På svenska
Yleiskirje
19/12
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset 1.2.2013

Ohessa lähetetään tiedoksi kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön
työehtosopimuksen (TTES) 2012–2013 allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n 2 momentin ja 5 §:n 2 momentin määräysten mukaisesti sovituista palkantarkistuksista.

Kustannusvaikutus

Palkkoja tarkistetaan 1.2.2013 lukien yleiskorotuksella ja järjestelyerällä, joiden kustannusvaikutus on yhteensä 2,06 prosenttia, mutta se vaihtelee eri kunnissa ja kuntayhtymissä riippuen henkilöstörakenteesta.

Palkantarkistukset 1.2.2013 lukien

Perustuntipalkkoja, henkilökohtaisia lisiä ja urakkapalkkoja korotetaan 1.2.2013 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien siten kuin jäljempänä todetaan. Työkokemuslisiä ja työolosuhdelisiä ei koroteta. 

Perustuntipalkat ja nuorten palkka 1.2.2013 lukien

Perustuntipalkkojen sekä nuorten työntekijöiden palkat määräytyvät ja henkilökohtaisia perustuntipalkkoja korotetaan 1.2.2013 lukien seuraavasti:

Palkkaryhmä ​ ​ €/tunti ​

Perustuntipalkan

korotus snt/tunti​

 I  ​ A​ 12,13–14,15 21​ ​ B​ 10,78–12,78 ​ 20​ ​ C​ 9,98–11,40 ​ 17​ II ​ A ​ 9,55–10,49 ​ 16​ ​ B​ 9,36–10,04​ 15​ III  ​ ​ 9,12–9,82​ 15​ IV  ​ ​ 8,43​ 13​ O  ​ ​ 8,67​ 14​ Nuorten alle 18 v.
työntekijöiden palkat ​ ​

7,86–8,08​

13​

Vammaisten työllistymistyötä tekevän perustuntipalkka on työkyvyn vajausta vastaavassa suhteessa alempi kuin edellä mainitun mukaisesti korotettu täysi perustuntipalkka.

Henkilökohtainen lisä 1.2.2013 lukien

Henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosenttia, kuitenkin vähintään 1 sentillä.  

Urakkapalkkaus 1.2.2013 lukien

Urakkapalkkoja, lukuun ottamatta yksityisen alan hinnoitteluja, korotetaan keskimäärin 1,46 prosenttia. Työajan lyhentämisjärjestelmän vuoksi yksityisalan, metsäalaa lukuun ottamatta, kulloinkin voimassa olevien asianomaisen työehtosopimuksen urakkahinnoittelujen perusteella ansaittuja palkkoja maksetaan 4,6 prosentilla korotettuna. TTES:n liitteen 4 osaurakkahinnoittelun tavoiteansioita korotetaan 2,06 % prosenttia.

Tavoiteansiot 1.2.2013 lukien, euroa/tunti

Taso I ​

15,96–19,76​

Taso II 

14,30–17,67​​

Taso III ​

13,73–16,09​

Taso IV ​

13,11–15,33​

Taso V ​

12,19–14,22​

Taso VI ​

11,13–12,94​

Keskituntiansion tarkistaminen

Toteutetun yleiskorotuksen vaikutus työehtosopimuksen 35 § 1 momentissa tarkoitettuihin vuosineljänneksien keskituntiansioihin on seuraava:

Vuoden 2012 II–IV vuosineljänneksen perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 1,46 prosenttia ja vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 0,5 prosenttia.

Näin korotettuja keskituntiansioita käytetään samasta ajankohdasta alkaen kuin edellä mainittu yleiskorotus on tullut voimaan.

Paikallinen järjestelyerä 1.2.2013 lukien

Sopimusalalla on sovittu käytettäväksi 0,6 prosentin suuruinen järjestelyerä, joka lasketaan toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevien työntekijöiden TTES:n 35 §:n mukaisten keskituntiansioiden summasta. 

Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Paikallinen järjestelyerä käytetään perustuntipalkkojen, henkilökohtaisten lisien ja urakkapalkkojen korotuksiin. 

Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano ja neuvottelumenettely

Asianomainen kunnallinen viranomainen ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoituksena antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia. Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, kunnan tai kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen päättää järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Lisätietoja asiassa antaa johtava työmarkkina-asiamies Suvi Kämäri,

puh. 09 771 2381 tai 050 527 1097.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

Suvi Kämäri

Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi