På svenska
Yleiskirje
8/2012
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunta-alan valtakunnallinen työsuojelun valvontahanke 2012–2015

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) työsuojeluhallinto toteuttaa vuosina 2012–2015 ”Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015” -nimisen valvontahankkeen kunnissa ja kuntayhtymissä. Taustalla on työsuojeluhallinnon valvontatoiminnan vaikuttavuuden parantaminen lisäämällä hanketyyppistä toimintaa. Valvontahankkeen keskeisenä tavoitteena on työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyvien vaarojen ja uhkien ennalta ehkäiseminen korostamalla työhyvinvointitoiminnan strategista merkitystä sekä turvallisuutta edistävän johtamisen kehittämistä.

Valvontahankkeessa keskeinen huomio kiinnitetään seuraaviin asioihin:
  • työsuojeluyhteistoiminta on organisoitua ja suunnitelmallista ja
    se tukee turvallisuutta edistävää johtamista
  • vaarojen ja riskien arviointi on asianmukaisella tasolla
  • työterveyshuolto vastaa lainsäädännön edellyttämää tasoa.

Hankkeen alkuvaiheessa valvontaviranomainen tulee ottamaan yhteyden kunnan/kuntayhtymän ylimpään johtoon. Tässä vaiheessa viranomainen tiedottaa hankkeesta yleensä, sen tavoitteista ja tulevista tarkastuksista. Varsinaiset valvontatoimet kohdistetaan kunnan kaikille toimialoille. Kukin aluehallintovirasto määrittää tarkemmat valvontakohteet alueellisten tarpeiden mukaan.

KT Kuntatyönantajat on valtakunnallisessa kehittämistyössä korostanut työsuojeluvalvonnan painopisteen siirtämistä enenevästi hanketyyppiseen valvontaan. KT:n mielestä näin toimien saavutetaan paras vaikuttavuus itse valvontatoiminnalle, mutta ennen kaikkea työyhteisöjen pitkäjänteinen kehittäminen voi hyötyä tästä. Valtakunnallisessa hanketyyppisessä valvonnassa varmistuu myös se, että menettelytavat ja suhtautuminen ovat yhdenmukaisia eri AVIen työsuojeluvastuualueilla. Näillä perusteilla KT on alun perin suhtautunut myönteisesti nyt puheena olevan valvontahankkeen toteuttamiseen ja haluaa kannustaa kunnallisia työyhteisöjä ottamaan irti kaikki se hyöty, mikä hanketoiminnasta on mahdollista saada.
 
Valvontahankkeeseen liittyy myös tutkimus valvontahankkeen vaikutuksista, mikä parhaassa tapauksessa antaa arvokasta tietoa suomalaisen työelämän kehittämiseen.
 
Liitteenä olevassa Työsuojeluhallinnon muistiossa kuvataan tarkemmin
alkavan valvontahankkeen sisältöä.
 
KT Kuntatyönantajat pitää tärkeänä, että tämä kirje saatetaan tiedoksi
työsuojeluyhteistoimintahenkilöstölle käsiteltäväksi työsuojelun yhteistoimintamenettelyssä.
 
KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Tutkimuspäällikkö Margareta Heiskanen
 
Liite Työsuojeluhallinnon muistio 23.4.2012