Muusikot
Muusikot, voimassa 1.2.2017 lukien

I luku Yleinen osa

Kunnalliset kuukausipalkkaiset muusikot 2017

1 § Soveltamisala

1 mom. 

Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevassa ja vähintään neljän viikon palvelussuhteessa olevia kaupunginorkesterien, kaupunginkvartettien ja kaupunginteattereiden orkesterien muusikoita. Tätä sopimusta voidaan soveltaa perustellusta syystä luottamusmiehen suostumuksin myös vähintään kahden viikon palvelussuhteeseen siten kuin työnantaja ja muusikko sopivat.


Soveltamisohje

Tässä sopimuksessa tarkoitettuja muusikoita nimitetään jäljempänä orkesterin jäseniksi.


2 mom. 

Orkesterin jäsenten palvelussuhteessa noudatetaan muuten soveltuvin osin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) määräyksiä soveltamisohjeineen, lukuun ottamatta luvun III 2, 5–18, 19 § 2 mom., –25, 27–28 §:n määräyksiä.


Soveltamisohje KVTES:n V luvun 12 § 3 momentin soveltamisohjeeseen

KVTES:n V luvun (virka- ja työvapaat sekä perhevapaat) 12 § 3 momentin soveltamisohjeessa on todettu, että Kunnallinen työmarkkinalaitos suosittelee kunnille ja kuntayhtymille, että ne myöntävät pääsopijajärjestöjen ylimpien päättävien elinten kokouspäiville osallistumiseen virka- tai työvapaata säännöllisen työajan ansioita vähentämättä, milloin niissä käsitellään virka- tai työehtosopimusasioita ja milloin se on viraston tai laitoksen toiminnan kannalta mahdollista. Tällaisiksi ylimmiksi päättäviksi elimiksi katsotaan kaupunginorkesterien muusikkojen sopimusalalla Suomen Muusikkojen Liitto ry:n hallitus, liittovaltuusto ja liittokokous.

Soveltamisohje KVTES luku IV 18 § (voimassa 1.2.2017–30.9.2019)

Lomaraha lasketaan ja maksetaan KVTES:n lomarahamääräyksistä tehdyn erillisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.


2 § Työhönotto

1 mom. 

Orkesterin jäseneksi pyrkivän on suoritettava koesoitto. Asiantuntijalautakunta suorittaa hakijoiden ehdollepanon. Työnantajaa edustavien jäsenten lisäksi asiantuntijalautakunnassa on Suomen Muusikkojen Liitto ry:n edustaja, jonka matka- ja kokouskustannuksista vastaa ko. liitto.

2 mom. 

Työsuhteen ehdoista sovitaan yleensä kirjallisesti.