På svenska

KVTES

2017

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Liite 12 Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehdot

  Yleiset määräykset

  1 § Soveltamisala ja sovellettavat määräykset

  1 mom.  Omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat

  Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien (jäljempänä hoitaja) palvelussuhteen ehdot määräytyvät tämän liitteen määräysten sekä kulloinkin voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (jäljempänä KVTES) työntekijöitä koskevien määräysten mukaan siten kuin jäljempänä on tarkemmin määrätty.

  2 mom.  KVTES:n määräysten soveltaminen

  KVTES:n ja tämän liitteen määräyksiä sovelletaan siten, että tässä liitteessä oleva erityismääräys syrjäyttää KVTES:n vastaavan määräyksen siten kuin jäljempänä on tarkemmin todettu.

  2 § KVTES:n yleisen osan sovellettavat määräykset

  KVTES
  pykälä

  KVTES
  asia

  Poikkeukset KVTES:n soveltamisesta

  1 §

  Soveltamisala

   

  4 §

  Paikallinen sopiminen

   

  5 §

  Työnantajan yleiset oikeudet

   

  6 §

  Työsuhteen ja siihen perustuvien oikeuksien alkaminen

  Ks. 4 §:n 1 momentti

  8 §

  Palvelussuhteen jatkuminen keskeytymättä

   

  9 §

  Lääkärintodistuksen esittäminen

   

  10 §

  Työntekijän tehtävät

  Ks. soveltamisohje alla.


  Soveltamisohje

  1. Samanaikainen (jatkuva) työskentely perhepäivähoitajan tehtävässä ja muissa tehtävissä

  Jos perhepäivähoitaja hoitaa samanaikaisesti sekä perhepäivähoitajan tehtävää omassa kodissaan että muuta tehtävää, josta palkkaus määräytyy KVTES:n liitteiden 1–8 mukaisesti, ei näistä tehtävistä maksettavaa palkkausta voida yhdistää palkkausjärjestelmien erilaisuuden vuoksi. Vaikka kyseessä on yksi työsuhde, määräytyy palkkaus eri tehtävistä erikseen.

  Noudatettava työaikajärjestelmä ja ylityöraja määräytyvät sen mukaan, kumpaa työtä hoitaja tekee pääsääntöisesti eli yli 50 % yhteenlasketusta työajasta. Ylityö- ja muut työaikakorvaukset lasketaan kulloinkin sen työn palkasta, missä ylityö ym. on tehty.

  2. Tilapäinen siirto muihin tehtäviin

  Mikäli työnantaja siirtää hoitajan tilapäisesti KVTES:n piiriin kuuluvaan toiseen työhön, maksetaan palkkaa siirron ajalta KVTES:n palkkausluvun 10 §:n 1 momentin määräyksen perusteella. Jos hoitajalla ei siirron alkaessa ollut palkanmaksuperustetta, palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan siirron alusta lukien. Vastaa¬vasti menetellään, kun kyseessä on muu kunnallisen alan työehtosopimus.

  Työnantajan on mahdollista siirtää perhepäivähoitaja työskentelemään tilapäisesti kodin ulkopuolelle esim. päiväkotiin. Hoitaja tekee siirtokohteessa, esimerkiksi päiväkodissa, noudatettavaa työaikaa ja työvuoroja, mutta säännöllistä työaikaa ja ylityörajaa määrättäessä sovelletaan sen työaikamuodon määräyksiä, jota hoitaja tekee pääsääntöisyystulkinnan mukaisesti yli 50 %. Suositeltavaa on, että perhepäivähoitaja saa tiedon siirrosta viimeistään edellisenä päivänä. Tilapäistä siirtoa harkittaessa huomioidaan myös hoitajan omien lasten hoitotarve. Hoitajalle korvataan siirrosta aiheutuvat kustannukset liitteen 16 mukaan.