Suomeksi
Cirkulär
8/2012
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Riksomfattande projekt för tillsynen över arbetarskyddet inom kommunsektorn 2012–2015

​Arbetarskyddsförvaltningen vid social- och hälsovårdsministeriet (SHM) genomför 2012–2015 ett tillsynsprojekt i kommunerna och samkommunerna, "Tryggt, sunt och lönsamt kommunarbete 2015". Bakgrunden till projektet är en strävan efter att effektivera arbetarskyddsförvaltningens tillsyn genom en mer projektbaserad verksamhet. Det centrala målet för tillsynsprojektet är att förebygga faror och hot i samband med arbetssäkerheten och arbetshälsa genom att betona den strategiska betydelsen av den arbetshälsofrämjande verksamheten och lyfta upp utvecklingen av en trygghetsfrämjande ledning.

I tillsynsprojektet läggs fokus på att

  • arbetarskyddssamarbetet är organiserat och systematiskt och
    stöder en säkerhetsfrämjande ledning
  • bedömningen av faror och risker är på adekvat nivå
  • företagshälsovården är på den nivå som lagen kräver.

Tillsynsmyndigheten bör i projektets inledningsskede ta kontakt med den högsta ledningen i kommunen/samkommunen. Myndigheten informerar också i detta skede om projektet i allmänhet, om dess mål och om de kommande inspektionerna. De egentliga tillsynsåtgärderna inriktas på alla sektorer i kommunen. Varje regionförvaltningsverk fastslår tillsynsobjekten mer i detalj enligt de regionala behoven.

KT Kommunarbetsgivarna har i det riksomfattande utvecklingsarbetet framhållit att tyngdpunkten i arbetarskyddstillsynen allt mer bör övergå till tillsyn av projekttyp. KT anser att detta är det bästa sättet att göra tillsynsverksamheten effektivare, men framför allt kan det vara till nytta med tanke på den långsiktiga utvecklingen av arbetsplatserna. Genom en riksomfattande projektbaserad tillsyn blir också enhetligheten i förfarandena och förhållningssättet inom de olika regionala förvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet betryggad.  Med dessa motiveringar har KT från första början förhållit sig positiv till detta tillsynsprojekt och vill uppmuntra de kommunala arbetsplatserna att dra fördel av projektet på bästa möjliga sätt.

I tillsynsprojektet ingår också en undersökning av projektets effekter, vilken kan ge värdefull information inte minst för utvecklingen av det finländska arbetslivet.

I Arbetarskyddsförvaltningens PM (bilaga, på finska) beskrivs innehållet i det startklara tillsynsprojektet närmare. PM:et kommer att översättas till svenska vid Arbetarskyddsförvaltningen.

KT Kommunarbetsgivarna understryker vikten av att detta brev delges personalen inom arbetarskyddssamarbetet för behandling inom ramen för samarbetsförfarandet inom arbetarskyddet.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Utredningschef Margareta Heiskanen

 

Bilaga Työsuojeluhallinnon muistio 23.4.2012