Ohje
Muusikot

Kunnalliset muusikkojen virka- ja työehtosopimukset 2020–2021

Kunnallisten muusikkojen virka- ja työehtosopimusten allekirjoituspöytäkirja, muuttuneet sopimusmääräykset sekä palkat 1.8.2020 ja 1.4.2021 ja palkkiot 1.8.2020 ja 1.4.2021 lukien.

Muusikkosopimus 2020–2021 noudattaa palkankorotusten osalta KVTES:n ratkaisua. Sopimukseen sisältyy 0,8 prosentin paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 lukien. 

Muusikkosopimukseen sovelletaan KVTES vuosilomalukua IV. Tästä luvusta tulee sovellettavaksi myös uusi lomarahan vaihtamista vapaaksi koskeva määräys (19 §). Määräystä sovelletaan 1.8.2020 lukien. Sopimukseen sisältyy tekstimuutoksena II Työaikalukuun 1 mom. lisätty soveltamisohje. Kilpailukykysopimuksen perusteella sovittu vuotuista työajan lisäystä koskeva määräys 7 § poistetaan 1.8.2020 lukien. Tilapäisten muusikkojen sopimuksesta 2 § poistetaan esityksen ja harjoituksen 5 minuuttia koskeva ylitys 31.7.2020.

Edellä mainitut muutokset liittyvät kilpailukykysopimuksen perusteella sovitun työajan lisäyksen poistamiseen ja sen sijasta sovittuihin työajan käytön joustoihin. Nämä muutokset tulevat voimaan 1.8.2020. 

Työaikalukuun (II) 1 momenttiin lisätyn soveltamisohjeen mukaan orkesterin työohjelmaan ja työaikaan voi kuulua myös pienemmässä kokoonpanossa (vähintään neljä) soittaminen kaupungin järjestämässä yleisötyötehtävissä esimerkiksi koulussa tai päiväkodissa. Vuosittain tätä soittotyötä mukaan lukien harjoitteluaika, voi orkesterin jäsenellä olla enintään 12 tuntia. Yleisötyötehtävillä tarkoitetaan orkesterityön saavutettavuutta edistäviä soittotehtäviä muusikkojen mediasopimuksessa mainituissa kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatus- ja sivistyspalveluiden yksiköissä tai muissa kaupungin työyksiköissä. Näiden yleisötyötehtävien suunnittelu ja organisointivastuu on työnantajalla. Jos yleisötyötehtävä ei rinnastu vaativuudeltaan eikä muutoin III luvun 10 §:n tarkoittamaan työskentelyyn solistisessa yhtyeessä, ei tehtävää huomioida palkkauksessa vaativuutta lisäävänä tekijänä. Työhön ei tule myöskään sovellettavaksi KVTES II 10 §:n määräykset. Yleisötyötehtävien käyttöön ottaminen orkesterin työohjelmaan edellyttää neuvottelujen käymistä muusikkojen luottamusmiehen kanssa. Jollei neuvotteluissa päästä yksimielisyyteen, työnantaja voi päättää näistä tehtävistä, jos siihen on perusteltu syy ja työtehtävän voidaan katsoa olevan muusikolle soveltuva.

Sopimuskaudella KT ja muusikkojen liitto ovat sopineet seuraavansa mainitun 1 §:n 3 momentin soveltamisohjeen käyttämistä ja ohjeistavat asiasta tarvittaessa yhteisesti, jos soveltamisohjeen käyttöala ei ole sellainen kuin sopijaosapuolet ovat tarkoittaneet.

Voimassaolo

Sopimus on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. 

Palkantarkistukset vuonna 2020    

Muusikkojen tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.8.2020 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,24 prosenttia. Henkilökohtaista lisää korotetaan 1,24 prosenttia. 

Tilapäisten muusikkojen palkkioita korotetaan 1.8.2020 lukien 1,21 prosenttia.

Palkantarkistukset vuonna 2021 

Kuukausipalkkaisen muusikkojen tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 1.4.2021 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,0 prosenttia. Myös henkilökohtaista lisää korotetaan 1,0 prosenttia.

Tilapäisten muusikkojen palkkioita korotetaan 1.4.2021 1,78 prosenttia. 

Sopimuskirjat        

Painettujen sopimusten tilaamisesta tiedotetaan sähköpostitse.


KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS


Työmarkkinajohtaja    Markku Jalonen


Neuvottelupäällikkö    Hannu Freund

 

Liitteet    

  1. Kunnallisten muusikkojen virka- ja työehtosopimusten 2020–2021 allekirjoituspöytäkirja
  2. Sopimusmääräysmuutokset sekä kuukausipalkkaisten muusikkojen peruspalkat 1.8.2020 ja 1.4.2021 lukien sekä tilapäisten muusikkojen palkkiot 1.8.2020 ja 1.4.2021 lukien