Suomeksi
Cirkulär
11/13
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ekonomiskt stöd för utveckling av yrkeskompetensen och revidering av regleringen om samarbete

Statsrådet överlämnade två propositioner till riksdagen 5.9.2013. I propositionerna ingår lagförslag som är avsedda att uppfylla den förbindelse regeringen gav i samband med ramavtalet hösten 2011, dvs. att börja bereda införandet av ett avdrag för utbildning och arbetshälsa och att genomföra motsvarande arrangemang inom den offentliga sektorn. (RP 95/2013 och 99/2013)

Målet för reformen är att sporra arbetsgivare till kompetensutveckling utgående från behoven i organisationens affärs- och serviceverksamhet samt främja beredskapen inför förändringssituationer och längre arbetskarriärer. Målet är att på så sätt förbättra produktiviteten och konkurrenskraften.

För kommunerna och samkommunerna erbjuder bestämmelserna en möjlighet att få ekonomiskt stöd för kompetensutvecklingsåtgärder, s.k. utbildningsersättning, som de kan söka hos Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Företag som hör till kommunkoncernen ska i sin tur kunna dra av kostnader för kompetensutveckling i näringsbeskattningen. Kommunerna ska få kompensation för minskningen av samfundsskatteintäkterna. 

Det väsentliga i reformen är systematiken i kompetensutvecklingen: bedömning av personalens kompetens, identifiering av förändringarna i kompetenskraven och övervägande och val av utvecklingsåtgärder.

Avsikten är att författningshelheten ska träda i kraft 1.1.2014. I det här skedet finns det skäl att förbereda sig på att riksdagen gör ändringar i lagförslaget. Skatteförvaltningens och Arbetslöshetsförsäkringsfondens anvisningar till stöd för verkställigheten blir följaktligen klara först efter det.

Statsrådets förslag till författningshelhet

1 Lag om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen

Lagen innehåller bestämmelser om utbildning som främjar yrkeskompetensen och om utbildningsplaner för utveckling av yrkeskompetensen. Enligt lagen är utarbetandet av en utbildningsplan en förutsättning för ekonomiskt stöd.

Vid sidan av den allmänna lagen tillämpas nya samarbetsbestämmelser om kompetensutveckling och bestämmelser om utbildningsersättning (kommuner och samkommuner) och tilläggsavdraget enligt 56 § i näringsskattelagen (företag).  

2 Lag om utbildningsersättning och ändring av näringsskattelagen

Lagen tillämpas på kommuner och samkommuner samt andra sammanslutningar som står utanför näringsskattelagens tillämpningsområde. På basis av kompetensutveckling som genomförts enligt en utbildningsplan kan kommunen eller samkommunen ansöka om utbildningsersättning, som enligt förslaget är 10 procent av arbetsgivarens lönekostnader under utbildningstiden. Ersättning betalas för högst tre dagar per anställd och år.

I lagen ingår bestämmelser om utbildning som berättigar till ersättning (4 §) och om grunderna för ersättningsbeloppet (5 §).

Utbildningsersättningen betalas till kommunerna och samkommunerna av Arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Förutsättningarna och grunderna för utbildningsersättningen och nivån på ersättningen stämmer överens med förutsättningarna och grunderna för tillläggsavdrag och avdragens positiva skatteeffekt enligt 56 §.

Verksamhetsmodell för kompetensutveckling

3 Revidering av samarbetsbestämmelserna

I lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare införs en ny paragraf 4 a. Enligt den är kommunen skyldig att årligen i samarbetsförfarande utarbeta en personal- och utbildningsplan. Dels handlar de nya bestämmelserna om kompetensutveckling, dels utvidgas samarbetsförpliktelserna enligt ramavtalet 2011.

De nya förpliktelserna preciserar innehållskraven för personal- och utbildningsplaner och gäller (4 a § 2 mom.)

 • antalet faktiska arbetsavtals- och tjänsteförhållanden och utvecklingsprognosen för dessa
 • principer för användningen av olika typer av anställningar
 • principer för att upprätthålla arbetsförmågan och arbetsdugligheten hos personer som hotas av arbetslöshet och äldre
 • en bedömning av hela personalens yrkeskompetens, förändringar i kompetenskraven och orsakerna till dem och en årlig plan som bygger på detta
 • genomförandet och uppföljningen av planen.

Ur kommunkoncernens perspektiv ska det beaktas att de förpliktelser som gäller dessa kommuner tillämpas med samma innehåll på företag (lag om samarbete inom företag 16 §). 

4 Verkställigheten bereds – utbildningstillfällen på kommande

Beträffande den reformhelhet som gäller kompetensutveckling kan arbetsgivaren redan under hösten förbereda följande frågor:
beredning av kompetensbedömningen och utbildningsplanen enligt de föreslagna bestämmelserna – med beaktande att

 • en utbildningsplan är en förutsättning för ekonomiska incitament
 • i utbildningsplanen föreslås det att allmänna principer införs för att upprätthålla arbetsförmågan hos personer som hotas av arbetslöshet och äldre och arbetsdugligheten hos personer som hotas av arbetslöshet
 • i den del som gäller utveckling av yrkeskompetensen bör hela personalen beaktas och indelas i ändamålsenliga grupper
 • en plan bör utarbetas årligen utgående från arbetsgivarens bedömning av förändringarna i den anställdes yrkeskompetens
 • praxis för uppföljning av utbildningsdagarna och fastställande av stödbelopp
 • styrning och uppföljning
 • verkställighet av samarbetsförpliktelsen.

Skatteförvaltningen och Arbetslöshetsförsäkringsfonden bereder under hösten anvisningar för genomförandet av de nya bestämmelserna. 

Utbildning om den nya författningshelheten ordnas den 7 oktober i Helsingfors och den 14 oktober i Uleåborg. FCG ansvarar för utbildningen.

Efter att innehållet i lagstiftningen fastställts slutgiltigt informerar KT Kommunarbetsgivarna om eventuella tilläggsanvisningar.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör   Markku Jalonen

Förhandlingschef   Jorma Palola