På svenska
Yleiskirje
11/13
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Taloudellinen tuki ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja yhteistoimintasääntelyn uudistaminen

Valtioneuvosto antoi 5.9.2013 eduskunnalle lakiesitykset, joilla toteutetaan hallituksen raamisopimuksen yhteydessä syksyllä 2011 antama sitoumus käynnistää valmistelu koulutus- ja työhyvinvointivähennyksen käyttöönottamiseksi ja vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi julkisella sektorilla. (HE 95/2013 ja 99/2013.)

Uudistuksen tavoitteena on kannustaa työnantajia osaamisen kehittämiseen organisaation liike- tai palvelutoiminnan tarpeista lähtien, edistää muutostilanteisiin varautumista ja työurien pidentymistä. Tarkoituksena on näin parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä.
   
Kunnille ja kuntayhtymille sääntely tarjoaa mahdollisuuden saada osaamisen kehittämistoimiin taloudellista tukea, ns. koulutuskorvausta, jota ne voivat hakea työttömyysvakuutusrahastosta. Vastaavasti kuntakonserniin kuuluvat yritykset voivat osaamisen kehittämistoimien perusteella tehdä lisävähennyksen elinkeinoverotuksessa. Yhteisöverotulon alenema kompensoidaan kunnille.

Uudistuksen olennainen sisältö liittyy osaamisen kehittämisen suunnitelmallisuuteen: henkilöstön osaamista koskeva arvio, osaamisvaatimuksen muutosten tunnistaminen ja osaamisen kehittämistoimien harkinta ja valinta.

Säädöskokonaisuuden on määrä tulla voimaan 1.1.2014. Tässä vaiheessa on tarpeen varautua myös siihen, että eduskunta tekee esitykseen muutoksia. Vastaavasti verohallinnon ja työttömyysvakuutusrahaston ohjeet toimeenpanon tueksi valmistuvat vasta sen jälkeen. 

Valtioneuvoston esittämä säädöskokonaisuus

1
Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä

Laki sisältää säännökset ammatillista osaamista edistävästä koulutuksesta ja ammatillisen osaamisen kehittämiseksi laadittavasta koulutussuunnitelmasta, jonka laatiminen on edellytyksenä taloudellisen tuen saamiselle.

Yleislain rinnalla sovelletaan uusia osaamisen kehittämistä koskevia yhteistoimintasäännöksiä ja koulutuskorvausta (kunnat ja kuntayhtymät) ja elinkeinoverolain 56 §:n lisävähennystä (yritykset) koskevia säännöksiä.


Laki koulutuskorvauksesta ja elinkeinoverolain muutos

Lakia sovelletaan kuntiin ja kuntayhtymiin sekä muihin yhteisöihin, jotka jäävät elinkeinoverolain soveltamisalan ulkopuolelle. Koulutussuunnitelman mukaisesti toteutetun osaamisen kehittämisen perusteella kunta tai kuntayhtymä voi hakea koulutuskorvausta, joka olisi 10 % työnantajan koulutusajan palkkakustannuksista ja sitä maksettaisiin enintään kolmelta päivältä työntekijää kohti vuodessa.

Laki sisältää säännökset korvaukseen oikeuttavasta koulutuksesta (4 §) ja korvausmäärän perusteista (5 §).

Kunnille ja kuntayhtymille koulutuskorvauksen maksaa työttömyysvakuutusrahasto.

Koulutuskorvauksen edellytykset, perusteet ja taso ovat yhteneväiset elinkeinoverolain 56 §:ssä säädettyjen lisävähennysedellytysten, -perusteiden ja vähennyksen verohyötyvaikutuksen kanssa.

Osaamisen kehittämisen toimintamalli

3
Yhteistoimintasääntelyn uudistaminen

Kuntia koskevaan yhteistoimintalakiin lisätään uusi 4 a §. Sen mukaan kunta on velvollinen laatimaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelman. Uudet säännökset liittyvät toisaalta osaamisen kehittämiseen, toisaalta samassa yhteydessä laajennetaan yhteistoimintavelvoitteita raamisopimuksessa vuonna 2011 sovitulla tavalla.

Uudet velvoitteet täsmentävät henkilöstö- ja koulutussuunnitelman sisältövaatimuksia ja koskevat (4 a §:n 2 momentti)

 • toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrää ja näiden kehitysarviota
 • eri työsuhdemuotojen käytön periaatteita
 • periaatteita, joilla ylläpidetään työttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työkykyä ja työmarkkinakelpoisuutta
 • arviota koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta, osaamisvaatimusten muutoksista ja niiden syistä ja tähän perustuvaa vuosittaista suunnitelmaa
 • suunnitelman toteuttamista ja seurantaa.

Kuntakonsernin näkökulmasta on huomattava, että nämä kuntia koskevat velvoitteet ovat samansisältöisinä voimassa yrityksissä (YTL 16 §).


Toimeenpanoa valmistellaan - koulutustilaisuuksia tulossa

Osaamisen kehittämistä koskevan uudistuskokonaisuuden osalta voi työnantajan valmistautuminen syksyn aikana jo koskea seuraavia asioita:

 • osaamisarvion ja koulutussuunnitelman valmisteleminen esitetyn sääntelyn mukaisesti - huomioon ottaen, että
 • koulutussuunnitelma on edellytys taloudellisen kannustimen saamiselle
 • koulutussuunnitelmaan ehdotetaan sisällytettäväksi yleisiä periaatteita, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta
 • ammatillisen osaamisen kehittämistä koskevassa osassa tulisi ottaa huomioon koko henkilöstö tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä
 • vuosittainen suunnitelma tulisi laatia perustana työnantajan arvio työntekijän ammatillisessa osaamisessa tapahtuvista muutoksista
 • käytännön menettelyt koulutuspäivien seuraamiseksi ja haettavan tuen määrän määrittelemiseksi
 • ohjaus ja seuranta
 • yhteistoimintavelvoitteen toimeenpano.

Verohallinto ja työttömyysvakuutusrahasto valmistelevat syksyn aikana osaltaan ohjeita uuden sääntelyn toimeenpanoa varten.

Uuden säädöskokonaisuuden sisältöä koskevat koulutustilaisuudet järjestetään 7.10. Helsingissä sekä 14.10. Oulussa. Tilaisuuksien järjestämisestä vastaa FCG.

Lainsäädännön sisällön lopullisesti vahvistuttua KT Kuntatyönantajat tiedottaa mahdollisista lisäohjeista.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Jorma Palola