• Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Muusikot, voimassa 1.2.2017 lukien

  Kunnallisten tilapäisten muusikkojen työehtosopimus 2017

  1 § Soveltamisala

  Tämä sopimus koskee kaupunginorkesterien tilapäisiä täysin ammattitaitoisia muusikoita.

  2 § Palkkio (voimaan 1.2.2017)

  Muusikoille maksetaan palkkio seuraavasti:

  Julkisesta esityksestä
  133,53 €

  Esityksen kestäessä yli 3 tuntia 5 minuuttia, kutakin alkavaa puolta tuntia kohden
  22,25 €
   
  Harjoituksesta
  89,01 €
   
  Harjoituksen kestäessä yli 3 tuntia 5 minuuttia, kutakin alkavaa puolta tuntia kohden
  14,82 €

  Jos esitykseen liittyy välittömästi lyhyt harjoitus, harjoituspalkkiona maksetaan puolelta tunnilta harjoituksen alkamishetken ja konsertin alkamishetken väliseltä ajalta
  14,82 €

  3 § Korvaus erityisistä tehtävistä

  Äänenjohtajan tehtävästä palkkio maksetaan 25 %:lla korotettuna. Mikäli muusikko joutuu toimimaan konserttimestarina, palkkiosta sovitaan etukäteen erikseen. Muusikolle, joka työsopimuksensa mukaisesti soittaa useampaa kuin yhtä soitinta, maksetaan palkkio 15 %:lla korotettuna.

  4 § Korvaus lyhyistä esityksistä (voimaan 1.2.2017)

  Jos samana päivänä on useita lyhyitä esityksiä (esim. koululaiskonsertti), joiden väliin jäävä aika on enintään kaksi tuntia, maksetaan muusikolle ensimmäistä esitystä seuraavista esityksiltä palkkiona euroissa:
  66,76 €

  5 § Korvaus esiintymisestä työssäkäyntialueen ulkopuolella

  Työssäkäyntialueen ulkopuolella työskentelevälle muusikolle palkkio maksetaan vähintään yhdestä esityksestä ja kahdesta harjoituksesta. Jos esityksen ja sen uusinnan väliin jää yksi tai useampi päivä, uusinnasta maksetaan yhden esitys- ja yhden harjoituspalkkion suuruinen palkkio. Uusintaesityksen yhteyteen voidaan sijoittaa samana päivänä harjoitus, joka sisältyy tähän maksuun.

  6 § Korvaus esiintymisestä musiikkiteatterissa

  Oopperassa, operetissa tai muussa musiikkiteatterissa esiintymisestä maksetaan palkkio pääharjoituksista ja muista harjoituksista kuten esityksestä, jos soittaminen on kiinteässä yhteydessä näyttämötoimintaan.

  7 § Sunnuntaityökorvaus

  Sunnuntaina tehdystä työstä maksetaan 100 prosentilla korotettu palkka.

  8 § Vuosilomakorvaus

  Vuosilomakorvaus maksetaan vuosilomalain mukaan.

  Jos muusikko saa samanaikaisesti vuosilomaa, lomakorvausta tai lomarahaa saman työnantajan muun palvelusuhteen perusteella, hänellä ei ole oikeutta tässä pykälässä tarkoitettuun lomakorvaukseen.

  9 § Matkakustannusten korvaukset

  Matkakustannusten korvaukset ja päivärahat määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen liitteen 16 mukaisesti.

  10 § Palkkioiden maksu

  Palkkion määrä ja palkkion maksuajankohta ilmoitetaan muusikolle työsopimusta solmittaessa.
  Palkkio maksetaan muusikolle työsuhteen päättymistä lähinnä seuraavana normaalina palkanmaksupäivänä kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua työsuhteen päättymisestä.


  Soveltamisohje

  Jos palkanmaksun estyminen johtuu muusikosta johtuvasta syystä, määräaika alkaa esteen lakkaamisesta.