På svenska
Yleiskirje
5/2023
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Täydentäviä soveltamisohjeita OVTES 2022–2025 sopimusmääräyksien tulkintaan osion A, B ja F osalta

Tässä yleiskirjeessä annetaan tarkentavia ohjeita OVTES 2022–2025 soveltamiseen ja tulkintaan liittyen. Nämä ohjeet liittyvät perhevapaamääräyksiin osio A 40 a § ja 41 § sekä osio B 2 § palkkaperusteryhmä perusopetuksessa, osio B liite 1 24 § perusopetuksen lisätehtäväkorvauskiintiö sekä osio F liitteiden 11 (11 §),12 (17 §) ja 13 (14 §) määräyksien tarkentamiseen.

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä OAJ:n kanssa ja sopijaosapuolet ovat sen sisällöstä yksimielisiä.

OSIO A

40 a § Raskausvapaan ja vanhempainvapaan palkallisuus

Palkallisen raskaus- ja vanhempainvapaan edellytykset määräytyvät myös OVTES soveltamisalalla KVTES V luvun 7 §:n ja 8 §:n mukaan. Raskausvapaa tulee aina hakea virkavapaana, vaikka se osuisi kokonaan tai osittain keskeytysajalle tai vapaajaksojen ajankohtaan. Virkavapaa on palkallista, ja sairausvakuutuslain mukainen päiväraha maksetaan työnantajalle.

Raskausrahaan oikeutetun on aina oikeus saada raskaus- ja vanhempainrahaa yhtäjaksoisesti vähintään 105 arkipäivän ajalta. Opettajalta ei kuitenkaan edellytetä kesäkeskeytysajalta tai kesävapaajaksolta virkavapaan hakemista, jos hän ei käytä oikeuttaan vanhempainrahaan. Tällöin opettaja ei ole vanhempainvapaalla vaan kesäkeskeytysajalla tai kesävapaajaksolla, jonka ajalta hänelle maksetaan hänen varsinainen palkkansa. Tältä ajalta työnantajalla ei ole oikeutta sairausvakuutuslain mukaiseen vanhempainrahaan, koska opettaja ei ole vanhempainvapaalla. Sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan saamisen edellytyksenä on aina haettu ja myönnetty virkavapaus. Raskausvapaaseen oikeutetun opettajan myöhemmin pitämä vanhempainvapaa on kokonaisuudessaan palkatonta, koska vanhempainvapaata ei ole pidetty yhtäjaksoisesti raskausvapaarahakauden jälkeen. Oikeus pitää vanhempainvapaata on siihen asti, kun lapsi täyttää 2 vuotta.  

41 § soveltamisohjeen 2 ja 3 momentin tarkennus

Soveltamisohjeessa mainittu raskausrahaan oikeutetun 16.6. alkavan laskennallisen vuosiloman tai kesävapaajakson 34 ensimmäisen arkipäivän ajalle kokonaan tai osittain sijoittuvan palkallisen raskaus- ja/tai vanhempainrahakauden ajalta työnantaja maksaa opettajalle varsinaisen palkan lisäksi tähän palkkaan kuulumattoman erillisen korvauksen. Tämän korvauksen suuruus on näiltä päiviltä työnantajalle maksettavan sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan määrä. Korvauksesta ei pidätetä ns. työnantajasivukuluja eikä se ole osa eläkkeen perusteena olevaa ansiota. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että opettaja on hakenut kyseiselle ajalle virkavapaata ja sairausvakuutuslain mukainen päiväraha maksetaan työnantajalle.
 

Palkkaperusteryhmien laskentaan liittyvät tarkentavat ohjeet

OSIO B ja OSIO B liite 1

2 § Palkkaperusteryhmä perusopetuksessa

OVTES osio B palkkaperusteryhmien määräytymistä koskeva muutos tulee voimaan 1.8.2023. Määräys koskee vain perusopetusta. Lukion palkkaperusteryhmien laskentaa koskeva 2 momentti on poistettu. Tähän yleiskirjeohjeistukseen on koottu muuttuneiden määräyksien soveltamiseen liittyviä tarkentavia ohjeita.

Palkkaperusteryhmää koskevaa määräystä on yksinkertaistettu ja selkeytetty niin, että sen tulkinta olisi mahdollisimman yksiselitteinen. Palkkaperusteryhmät lasketaan vain oppilasmäärän perusteella. Vuosiluokilla 1–6 ja esiopetuksessa oppilasmääräjakaja on 15 (kohta 1) ja vuosiluokilla 7–9 oppilasmääräjakaja on 25 (kohta 2). Erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat tulevat lasketuksi mukaan ”tuplalaskentana” lisäksi niin, että koulun erityisen tuen päätöksen saaneista lasketaan yksi palkkaperusteryhmä alkavaa 20 erityisen tuen päätöstä kohden (kohta 3).

Erityiskoulun rehtorin palkkaperusteryhmät lasketaan edelleen OVTES 20202021 B 2 § palkkaperusteryhmien laskentaa koskevan määräyksen mukaan.

Esimerkki:

Yhtenäisessä peruskoulussa on 300 alakoulun oppilasta, joista erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita on 25 ja 200 yläkoulun oppilasta, joista erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita on 15.

Palkkaperusteryhmiä tulee alakoulun oppilaista 20 ja yläkoulun oppilaista 8 sekä erityisen tuen päätösten saaneiden oppilaiden perusteella 2 (yhteensä 40 oppilasta). Palkkaperusteryhmiä on yhteensä 30.

Määräystä sovelletaan sellaisenaan myös koulun luokkamuotoiseen erityisopetukseen, valmistavaan opetukseen, joustavaan perusopetuksen sekä peruskoulussa järjestettävään TUVA-opetukseen. Oppilas lasketaan ikäryhmänsä mukaisesti joko alakoulu- tai yläkouluopetuksen laskentaperusteen mukaan. Laskenta-ajankohtana käytetään mahdollisuuksien mukaan opetushallituksen määrittämää tilastointipäivää 20. syyskuuta. Laskettua palkkaperusteryhmien määrää sovelletaan koko lukuvuoden ajan.

Palkkaperusteiden määrän laskentatavan muutoksella on edellä mainitulla tavalla tarkoitus selkeyttää ja yksinkertaistaa koulun koon määrittämistä. Laskentatavan muutoksen vaikutusta erilaisiin yksittäisiin tilanteisiin ei ole voitu kaikilta osin ennakoida.

3 §  Peruskoulun rehtorin tehtäväkohtainen palkka

1 mom.
Palkkaperusteryhmien laskentatavan muutos 1.8.2023 lukien ei ole sellaisenaan peruste, jonka vuoksi rehtorin tehtäväkohtainen palkka voisi alentua.

Määräyksen soveltamisohjetta on täsmennetty. Rehtorin palkkauksessa tulee soveltaa palkkaperusteryhmien määrää korkeampaa hinnoittelua, jos tämä on perusteltua rehtorin alaisen muun kuin opetushenkilöstön suurella määrällä tai rehtorin hallinnollisen työn kuormittavuudella.

Rehtorin palkka ei suoraan määräydy palkkaperusteryhmien mukaan vaan tehtäväkohtaisessa palkassa tulee huomioon otettavaksi tehtävän vaativuuden arviointi, joka määräytyy paikallisen palkkausjärjestelmän mukaan (OVTES A 6 §). Palkkausperusteryhmissä tapahtuneet vähäiset muutokset eivät automaattisesti muuta rehtorin palkkausta, jos työn vaativuus ei perustellusti muutu. Muutokset rehtorin palkkauksessa tulee olla perusteltavissa palkkausjärjestelmän kautta huomioiden myös hinnoittelutunnuksen välys. Rehtorin hallinnollisen työn kuormittavuuteen vaikuttavat koulun hallinnolliseen työhön käytettävissä olevat resurssit ja apulaisrehtoriratkaisut.

Vuosiluokkien 79 käsittävän koulun / yhtenäisen peruskoulun hinnoittelutunnuksiin on lisätty uusi hinnoittelutunnus 4 03 01 60 2, jota sovelletaan yläkouluun / yhtenäiseen peruskouluun, jos palkkaperusteryhmien määrä on 45 tai suurempi. Rehtorin vuosisidonnainen lisä (OVTES B 8 §) lasketaan aina hinnoittelutunnuksen alarajan kohdalta. Muu osa palkasta määräytyy paikallisen palkkausjärjestelmän TVA-tekijöiden perusteella. Jos paikallisessa palkkausjärjestelmässä on jo huomioitu koulun suuri koko ja/tai erityisen tuen oppilaiden määrää rehtorin tehtäväkohtaista palkkaa määrättäessä, tämä huomioidaan paikallisessa TVA-järjestelmässä palkkaperusteryhmien uudessa laskennassa 1.8.2023 lukien yhteensovittamalla paikallinen järjestelmä uuteen palkkaperustelaskentaan.

Erityiskoulun rehtorin palkkaperusteryhmät lasketaan edelleen OVTES 2020–2021 B 2 § palkkaperusteryhmien laskentaa koskevan määräyksen mukaan. Uuden laskentatavan muutoksen vaikutusta erityiskoulujen koon määrittämiseen selvitetään sopimuskauden aikana.

2 mom.
Määräyksen b-kohtaa sovelletaan edelleen niissä vuosiluokkien 1–6 kouluissa, joissa määräystä on sovellettu lukuvuonna 2022–2023. Määräystä ei sovelleta rehtorin palkan määräytymiseen 1.8.2023 lukien, jos rehtorin palkka ei ole määräytynyt ko. määräyksen mukaan lukuvuonna 2022–2023, vaan palkka määräytyy pääsäännön mukaisesti alakouluhinnoittelusta 3 § 1 mom. mukaan.  

5 § Peruskoulun tai lukion apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka

Peruskoulun apulaisrehtoriviranhaltijan vuosisidonnainen lisä (B 8 §) lasketaan palkasta, joka on rehtorin palkan hinnoittelukohdan alaraja -7 % . Muu osa tehtäväkohtaisesta palkasta määräytyy paikallisen palkkausjärjestelmän mukaan TVA-tekijöiden perusteella. Jos peruskoulun rehtorin palkka määräytyy 1.8.2023 lukien uuden hinnoittelukohdan mukaan, määräytyy ko. koulun apulaisrehtorin peruspalkka samoin.

10 § Rehtoriviranhaltija opetustuntimäärä

Palkkaperusteryhmien laskentatavan muutos 1.8.2023 ei ole sellaisenaan peruste muuttaa rehtorin opetusvelvollisuutta osana työaikaa, jos työaikaan vaikuttavat muut tekijät ja rehtorin tehtäväkuva ovat pysyneet ennallaan.

Määräyksen määräaikaisina sovittuja muutoksia sovelletaan edelleen sopimuskautena 2022–2025.

19 § Koulu/oppilaitos- ja kuntakohtainen lisätehtävä

2 mom. ja 3 mom.
Palkkaperusteryhmät, joiden mukaan koulun käytettävissä oleva euromäärä määräytyy, lasketaan 1.8.2023 lukien uudistettujen laskuperusteiden mukaan.

Osio B liite 1

8 § Koulun johtajan tehtävien lukeminen opetusvelvollisuuteen, kun tehtävät on määrätty opettajaviranhaltijalle

1–4 mom.
Palkkaperusteryhmien laskentatavan muutos 1.8.2023 ei ole sellaisenaan peruste muuttaa koulunjohtajalle myönnettyä opetusvelvollisuuteen lukemista hallinnollisten tehtävien vuoksi, jos viranhaltijan tehtäväkuva ja hallinnollisen työn määrä on pysynyt ennallaan.

9 § Apulaisjohtajan tehtävien lukeminen opetusvelvollisuuteen, kun tehtävät on määrätty opettajaviranhaltijalle

1 mom. ja 2 mom.
Palkkaperusteryhmien laskentatavan muutos 1.8.2023 ei ole sellaisenaan peruste muuttaa apulaisjohtajalle myönnettyä opetusvelvollisuuteen lukemista hallinnollisten tehtävien vuoksi, jos opettajaviranhaltijan tehtäväkuva ja hallinnollisen työn määrä on pysynyt ennallaan.

4 mom.
Palkkaperusteryhmien laskentatavan muutoksen yhteydessä 1.8.2023 määräyksestä poistettiin 2 momentti, jonka mukaan laskettiin lukion palkkaperusteryhmät. Jos peruskoululla ja lukiolla on määräyksen edellyttämällä tavalla apulaisjohtajaksi määrätty peruskoulun opettajaviranhaltija, määrätään opetusvelvollisuuteen lukeminen samoin perustein kuin lukuvuoden 2022–2023 osalta.

Palkkaperusteryhmien laskentatavan muutos ei ole sellaisenaan peruste muuttaa apulaisjohtajalle myönnettyä opetusvelvollisuuteen lukemista hallinnollisten tehtävien vuoksi, jos opettajaviranhaltijan tehtäväkuva ja hallinnollisen työn määrä on pysynyt ennallaan. Tarvittaessa lukion palkkaperusteryhmät voidaan laskea OVTES 2020–2021 osio B 2 §:n 2 mom. määräyksen mukaan.

17 § Oppilaskunnan ohjaustyö

Palkkaperusteryhmät lasketaan 1.8.2023 voimaan tulevan määräyksen mukaan. Palkkaperusteryhmien laskentatavan muutos 1.8.2023 ei ole sellaisenaan peruste muuttaa oppilaskunnan ohjaajaksi määrätylle opettajaviranhaltijalle maksettavaa korvausta, jos koulun koko on pysynyt ennallaan.

23 § Taito- ja taideaineet

Palkkaperusteryhmät, joiden mukaan määräyksen mukaiseen käyttötarkoitukseen käytettävissä oleva euromäärä määräytyy, lasketaan 1.8.2023 lukien uudistettujen laskuperusteiden mukaan.

Perusopetuksen lisätehtäväkorvauskiintiö

OSIO B liite 1

24 § Perusopetuksen lisätehtäväkorvauskiintiö

Määräys voidaan ottaa käyttöön, jos asiasta sovitaan paikallisesti.

Määräyksen kautta korvattavat lisätehtävät on määritelty 2 momentin soveltamisohjeessa. Kyse on nimenomaisesti opettajan lisätehtävistä, ei opettajan perustehtäväkuvaan kuuluvista tehtävistä. Sopimusmääräyksellä korvataan työnantajan määräämän ylimääräisen lisätyön tekemiseen tarvittavaa lisäaikaa, ei tehtävän vaativuutta.

Määräyksen 3 ja 4 momentit määrittävät lisätehtävien korvaamiseen käytettävän euromäärän. Lisätehtävien korvaamiseen käytetään B 19 § ja B liite 1 23 §:n korvausten yhteissumma. Työnantajan harkinnan mukaan voidaan käyttää lisäksi se euromäärä, joka on käytetty B liite 1 11 § – 21 § mukaisiin erityistehtäviin. Näistä erityistehtävistä 14 §:n mukainen luokanvalvontatyö voi olla tarkoituksenmukaista jättää korvauskiintiön ulkopuolelle. Paikallisesti voidaan lisäksi sopia suuremman euromäärän käyttämisestä ja paikallisen järjestelyerän käyttämisestä lisätehtävien korvaamiseen (ks. 5 momentti).

Määräyksen 6 momentin ohjeistamalla tavalla voidaan opettajan euromääräisesti korvattava lisätehtävä lukea tarvittaessa opettajan opetusvelvollisuuden täytteeksi.

Perusopetuksen lisätehtäväkiintiö on ollut ennen sopimusmääräykseksi ottamista kokeiluliitteenä OVTES 2012–2013 lukien. KT:n ja OAJ:n tiedossa ei ole, että määräystä olisi sovellettu muualla kuin Rovaniemen kaupungissa, jossa sen soveltamisesta on hyviä kokemuksia. Jos kunnassa harkitaan lisätehtäväkorvauskiintiön käyttöönottoa, voi asiaan liittyviin käytäntöihin liittyen olla tarvittaessa yhteydessä myös Rovaniemen kaupungin opetustoimeen.

OSIO F

Osio F liite 11
11 § Sairauspoissaolon ja äitiys-/raskaus-/vanhempainvapaan palkka

Keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa opettavalle tuntiopettajalle maksetaan sairauspoissaolon ja äitiys-/raskausvapaan palkkaa KVTES:n V luvun 2 § ja 7 §:n mukaan. Lisäksi palkalliseen raskausvapaaseen oikeutetulle maksetaan vanhempainvapaan palkkaa KVTES:n V luvun 8 §:n mukaan.

Osio F liite 12
17 § Sairauspoissaolon ja äitiys-/raskaus-/vanhempainvapaan palkka

Keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa opettavalle tuntiopettajalle maksetaan sairauspoissaolon ja äitiys-/raskausvapaan palkkaa KVTES:n V luvun 2 § ja 7 §:n mukaan. Lisäksi palkalliseen raskausvapaaseen oikeutetulle maksetaan vanhempainvapaan palkkaa KVTES:n V luvun 8 §:n mukaan.

Osio F liite 13
14 § Sairauspoissaolon ja äitiys-/raskaus-/vanhempainvapaan palkka

Keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa opettavalle tuntiopettajalle maksetaan sairauspoissaolon ja äitiys-/raskausvapaan palkkaa KVTES:n V luvun 2 § ja 7 §:n mukaan. Lisäksi palkalliseen raskausvapaaseen oikeutetulle maksetaan vanhempainvapaan palkkaa KVTES:n V luvun 8 §:n mukaan.
 

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja        Markku Jalonen

Neuvottelujohtaja    Hannu Freund

 

Teija Metsäranta

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2468
Matkapuhelin:
+358 50 562 7140
Sähköposti:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Heli Paavola

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2109
Matkapuhelin:
+358 50 400 7279
Sähköposti:
heli.paavola@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT