På svenska
KVTES
KVTES 2022–2025, voimassa 1.5.2022 lukien

Sopimukseen liittyvät lait

Painetussa sopimuskirjassa olevat lait löytyvät Finlexin verkkosivuilta.

Työsopimuslaki

26.1.2001/55

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055


Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta

11.4.2003/304

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030304


Työaikalaki

5.7.2019/872

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190872


Vuosilomalaki

18.3.2005/162

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050162


Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella

13.4.2007/449