• Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Näyttelijät 2018–2019, voimassa 1.2.2018 lukien

  Liite 6 Näyttelijän koulutussopimus

  1 § Soveltamisala

  Tämä sopimus koskee kunnallisia ammattiteattereita ja niiden palveluksessa olevia kuukausipalkkaisia näyttelijöitä.

  2 § Jatkuvan koulutustoiminnan periaate

  Teatterityön luonne ja siihen liittyvät erikoisvaatimukset edellyttävät jatkuvaa koulutustoimintaa. Tällaiseen koulutukseen tulisi suhtautua myönteisesti.

  3 § Ilmaisutekninen ja muu perus-, jatko- ja täydennyskoulutus

  1. Teatteri myöntää näyttelijälle, joka on saanut valtion taiteilija-apurahan vähintään puoleksi vuodeksi, anomuksesta palkatonta työvapaata koulutusta varten vähintään kaksi (2) kuukautta sopivaksi katsomanaan ajankohtana edellyttäen, että näyttelijä on jättänyt anomuksensa työnantajalle kahdeksan (8) kuukautta ennen koulutuksen tai kurssin alkamista. Kahden kuukauden työvapaa ei vähennä näyttelijän vuosilomaa eikä muita työsuhde-etuuksia.
    
  2. Työnantaja voi lähettää näyttelijän hänen ammattiinsa liittyviin koulutustilaisuuksiin, jolloin työnantaja korvaa näyttelijälle tästä aiheutuneet suoranaiset kustannukset hänen kuukausipalkkaansa vähentämättä. Matkakustannusten korvaus ja päiväraha suoritetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvaamista koskevien määräysten mukaisesti.
    
  3. Teatterikorkeakoulun, Tampereen yliopiston ja sopijaosapuolten yhdessä järjestämät tai hyväksymät ammattikurssit katsotaan ammatilliseksi koulutukseksi. Niihin hyväksytylle näyttelijälle teatteri myöntää riittävän ajoissa jätetyn anomuksen perusteella joko kokonaan tai osittain palkallista työvapaata kalenterivuodessa vähintään
  • yhdelle näyttelijälle, mikäli teatterin näyttelijämäärä on 20 tai sitä pienempi,
    
  • kahdelle näyttelijälle, mikäli teatterin näyttelijämäärä on 21 tai sitä suurempi.

  Soveltamisohje

  Osittainen palkallinen työvapaa tulee kysymykseen, kun näyttelijä on koulutustaan varten saanut taloudellista tukea teatterilta tai muulta yhteisöltä.


  1. Tässä pykälässä mainittu koulutus katsotaan opintovapaalain mukaiseksi koulutukseksi.

  4 § Ammattiyhdistyspoliittinen ja vastaava koulutus

  1. Yhteistyön parantamiseksi ja työrauhan ylläpitämiseksi sopijapuolet suosittavat osapuolten yhteistä työsuhdeasioihin ja työturvallisuuteen liittyvää koulutustoimintaa.
    
  2. Luottamusmiehen, varaluottamusmiehen ja/tai työsuojeluvaltuutetun, joka voi olla sama henkilö, osallistuessa sopijapuolten yhdessä järjestämiin tai hyväksymiin koulutustilaisuuksiin työnantaja korvaa näyttelijän kuukausipalkkaa vähentämättä kurssista aiheutuneet suoranaiset kustannukset, kuitenkin enintään viideltä työpäivältä näytäntövuodessa. Matkakustannusten korvaus ja päiväraha suoritetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvaamista koskevien määräysten mukaisesti.
    
  3. Tässä pykälässä mainittu koulutus katsotaan opintovapaalain mukaiseksi koulutukseksi. Ammattiyhdistyskoulutusajasta jätetään kuitenkin enintään 30 kalenteripäivää saman kalenterivuoden aikana lukematta opintovapaa-ajaksi mikäli teatteri on maksanut näyttelijälle palkkaa tältä ajalta.