• Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Näyttelijät 2018–2019, voimassa 1.2.2018 lukien

  Liite 7 Luottamusmiessopimus

  1 § Soveltamisala

  Tämä sopimus koskee kunnallisia ammattiteattereita ja niiden palveluksessa olevia kuukausipalkkaisia näyttelijöitä.

  2 § Luottamusmiesjärjestelmän tarkoitus

  Luottamusmiesjärjestelmän tarkoituksena on omalta osaltaan edistää Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Suomen Näyttelijäliiton välillä solmitun näyttelijöiden kunnallisen työehtosopimuksen noudattamista, työnantajan ja näyttelijän välillä syntyvien erimielisyyksien tarkoituksenmukaista, oikeudenmukaista ja nopeaa selvittämistä sekä työrauhan säilyttämistä.

  3 § Luottamusmies ja varaluottamusmies

  1. Luottamusmiehellä tarkoitetaan näyttelijää, jonka teatterin näyttelijäyhdistys on valinnut edustajakseen hoitamaan tässä sopimuksessa tarkoitettuja tehtäviä.
    
  2. Luottamusmiehen tulee olla asianomaisen teatterin palveluksessa sekä perehtynyt kunnalliseen näyttelijöiden työehtosopimukseen sekä asianomaisen teatterin olosuhteisiin.
    
  3. Tarvittaessa varaluottamusmies voi hoitaa luottamusmiehen asemasta luottamusmiehen tehtäviä. Työnjaosta luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen kesken ilmoitetaan työnantajalle.
    
  4. Mitä tässä sopimuksessa on sanottu luottamusmiehestä koskee myös varaluottamusmiestä aikana, jolloin hän työnantajalle tehdyn ilmoituksen mukaan hoitaa luottamusmiehen tehtäviä.

  4 § Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valitseminen

  1. Teatterin näyttelijäyhdistys valitsee luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen. Vaali voidaan suorittaa myös työaikana työpaikalla, mikäli vaalin järjestäminen ei häiritse teatterin toimintaa.
    
  2. Valitusta luottamusmiehestä ja varaluottamusmiehestä on kirjallisesti ilmoitettava työnantajalle.

  5 § Luottamusmiehen tehtävät

  Luottamusmiehen tehtävänä on

  1. edustaa kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen soveltamista koskevissa asioissa sitä näyttelijäyhdistystä, joka on hänet valinnut,
    
  2. välittää luottamusmiestoimintaan liittyviä tietoja ja ilmoituksia työnantajan ja näyttelijöiden välillä.

  6 § Tietojen ja selvitysten saanti

  1. Jos syntyy erimielisyyttä tai epäselvyyttä kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen ehdoista, tulee luottamusmiehen saada kaikki kysymyksessä olevan tapauksen selvittämiseen vaikuttavat tiedot.
    
  2. Luottamusmiehellä on oikeus tarkastaa edustamiensa näyttelijöiden kirjalliset työsopimukset.

  7 § Neuvottelujärjestys

  Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen ehtoja koskevat erimielisyydet selvitetään kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen VII luvun mukaista neuvottelumenettelyä noudattaen.

  8 § Luottamusmiehen asema

  1. Luottamusmies on velvollinen noudattamaan kunnallista näyttelijöiden työehtosopimusta, esimiestensä antamia määräyksiä sekä muita työsuhteesta johtuvia velvoitteita.
    
  2. Näyttelijän tehtäviä lukuun ottamatta luottamusmiehenä toimivalle näyttelijälle ei ilman hänen suostumustaan saa määrätä lisätehtäviä. Häntä ei myöskään saa siirtää toiseen tehtävään, jonka palkka on aikaisemmasta tehtävästä maksettavaa palkkaa alempi.
    
  3. Työnantaja voi myöntää perustellusta syystä luottamusmiehelle luottamusmiestehtävien hoitamista varten tilapäistä vapaata.
    
  4. Jos luottamusmies työnantajan määräyksestä joutuu hoitamaan luottamusmiestehtäviä työajan ulkopuolella, luetaan tehtävän suorittamiseen kulunut aika työajaksi.

  Soveltamisohje

  Jos luottamusmies joutuu työtehtävistä johtuvista syistä tekemään luottamusmiestehtäviä 20 §:n työajan ulkopuolella, voidaan soveltaa KVTES:n VII luvun 8 §:n 3 momenttia.


  9 § Luottamusmiehen toimitilat

  Luottamusmiehelle on pyrittävä järjestämään sopiva tila, jossa hän voi säilyttää luottamusmiestehtävien hoitamista varten tarvittavia asiakirjoja ja toimistovälineitä. Lisäksi luottamusmiehellä on oikeus käyttää työnantajalla yleisesti käytössä olevia atk-laitteita ja niihin liittyviä ohjelmia sekä sähköpostia.


  Soveltamisohje

  Arvioitaessa työnantajan velvollisuutta järjestää tässä pykälässä tarkoitetut käyttöoikeudet on otettava huomioon teatterin koko, luottamusmiehen tehtävien laajuus, ajankäytön määrä ja laitteiston tarve.


  10 § Luottamusmiehen koulutus

  Luottamusmiehelle ja varaluottamusmiehelle varataan mahdollisuuksien mukaan tilaisuus osallistua sellaiseen koulutukseen, mikä on omiaan lisäämään hänen pätevyyttään luottamusmiestehtävien hoitamisessa.

  11 § Vierailevien näyttelijöiden luottamusmies

  Tässä sopimuksessa tarkoitettu luottamusmies edustaa myös vierailevaa näyttelijää, joka on valtuuttanut luottamusmiehen tähän tehtävään.

  12 § Luottamusmieskorvaus

  Luottamusmiehelle korvataan luottamusmiestyöstä erillinen 63 euron rahakorvaus kuukaudessa.

  Luottamusmieskorvaus voidaan paikallisen sopimuksen nojalla maksaa varaluottamusmiehelle, jos luottamusmiehen tehtäviä on jaettu luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen kesken tämän sopimuksen 3 § 3 kohdan mukaan.