Suomeksi
Cirkulär
19/12
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Löneförhöjningarna för den kommunala timavlönade personalen 1.2.2013

Bifogat sänder vi för kännedom de avtalade löneförhöjningarna enligt § 3 mom. 2 och § 5 mom 2 i underteckningsprotokollet till det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) 2012–2013.

Kostnadseffekt

Lönerna justeras 1.2.2013 genom en allmän förhöjning och en justeringspott, vilkas kostnadseffekt är sammanlagt 2,06 %. Kostnadseffekten varierar emellertid i olika kommuner och samkommuner beroende på personalstrukturen. 

Lönejusteringar 1.2.2013

Grundtimlönerna, de individuella tilläggen och ackordslönerna för timavlönade höjs 1.2.2013 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum. Arbetserfarenhetstilläggen och arbetsmiljötilläggen höjs inte.

Grundtimlöner och löner för unga arbetstagare från 1.2.2013

Grundtimlönerna och lönerna för unga arbetstagare bestäms och de 
individuella grundtimlönerna höjs 1.2.2013 enligt följande:

Lönegrupp​ ​ €/timme​

Höjning av grundtimlönen
cent/timme

 I  ​ A​ 12,13–14,15 21​ ​ B​ 10,78–12,78 ​ 20​ ​ C​ 9,98–11,40 ​ 17​ II ​ A ​ 9,55–10,49 ​ 16​ ​ B​ 9,36–10,04​ 15​ III  ​ ​ 9,12–9,82​ 15​ IV  ​ ​ 8,43​ 13​ O  ​ ​ 8,67​ 14​ Lönerna för arbetstagare
under 18 år​ ​

7,86–8,08​

13​

Grundtimlönen för en arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade är lägre än ovan nämnda förhöjda fulla grundtimlön i motsvarande grad som arbetsförmågan är nedsatt.

Individuellt tillägg från 1.2.2013

Det individuella tillägget höjs med 1,46 %, dock minst med 1 cent.

 

Ackordslöner från 1.2.2013

Ackordslönerna, med undantag av löner som följer lönesättningen inom den privata sektorn, höjs med i snitt 1,46 %. På grund av systemet med förkortning av arbetstiden betalas löner som följer den gällande ackordslönesättningen i respektive kollektivavtal inom den privata sektorn, frånsett skogsbranschen, förhöjda med 4,6 %. Inkomstmålen för delackordslönesättningen i bilaga 4 i TIM-AKA höjs med 2,06 %.

Inkomstmål från 1.2.2013, euro/timme

 

Nivå I ​

15,96–19,76​

Nivå II 

14,30–17,67​​

Nivå III ​

13,73–16,09​

Nivå IV ​

13,11–15,33​

Nivå V ​

12,19–14,22​

Nivå VI ​

11,13–12,94

 

Justering av medeltiminkomsten

Den allmänna förhöjningen har följande verkan på de kvartalsvisa medeltiminkomster som avses i § 35 mom. 1 i kollektivavtalet:
 

De medeltiminkomster som räknats ut på II–IV kvartalet år 2012 höjs med 1,46 % och de medeltiminkomster som räknas ut på I kvartalet 2013 höjs med 0,5 %.

 

De höjda medeltiminkomsterna tillämpas från den dag då den ovan nämnda allmänna förhöjningen har trätt i kraft.

 

Den lokala justeringspotten 1.2.2013

 Inom avtalsområdet har avtalats en lokal justeringspott på 0,6 %. Potten beräknas på summan av medeltiminkomsterna enligt TIM-AKA § 35 för tillsvidareanställda arbetstagare.

Fördelning av den lokala justeringspotten

 När den lokala justeringspotten fördelas är syftet först och främst att vidareutveckla de lokala lönesystemen, rätta till lokala missförhållanden i lönerna och stödja resultatfrämjande omorganiseringar av verksamheten och uppgifterna. Den lokala justeringspotten används för att höja grundtimlöner, individuella tillägg och ackordslöner.

Användning av och förhandlingar om den lokala justeringspotten

 Den behöriga kommunala myndigheten och representanter för huvudavtalsorganisationerna förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor. Över förhandlingarna ska upprättas ett protokoll av vilket parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår. Om samförstånd inte kan nås beslutar den behöriga myndigheten i kommunen eller samkommunen om användningen av justeringspotten för höjningar av uppgiftsrelaterade löner och för betalning av individuella tillägg eller motsvarande höjningar.


Närmare upplysningar ger Suvi Kämäri, ledande arbetsmarknadsombudsman, tfn 09 771 2381 eller 050 527 1097.

 

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

 
Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen


Förhandlingschef Sari Ojanen

Suvi Kämäri

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2381
Mobiltelefon:
+358 50 527 1097
E-post:
Suvi.Kamari@kt.fi