkka tai annetaan sovittaessa vastaava vapaa-aika.
   
 2. Jos sunnuntaiksi tai muuksi kirkolliseksi juhlapäiväksi taikka itsenäisyys- tai vapunpäiväksi määrätty työ peruutetaan niin myöhään, että näyttelijä on jo saapunut työpaikalle, maksetaan sunnuntaityökorvauksena yhden tunnin palkka, eikä mainittua päivää lasketa vapaapäiväksi.

26 § Tuntipalkan laskeminen

Tuntipalkka saadaan jakamalla kalenterikuukauden varsinainen palkka luvulla 163.