På svenska
Blogi
Sari Ojanen
Sari Ojanen

Julkisen sektorin eläkemaksun pitää olla kilpailukykyinen

Sote- ja maakuntauudistuksen seurauksena nykyistä suurempi osuus julkisesti rahoitetusta sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannosta siirtyy yksityiselle sektorille. Se vähentää vakuutettujen määrää kunnallisessa eläkejärjestelmässä ja samanaikaisesti kasvattaa heidän määräänsä yksityisen sektorin eläkejärjestelmässä.

Muun muassa tästä johtuen sote- ja maakuntauudistuksen projektiryhmä on asettanut työryhmän arvioimaan, voidaanko työeläkejärjestelmässä luopua erillisistä kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmistä.

Työryhmässä ovat edustettuna muun muassa valtio, yksityisen ja julkisen eläkejärjestelmän edustajat sekä työmarkkinaosapuolet KT mukaan lukien. Työryhmä aloittaa työnsä vielä ennen juhannusta. Sen toimikausi on suunniteltu päättymään kesäkuussa 2018.

Toimintakentässä tapahtuvat muutokset eivät johdu eläkejärjestelmistä. Käsillä oleva tilanne herättääkin kysymyksen, miten järjestelmät vastaavat toimintaympäristön ja hallintorakenteiden muuttumiseen. Eläkejärjestelmät eivät voi olla muutosta ohjaava tekijä, vaan niiden pitää sopeutua uuteen tilanteeseen. Käytännössä nykyinen eläkejärjestelmien erillisyys muodostuu ongelmalliseksi kaikenlaisissa organisaatiomuutoksissa julkisen ja yksityisen sektorin välillä.

Mahdollisen muutoksen lähtökohtana on, ettei sillä ole vaikutusta eläketurvan tasoon eikä ansaittuihin eläkeoikeuksiin. Työmarkkinaosapuolten – siis myös KT:n – neuvottelema eläkeuudistus 2017 viimeistään lähensi julkisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmiä toisiinsa ja mahdollisti kuntatyönantajan eläkemaksujen alentamisen. Eläketurva karttuu täysin samoin perustein ja myönnettävät eläke-etuudet ovat pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta samat.

KT pitää tärkeänä, että julkisen sektorin eläkemaksun tason pitää olla kilpailukykyinen verrattuna yksityiseen sektoriin. Nykyään kunnat ja kuntayhtymät maksavat Kevan päätöksellä käytännössä korkeampaa eläkevakuutusmaksua, mikä johtuu ns. eläkemenoperusteisesta maksusta (tulevaisuudessa maakunnille ja kunnille kohdistettava tasausmaksu). Eläkemaksujen tasoero antaa liikaa kilpailuetua yksityiselle sektorille.

Mahdolliset muutokset eläkejärjestelmien välillä vaativat aikaa. Nopeita ratkaisuja tuskin on odotettavissa. Työryhmä selvittää ja harkitsee tarkkaan mahdollisten muutosten hyötyjä ja haittoja sekä niiden taloudellisia vaikutuksia eri osapuoliin ja erityisesti kuntatalouteen. Lisäksi työryhmä arvioi vaikutuksia työntekijöihin, työnantajiin sekä kunnalliseen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmään.

Sari Ojanen

Sari Ojanen

Sari Ojanen on työskennellyt KT Kuntatyönantajien neuvottelupäällikkönä.

 

 

 

Lisää kirjoittajalta