Yleiskirje
13/2022
Kunnanhallituksille

Kunta-alan näyttelijöiden työehtosopimus 2022–2025

Oheisena lähetetään tiedoksi Kunta-alan näyttelijöiden työehtosopimuksen 2022–2025 allekirjoituspöytäkirja, muuttuneet sopimusmääräykset sekä palkat ja palkkiot 1.6.2022 lukien.

Näyttelijäsopimus 2022–2025 noudattaa palkankorotusten (1.6.2022, 1.6.2023 ja 1.6.2024) osalta KVTES:n ratkaisua. Sopimukseen sisältyy keskitetty järjestelyerä 2022 (0,49 %) 1.10.22 lukien sekä paikalliset järjestelyerät 1.6.2023 (0,4 %) ja 1.6.2024 (0,4 %) lukien. Sopimuskorotuksiin 2023 ja 2024 liittyvät samat perälautamääräykset kuin KVTES 2022–2025 sopimukseen.

Näyttelijäsopimukseen ei sisälly pääsopijajärjestöjen (JUKO ja JAU) ja KT:n välillä sovittelulautakunnan välityksellä solmittua kunta- ja hyvinvointialaa koskevaa erillisenä virka- ja työehtosopimuksena sovittua palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskevaa kehittämisohjelmaa 2023–2027.

Kuukausipalkkaisten näyttelijöiden työehtosopimuksessa sovelletaan monelta osin KVTES:n määräyksiä (ks. I luku 1 § soveltamisala 1 mom.).  Perhevapaauudistuksen johdosta muutettuja KVTES määräyksiä (V luku) sovelletaan sellaisenaan kuukausipalkkaisten näyttelijöiden työehtosopimuksen soveltamisalalla. Näyttelijöiden sopimusalalla kuukausipalkkaisten näyttelijöiden perhevapaiden palkallisuus määräytyy KVTES V luvun mukaisin ehdoin (7 § ja 8 §) 1.5.2022 lukien.

Sopimuksen tekstimuutokset

Sopimukseen on tehty seuraavat tekstimuutokset: Harjoittelijasopimuksen käyttöalan täsmentäminen (I luku 1 § 1 mom. 3 kohta), koulutetun näyttelijän koulutusvaatimuskohdan päivittäminen ja täsmentäminen (II luku 8 § 1 mom. 2 kohta) sekä varallaolomääräykseen liittyvän soveltamisohjeen täsmentäminen sanaston osalta (V luku 36 §). Lisäksi vierailevan näyttelijän sopimukseen lisättiin pöytäkirjamerkintä selventämään avustajasopimuksien käyttöalaa. Vierailijasopimuksen 6 § lomakorvausta korotettiin 14 prosenttiin (aikaisemmin 12 prosenttia) kompensoimaan lomarahaosuutta. Teknisenä muutoksen näyttelijöiden kolmeen eri hinnoitteluun (näyttelijä, koulutettu näyttelijä ja harjoittelija) lisättiin hinnoittelutunnukset numerosarjoina kuten kunta-alan sopimuksessa on vakiintuneena käytäntönä. Edellä mainituista muutoksista vierailijoiden lomakorvauksen korottaminen on ns. maksava muutos, joka on huomioitu vierailijasopimuksen palkkioiden palkantarkastuksissa.

Harjoittelijasopimus

Kunta-alan näyttelijäsopimus sisältää palvelussuhteenehdot harjoittelijalle. Harjoittelijasopimuksen käyttöalaa on täsmennetty niin, että harjoittelija voidaan ottaa korkeintaan kahden vuoden määräaikaisella työsopimuksella. Harjoittelijasopimusta voidaan käyttää vain, jos tehtävät ovat avustavia tai muutoin harjoittelijan tehtäväksi katsottavia. Jos henkilöllä on näyttelijäkoulutus tai hänen tehtävänsä teatterissa ovat varsinaiseksi näyttelijän tehtäväksi katsottavia, ei harjoittelijasopimusta voida käyttää.

Koulutettu näyttelijä

Koulutetun näyttelijän koulutusmääräystä on täsmennetty. Koulutetulla näyttelijällä tarkoitetaan henkilöä, jolla on suomalainen näyttelijän työhön soveltuva yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto. Soveltuva tutkinto voi olla myös muu kuin teatteritaiteen korkeakoulututkinto, esimerkiksi ammattikorkeakoulussa suoritettu teatteri-ilmaisun ohjaajan tutkinto tai korkeakoulututkinto, jossa pääaineena on musiikkiteatteri.

Teatterikorkeakoulua edeltävän teatterikoulun loppututkinnot ovat soveltuvia tutkintoja, vaikka eivät ole korkeakoulututkintoja. Ulkomailla suoritetun näyttelijäkoulutuksen vastaavuuden arvioinnissa käytetään Näyttelijäliiton suosituksia.

Varallaolomääräys

Määräyksen tekstiä selvennettiin, samoin soveltamisohjetta tarkennettiin varallaolotehtävien sanastolla.

Vierailevan näyttelijän sopimus

Vierailevan näyttelijän liitteeseen 1 lisättiin pöytäkirjamerkintä, jossa selvennetään avustajan sopimuksen käyttämisen edellytyksiä.

Vierailijasopimuksen 6 §:n lomakorvausta korotettiin 14 prosenttiin (aikaisemmin 12 prosenttia). Lomakorvausprosentin korotuksella kompensoidaan lomarahaosuutta.

Näyttelijöiden palkkojen hinnoittelutunnukset

Näyttelijäpalkoissa käytetään jatkossa seuraavia hinnoittelutunnuksia:
näyttelijä: 46440100
koulutettu näyttelijä: 46440200
harjoittelija: 46440300
Tunnukset ovat apuna mm. kerättäessä tilastotietoa palkkausvertailuun.


Sopimuskaudella KT on sitoutunut keskustelemaan ja neuvottelemaan Näyttelijäliiton kanssa sopimuksen kehittämistarpeista allekirjoituspöytäkirjan 8 §:n työryhmäkirjauksen mukaisesti. KT osallistuu myös näyttelijätyön kaikkien työmarkkinaosapuolten yhteiseen työryhmään, jos tällainen työryhmä sopimuskaudella kokoontuu.

Voimassaolo

Sopimus on voimassa 1.5.2022 - 30.4.2025

Palkantarkistukset vuonna 2022

Kuukausipalkkaisen näyttelijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.6.2022 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 46 euroa, kuitenkin vähintään 2,0 prosenttia. Palkkausluvun 13 §:n mukainen henkilökohtainen lisä ja 16 §:n mukainen rasitelisä korottuvat 2,0 prosenttia. Keskitetystä järjestelyerästä palkantarkastuksiin käytetään lisäksi 0,49 prosenttia 1.10.2022 lukien.

Liitteen 1a vierailusopimuksen vähimmäispalkkioita ja henkilökohtaisia palkkioita korotetaan 1.6.2022 lukien 2,0 prosenttia.     

Palkantarkistukset vuonna 2023

Kuukausipalkkaisen näyttelijän tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 1.6.2023 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,5 prosenttia. Palkkausluvun 13 §:n mukainen henkilökohtainen lisä ja 16 §:n mukainen rasitelisä korottuvat 2,0 prosenttia.

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 lukien on 0,4 prosenttia kunta-alan kuu-kausipalkkaisten näyttelijöiden työehtosopimuksen palkkasummasta.

Liitteen 1a vierailusopimuksen vähimmäispalkkioita ja henkilökohtaisia palkkioita korotetaan 1.6.2023 lukien 1,0 prosenttia.        

Palkantarkastuksiin on sovittu perälautamääräys.

Palkantarkistukset vuonna 2024

Kuukausipalkkaisen näyttelijän tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 1.6.2024 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,5 prosenttia. Palkkausluvun 13 §:n mukainen henkilökohtainen lisä ja 16 §:n mukainen rasitelisä korottuvat 2,0 prosenttia.

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 lukien on 0,4 prosenttia kunta-alan kuukausipalkkaisten näyttelijöiden työehtosopimuksen palkkasummasta.

Liitteen 1a vierailusopimuksen vähimmäispalkkioita ja henkilökohtaisia palkkioita korotetaan 1.6.2024 lukien 1,89 prosenttia.

Palkantarkastuksiin on sovittu perälautamääräys.

Sopimuskirja

Painetun sopimuskirjan tilaamisesta tiedotetaan myöhemmin.


KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja    Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö    Hannu Freund


Liitteet    
1 Kunta-alan näyttelijöiden työehtosopimuksen 2022–2025 allekirjoituspöytäkirja
2 Kunta-alan näyttelijöiden työehtosopimuksen 2022–2025 sopimusmääräysmuutokset sekä korotetut palkat ja palkkiot
    
Jakelu:
Jyväskylä
Imatra
Kajaani
Kemi
Kuopio
Lahti
Lappeenranta
Vaasa
Wasa teater / Österbottens regionteater
        
Jakelu myös sähköpostitse yllä mainituille

Tiedoksi: Suomen Näyttelijäliitto ry

 

Teija Metsäranta

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2468
Matkapuhelin:
+358 50 562 7140
Sähköposti:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT