På svenska

LS 2022–2025

Lääkärien virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Terveyskeskusten lääkärien toimenpideluettelo

  Toimenpideluettelo

  Toimenpideryhmä R0–R III

  Terveyskeskusten kaikkiin lääkäreihin sovellettavat em. yleisohjeet huomioon ottaen

  R 0

  Korvattavat toimenpiteet

  001

  Lääkärin potilaalle puhelimitse tai sähköisesti antama hoito-ohje, jonka lääkäri kirjaa sairauskertomusjärjestelmään

   

  Soveltamisohje

  Toimenpiteellä korvataan yleensä vastaanottokäynti. Toimenpidepalkkiota ei makseta, jos potilas tulee välittömästi soiton jälkeen hoitoon. Toimenpidettä ei korvata, mikäli ohje annetaan toisen henkilön välityksellä, paitsi niissä tilanteissa, joissa potilas ei esim. ikänsä, ymmärryksensä, kieliongelmiensa tai vammaisuutensa perusteella pysty itse hoitamaan asiaansa. Tällä toimenpiteellä ei tarkoiteta terveydenhuollon henkilöstön keskinäistä konsultointia.

  002

  Lääkärin muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle suorittama konsultointi, johon liittyy potilaan hoitoa koskeva sairauskertomusjärjestelmään kirjattava hoito-ohje.

   

  Soveltamisohje

  Toimenpiteellä korvataan yleensä vastaanottokäynti. Toimenpidepalkkiota ei makseta, jos potilas tulee konsultoinnin seurauksena välittömästi lääkärin hoitoon. Sairauskertomuksesta tulee löytyä saatu konsultaatiovastaus sekä merkintä konsultaation antavasta lääkäristä, jolle korvaus suoritetaan. Toimenpiteen käyttö perustuu terveydenhuollon ammattihenkilöstön tehtävä- ja työnjakomuutoksiin. Ne voivat liittyä lakimuutoksiin, organisaatiouudistuksiin tai palvelutarpeiden ja henkilöstön osaamisen parempaan hyödyntämiseen palvelu- ja henkilöstöstrategioiden toteuttamiseksi.

  R I

  Korvattavat toimenpiteet

  101

  Lääkärin suorittama näöntutkimus silmänpohjatutkimuksineen

   

  Soveltamisohje

  Tutkimuksella tarkoitetaan lääkärin suorittamaa näöntutkimusta silmänpohjatutkimuksineen. Tutkimus on korvattava toimenpide vain silloin, kun se tehdään potilaan valittaessa näkövikaan tai silmäsairauteen liittyviä oireita tai se muuten tehdään samalla perusteellisuudella esim. diabeetikoille vuositarkastuksen yhteydessä. Tätä toimenpidettä käytetään myös annettaessa dokumentoitu lausunto silmänpohjakuvista.

  102

  Lääkärin suorittama kuulontutkimus äänirautakokeineen

   

  Soveltamisohje

  Tutkimuksella tarkoitetaan yleislääkäritasoista perusteellista kuulontutkimusta. Tutkimus on korvattava toimenpide vain silloin, kun se tehdään potilaan valittaessa kuulovikaan tai korvasairauteen liittyviä oireita. Kuulontutkimukseen kuuluu otologisen statuksen teko ja kuiskaustutkimus tai audiodiagramman tulkinta.

  103

  Lääkärin suorittama perusteellinen neurologinen tutkimus

   

   

  Soveltamisohje

  Tutkimuksella tarkoitetaan yleislääkäritasoista perusteellista neurologista tutkimusta. Tutkimus on korvattava toimenpide vain silloin, kun se tehdään potilaan valittaessa neurologisia oireita tai on syytä epäillä, että potilaan oireiden takana voi olla neurologista selvittelyä vaativa syy taikka tutkimus tehdään vastaavalla perusteellisuudella muusta syystä. Toimenpide ei ole korvattava esim. silloin kun tutkimus tehdään orientoivana neurologisena tutkimuksena ajokorttitutkimuksen yhteydessä.

  105

  Kardiorespiratorinen kokonaisarvio laboratoriotutkimuksineen

   

  Soveltamisohje

  Tutkimuksella tarkoitetaan esim. vuosittain tapahtuvaa, tavanomaista vastaanottokäyntiä perusteellisempaa sydän- tai keuhkosairauspotilaan tai verenpainepotilaan tutkimusta. Tutkimus on korvattava toimenpide vain silloin, kun sen yhteydessä tulkitaan EKG-, thorax-rtg, hengitysfunktiotutkimuksia ja/tai laboratoriotutkimuksia. Lisäksi tutkimus on korvattava toimenpide silloin, kun joudutaan tekemään akuutissa vaiheessa perusteellinen sydän- ja keuhkosairauspotilaan kliininen tutkimus ja voidaan ottaa ja tulkita edellä mainittuja lisätutkimuksia.

  106

  Pinnalliset leikkaukset, haavojen revisio ja suturaatio

   

  Soveltamisohje

  Arvio haavojen suturoimisessa toimenpide R I 106:n ja R II 206:n välillä tehdään tapauskohtaisesti ottaen huomioon ajankäyttö ja toimenpiteen vaativuus. Mikäli pinnalliset leikkaukset kohdistuvat selvästi eri asioihin ja niiden hoitamiseen kuluu huomattavasti aikaa ja potilas esim. joudutaan valmistelemaan kahdesti toimenpiteeseen, voidaan periä kaksi tämän ryhmän mukaista palkkiota.

  Tätä toimenpidettä käytetään myös esim. säärihaavapotilaan haavan revisiossa.

  107

  Incisiot, joissa puudutus

  108

  Rikan poisto silmästä puudutuksessa

  109

  Korvakäytävän huuhtelu ja/tai imu

   

  Soveltamisohje

  Tätä toimenpidettä käytetään myös vaikean externin otiitin imussa, huuhtelussa ja tamponaatiohoidossa.

  110

  Tärykalvopisto

   

  Soveltamisohje

  Parasenteesi on yksi toimenpide, vaikka se tehtäisiin molempiin korviin.

  111

  Poskiontelopunktio/huuhtelu

   

  Soveltamisohje

  Poskiontelopunktio on yksi toimenpide, vaikka se tehtäisiin molemmin puolin. Toimenpide on maksullinen myös silloin, kun on kyseessä antrostomia-potilas, jolle tehdään huuhtelu lavaatiokärjellä.

  113

  Kynsiin ja kynsivalleihin kohdistuvat leikkaukset, jotka tehdään puudutuksessa

  114

  Injektiohoidot muualle kuin lihaksiin tai ihon alle

   

  Soveltamisohje

  Esimerkiksi erilaiset niveliin kohdistuvat lääkeinjektiot. Mikäli reumapotilaalle laitetaan lääkettä useampiin pikkuniveliin samanaikaisesti, on kyseessä vain yksi toimenpide. Myös injektiot, jotka kohdistetaan pehmytkudoksiin tarkoituksena esimerkiksi tulehdusprosessin rauhoittaminen jännekiinnitysalueella, ovat korvattavia toimenpiteitä.

  116

  Kipsaus

  117

  Psykiatrisen tilan suunnitellut terapiakäynnit (esim. perheterapia)

   

  Soveltamisohje

  Psykiatrisen tilan suunnitelluilla terapiakäynneillä tarkoitetaan käyntejä, jotka on etukäteen sovittu potilaan kanssa koskemaan tiettyä tavoitteellista hoitoa tai hoidon suunnittelua.

  118

  Lääkärin suorittama konsultointi, johon liittyy potilaan tutkiminen

   

  Soveltamisohje

  Toimenpiteellä tarkoitetaan niitä tilanteita, joissa esimerkiksi nuorempi tai kokemattomampi lääkäri kysyy kokeneemman kollegan mielipidettä potilaan hoidosta ja tämä konsultaation antava lääkäri suorittaa itse potilaan tutkimuksen. Sairauskertomuksesta tulee löytyä saatu konsultaatiovastaus sekä merkinnät konsultaation antavasta lääkäristä, jolle korvaus suoritetaan.

  119

  Lääkekapselin asettaminen ihon alle

   

  Soveltamisohje

  Kyseeseen tulevat lähinnä ehkäisykapselit ja antabuskapselit. Tätä toimenpidettä käytetään myös poistettaessa esim. ehkäisykapseleita.

  120

  Suonensisäisen nestehoidon aloittaminen

   

  Soveltamisohje

  Toimenpiteellä tarkoitetaan päätöstä suonensisäisen nestehoidon aloittamisesta siihen liittyvine mahdollisine lääkehoitoineen.

  121

  Koagulaatiohoidot (nenän limakalvot, kohdunsuu, pinnalliset iho­muutokset)

  123

  Gynekologinen tutkimus ja siihen liittyvä irtosolunäytteen otto

   

  Soveltamisohje

  Toimenpiteeseen kuuluvalla irtosolunäytteen otolla tarkoitetaan lähinnä PAPA-tutkimuksia. Joukkotutkimuksena otettuja irtosolunäytteitä ja äitiysneuvoloissa rutiininomaisesti otettuja irtosolunäytteitä ei kuitenkaan korvata toimenpiteinä. Korvattava toimenpide solunäytteenotto on myös silloin, kun lääkäri tekee sen GC-näytteen saamiseksi tapauksissa, joissa hän itse suorittaa myös näytteen mikroskopoinnin.

  124

  Akupunktiohoidot

  126

  Silmänpaineen mittaus

  127

  Äänihuulten tutkimus

   

  Soveltamisohje

  Äänihuulten tutkimuksella tarkoitetaan esimerkiksi epäsuorassa laryngoskopiassa tapahtuvaa äänihuulten asennon, liikkeiden ja rakenteen tutkimista.

  128

  Luxoituneen nivelen reponointi

  129

  Kierukan asettaminen

  130

  Tamponaatiohoidot (nenään tai korvaan)

  131

  Polyypin poisto

  132

  Vierasesineen poisto kehon luonnollisista aukoista ja onteloista

  133

  Otomikroskopia korvamikroskooppia käyttäen

  134

  Ohutneulabiopsia

  136

  Rakkopunktio

  137

  Nivelpunktio

  139

  Karsastuksen perusteellinen tutkimus

  141

  Peräpukamiin kohdistuva ei-leikkauksellinen toimenpide (ligaatio, kryokoagulaatio, trombosoivat injektiohoidot)

  143

  Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn selvittely, arviointi ja hoidon suunnittelu sekä hoitosuunnitelman laadinta

   

  Soveltamisohje

  Toimenpide edellyttää yleensä potilaan omakohtaista tutkimista. Toimenpide tulee kysymykseen esimerkiksi monisairaan potilaan lääke- ja muun hoidon kokonaisuutta arvioitaessa ja/tai suunniteltaessa, vanhuspotilaan hoitopaikkaa/jatkohoitopaikkaa selviteltäessä ja/tai suunniteltaessa ja potilaslaissa tarkoitettua hoitosuunnitelmaa laadittaessa. Toimenpiteestä syntyy tarvittavat merkinnät sairauskertomukseen ja/tai syntyy erillinen todistus/lausunto.

  145

  Elävän henkilön kliininen (oikeuslääkeopillinen) tutkimus

   

  Soveltamisohje

  Tutkimus tulee kyseeseen esimerkiksi ulkoisten pahoinpitelyvammojen tutkimuksena.

  146

  Ensikäynti äitiysneuvolassa

   

  Soveltamisohje

  Käyntiin liittyy aina asiakkaan terveydentilan arvio ja raskauden keston määritys. Lisäksi yleensä käyntiin liittyy yleinen raskauden riskien kartoitus, seulontavalistus, tupakka-alkoholi-valistus, ohjeet ravinnosta, liikunnasta jne.

  147

  Lapsille suoritettava viimeinen neuvolatarkastus ennen kouluunmenoa

   

  Soveltamisohje

  Tarkastus tehdään 4 vuoden iässä ja siihen kuuluu psyykkisen ja fyysisen kehitystason arviointi sekä sosiaalisten taitojen arviointi ja mahdollisesti tarvittavien tukitoimenpiteiden suunnittelu. Lapsen ja vanhempien suhdetta ja lasten itsenäistymistä tuetaan ja opastetaan ja ohjataan hoitoon kasvatusongelmissa.

  148

  Koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon kuuluva tarkastus, jonka yhteydessä tehdään lausunto

   

  Soveltamisohje

  Tarkastus tehdään koulun loppuvaiheessa ja sen yhteydessä voidaan tehdä perusteltuja kannanottoja tai lausuntoja oppilaan soveltuvuudesta suunnittelemiinsa ammatteihin tai tehdään ns. nuorison terveystodistus.

  149

  Hormonikorvaushoidon aloittaminen joko naiselle tai miehelle

   

  Soveltamisohje

  Toimenpiteellä tarkoitetaan käyntiä, jonka yhteydessä tehdään kliininen tutkimus ja selvitetään mahdollisen hoidon edut ja haitat sekä suunnitellaan hoidon toteutus ja sovitaan jatkoseurannasta.

  150

  Verenkierron tutkiminen Doppler-UÄ -laitteen avulla.

   

  Soveltamisohje

  Toimenpidettä käytetään tutkittaessa esimerkiksi diabeetikon valtimoverenkiertoa tai säärihaavojen etiologiaa.

  151

  Muistisairauslääkityksen aloittaminen muistisairaalle potilaalle

   

  Soveltamisohje

  Toimenpiteellä tarkoitetaan käyntiä, jonka yhteydessä lääkkeillä hoidettavaa muistisairautta (Alzheimerin tauti, Parkinsonin tautiin liittyvä dementia) sairastavalle potilaalle tehdään kliininen tutkimus ja selvitetään lääkehoidon indikaatioiden olemassaolo, mahdollisen hoidon edut ja haitat, sekä suunnitellaan hoidon toteutus ja sovitaan jatkoseurannasta.

  Toimenpide on korvattava neurologian ja geriatrian alan erikoislääkärille lääkehoidon aloittamista koskevan päätöksenteon osalta. Toimenpidettä ei kuitenkaan käytetä, jos samassa yhteydessä tehdään lausunto lääkehoidon korvattavuudesta (R II 225).

  Lisäksi toimenpide on korvattava myös muille terveyskeskuksessa työskenteleville lääkäreille lääkehoidon muutosta koskevan arvion ja päätöksen yhteydessä (hoidon tehostaminen tai vaihtaminen, yhdistelmähoidon aloittaminen, tarpeettoman lääkehoidon lopettaminen).

  R II

  Korvattavat toimenpiteet

  201

  Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn selvittely, arviointi ja hoidonsuunnittelu.

   

  Soveltamisohje

  Toimenpiteellä tarkoitetaan toimintakyvyn ja hoidontarpeen laajaa selvittelyä ja tähän liittyvää hoitosuunnitelman tekemistä. Toimenpidettä käytetään vastaavissa tilanteissa kuin R I 143 silloin, kun toimenpide vastaa ajankäytöltään ja vaativuudeltaan palkkioryhmän R II toimenpidettä. Toimenpidettä voidaan käyttää esimerkiksi harkittaessa M I lausunnon (tarkkailulähete M I) antamista tai arvioitaessa mahdollista lasten huostaanottoa.

  202

  Kokonaisvaltainen kuntoutusarviointi

   

  Soveltamisohje

  Toimenpiteellä tarkoitetaan laajaa toimintakyvyn arviointia, johon yleensä liittyy kuntoutussuunnitelman tekeminen käyttäen esimerkiksi muuta kuntoutushenkilökuntaa apuna. Veteraanikuntoutusta varten tarvittavat tutkimukset ja lausunnot katsotaan tämän ryhmän mukaisiksi, mikäli ne tehdään viranomaisen asiasta antamien ohjeiden perusteella ja veteraanikuntoutuksen valinnan kriteerit ovat ensisijaisesti lääketieteelliset. Mikäli näin ei ole, käytetään toimenpidettä R I 143.

  203

  Työkyvyn arviointi

   

  Soveltamisohje

  Työkyvyn arvioinnilla tarkoitetaan laajaa, perusteellista työkyvyn arviointia riippumatta siitä, mikä on lopputulos. Toimenpide ei tule kyseeseen määrättäessä lyhytaikaista sairauslomaa esimerkiksi SVA-lomakkeella. Rutiininomainen työhöntulotarkastus ei myöskään ole tässä tarkoitettu toimenpide. Toimenpiteeksi ei lueta esimerkiksi asevelvollisten palvelukelpoisuuden selvittämiseksi tehtyjä tarkastuksia tai tavanomaisen T-lausunnon tekemistä. E-lausunnolla ilmaistu työkyvyn arvio on tässä tarkoitettu toimenpide vain, mikäli työkykyä joudutaan laajemmin tutkimaan ja perustelemaan.

  204

  Leikkauskelpoisuuden arviointi

   

  Soveltamisohje

  Toimenpide tulee kysymykseen esimerkiksi tilanteissa, joissa terveyskeskuslääkäriltä etukäteen pyydetään arviota leikkauskelpoisuudesta silmäleikkauksia varten.

  206

  Suurten haavojen hoito

   

  Soveltamisohje

  Toimenpide tarkoittaa tilanteita, joissa on kyseessä haavojen hoito, joihin liittyy esimerkiksi vaikeita ja työläitä reviisioita sekä syvempien kudosten kerroksittaista suturointia tai haavojen hoito vie huomattavasti aikaa.

  207

  Syvät koepalat ja ihonalaiset operaatiot

   

  Soveltamisohje

  Toimenpidettä voidaan käyttää esimerkiksi poistettaessa ihonalaisia kasvaimia tai tehtäessä esimerkiksi imu- tai koekaavintoja, jos niitä ei tehdä selvästi leikkaussaliolosuhteissa, jolloin käytetään toimenpidettä R III 301.

  208

  Rasitus-EKG

   

  Soveltamisohje

  Rasitusergometria luetaan tässä tarkoitetuksi toimenpiteeksi tilanteissa, joissa lääkäri itse valvoo ja tulkitsee tutkimuksen.

  210

  Allergiatestaus

   

  Soveltamisohje

  Lääkärin suorittama allergiatestauksen arviointi jatkohoito­suosituksin.

  211

  Luuydinpunktio

  212

  Kehon ontelon tyhjennys (keuhkot, vatsa)

  216

  Resuskitaatiohoito

   

  Soveltamisohje

  Toimenpide on korvattava kaikille elvytykseen osallistuville lääkäreille, kunhan asiapapereista, vähintään elvytyskertomuksesta, löytyy merkintä lääkärin osallistumisesta elvytykseen. Tätä toimenpidettä käytetään myös sähköisen rytminsiirron yhteydessä.

  217

  Ihonsiirto

  219

  Tympanostomiaputken asennus

  222

  Perkutaanisen rakkokatetrin asettaminen

  223

  Parafimoosin reponointi

  224

  Kuolinsyyn selvittäminen

   

  Soveltamisohje

  Toimenpide ei tarkoita pelkästään kuolintodistuksen allekirjoittamista, vaan ohjeitten ja määräysten mukaista kuolinsyyn selvittelyä. Toimenpiteen korvaus ei tule kysymykseen esimerkiksi syöpäpotilaiden terminaalivaiheessa, jolloin kuolinsyy on etukäteen tiedossa ja kuolema on odotettavissa.

  225

  Arvio jatkuvan lääkityksen tarpeesta lausuntoineen

   

  Soveltamisohje

  Toimenpide tulee kyseeseen tehtäessä arviota ja kirjoitettaessa lausuntoa kokonaan tai osittain korvattavien lääkkeiden osalta.

  226

  Huume-/humalatilatutkimus

   

  Soveltamisohje

  Huume-/humalatilatutkimuksella tarkoitetaan kliinistä tutkimusta joko humalatilan tai huumeiden vaikutuksen selvittämiseksi. Mikäli kliinistä tutkimusta ei tehdä, vaan otetaan ainoastaan verinäyte, käytetään toimenpidettä R I 120. Mikäli tehdään sekä kliininen humalatilatutkimus että otetaan verinäyte, korvataan vain tämän ryhmän mukaisena toimenpiteenä.

  227

  Endoskopiatutkimukset

   

  Soveltamisohje

  Endoskopiatutkimuksella tarkoitetaan esimerkiksi gastroskopiaa, rektoskopiaa, rektosigmoideoskopiaa ja kolonoskopiaa. Pelkkä proktoskopia on korvattava vain, mikäli tutkimus on vaativuudeltaan ja ajankäytöltään R II:n tasoa vastaava.

  228

  Takatamponaatio nenäverenvuodon hoitona

   

  Soveltamisohje

  Takatamponaatio tulee korvattavaksi riippumatta siitä, onko teknisenä suorituksena harsosykeröillä tai pallokatetreilla tapahtuva toimenpide.

  230

  Kyynelteiden sondeeraus

  231

  Murtumareponointi + kipsaus

  233

  Keskuslaskimokanylointi

  R III

  Korvattavat toimenpiteet

  301 *)

  Leikkaussaliolosuhteissa tehtävät leikkaukset ja vastaavat toimenpiteet, jotka vaativat joko sentraalista johtopuudutusta, rektaalista, intramusku­laari- tai intravenöösianestesiaa tai lyhyttä inhalaatioanestesiaa tai laajaa infiltraatiopuudutusta.

  303

  Saattohoidon kotikäynti

   

  Soveltamisohje

  Toimenpiteellä tarkoitetaan vaikeasti sairaan terminaalivaiheen hoitoon liittyvää lääkärin kotikäyntiä. Tämän toimenpiteen lisäksi ei makseta liitteessä 1 määrättyjä käyntipalkkioita.

  304

  Lääkärin läsnäoloa vaativa sairaankuljetus

   

  Soveltamisohje

  Toimenpiteellä tarkoitetaan niitä tilanteita, joissa lääkäri joutuu potilaan tilan vakavuuden takia saattamaan tämän seuraavaan hoitopaikkaan.

  305

  Infarktin liuotushoito

   

  Soveltamisohje

  Toimenpide tarkoittaa terveyskeskuksessa diagnosoitua sydäninfarktia, sen liuotushoidon aloittamista ja toteuttamista.

  *) Tutkimusten lisäksi maksetaan terveyskeskuksen lääkärille palkkiot ultraäänitutkimuksesta.

   

  Toimenpideryhmä RU I–RU II

  Muihin terveyskeskusten lääkäreihin kuin röntgenerikoislääkäreihin
  sovellettavat radiologiset toimenpiteet

  RU I

  Korvattavat toimenpiteet

  101

  Ylävatsan yleistutkimus

  102

  Alavatsan yleistutkimus

  103

  Jäännösvirtsan tutkimus

  104

  Ehkäisykierukan paikantaminen

  105

  Varhaisraskauden toteaminen

  106

  Yksittäinen mittakontrolli

  RU II

  Korvattavat toimenpiteet

  201

  Sydämen ultraäänitutkimus

  Soveltamisohje

  Toimenpide edellyttää erikoislääkärin perehtyneisyyttä sydämen
  ultraäänitutkimuksiin.

  Toimenpideryhmä RR I–RR III

  Terveyskeskusten röntgenerikoislääkäreihin sovellettavat radiologiset
  toimenpiteet

  RR I

  Korvattavat toimenpiteet

  101

  Skolioositutkimus

  102

  Nivelen rasitustutkimus

  103

  Hypofarynx

  104

  Ruokatorven kaksoiskontrastitutkimus

  105

  Mahalaukun kaksoiskontrastitutkimus

  106

  Ohutsuolipasaasi

  107

  Urografia

  108

  Akuutti urografia

  109

  Miktiokystografia

  110

  Ylävatsan ultraäänitutkimus

  111

  Alavatsan ultraäänitutkimus

  112

  Kaulan alueen ultraäänitutkimus

  113

  Nivelten ultraäänitutkimus

  114

  Lihasten ja jänteiden ultraäänitutkimus

  115

  Pehmytosaresistenssin ultraäänitutkimus

  116

  Virtsaelinten ultraäänitutkimus

  117

  Kivesten ultraäänitutkimus

  118

  Prostatan ultraäänitutkimus

  119

  Munuaisten ultraäänitutkimus

  120

  Kilpirauhasen ultraäänitutkimus

  121

  Sylkirauhasen ultraäänitutkimus

  RR II

  Korvattavat toimenpiteet

  201

  Usean nivelen rasitustutkimus

  202

  Fistelitutkimus

  203

  Mammografia

  204

  Mahalaukun kaksoiskontrasti, vaativa

  206

  Ultraääniohjattu ONB pinnalliseen elimeen

  207

  Rintarauhasten ultraäänitutkimus

  208

  Raajalaskimoiden ultraäänitutkimus

  209

  Sydämen ultraäänitutkimus

  210

  Alaraajan venografia

  RR III

  Korvattavat toimenpiteet

  301

  Artrografia

  302

  Paksunsuolen kaksoiskontrastitutkimus

  303

  Lumbaalinen varjoainemyelografia

  304

  Vaativa abdomenin ultraäänitutkimus

  305

  Ohutsuolen kaksoiskontrastitutkimus