På svenska
Yleiskirje
13/12
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

KVTES:n 2012–2013 paikallinen järjestelyerä 1.2.2013

Yleiskirjeestä on neuvoteltu pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa ja sen sisällöstä ollaan yksimielisiä.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2012–2013 (KVTES 2012–2013) allekirjoituspöytäkirja, jossa on kerrottu paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta, laskemisesta, täytäntöönpanosta ja neuvottelumenettelystä sekä tarkistettujen palkkojen maksamisen määräajoista, on KT:n yleiskirjeen 25/2011 liitteenä 1.

Paikallinen järjestelyerä tulee voimaan 1.2.2013 lukien.

Paikallinen järjestelyerä on 0,6 prosenttia kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta ilman omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia (liite 12).

Liitteen 12 (omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat) osalta järjestelyerä on käytetty keskitetysti.

Paikallisesta järjestelyerästä maksettavat tehtäväkohtaisten palkkojen korotukset määräytyvät paikallisten arviointijärjestelmien ja kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukaisesti. Järjestelyerästä maksettavat henkilökohtaiset lisät määräytyvät vastaavasti paikallisten järjestelmien ja periaatteiden mukaisesti.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaisen palkan määräytymisperusteena on ensisijaisesti viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus. Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen ei saa johtaa palkkahinnoittelukohdan sisällä saman vaativuustason tehtävissä sellaisiin palkkaeroihin, joiden perusteena on viranhaltijan/työntekijän järjestäytyminen. Samaa periaatetta noudatetaan palkkahinnoittelun ulkopuolisiin ja henkilökohtaisia lisiä myönnettäessä. Henkilökohtaisia lisiä myönnettäessä noudatetaan KVTES 2012–2013 palkkausluvun 11 §:n henkilökohtaista lisää koskevia määräyksiä.

Paikallisen järjestelyerän neuvottelumenettely

Asianomainen kunnallinen viranomainen ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.

Osapuolet neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käytöstä tehtävien vaativuuden arviointiin perustuvasta tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamisesta sekä henkilökohtaisiin lisiin käytettävän paikallisen järjestelyerän suuruudesta. Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.

Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, kunnan tai kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Erinäisiä ohjeita

Laskentaohjeita

Paikallisen järjestelyerän pohjana oleva palkkasumma lasketaan tavanomaiselta kuukaudelta (esim. marraskuu 2012). Palkkasumma lasketaan ja jaetaan erikseen KVTES:n soveltamisalan piirissä olevien ja KT:n ja Tehy ry:n hyväksymän sovintoehdotuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden ja viranhaltijoiden osalta.

Paikallisen järjestelyerän kustannusvaikutuksen tulee olla 0,6 % palkkasummasta.  

Henkilökohtaisten lisien vähimmäismäärä 1.2.2013 lukien

Henkilökohtaisten lisien vähimmäismäärä muuttuu 1.2.2013 lukien. (KT:n yleiskirje 37/2011). Henkilökohtaisten lisien vähimmäismäärä on 1.2.2013 1,3% laskettuna tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä. Näin ollen 1.2.2013 jakoon tulevan paikallisen erän osalta työnantajien tulee huolehtia siitä, että kyseinen prosenttimäärä täyttyy. Ns. liitekohtainen tarkastelu on suoritettava, jos palkkahinnoitteluliitteen soveltamispiiriin kuuluu vähintään 30 henkilöä. Työnantajan on käytettävä tämän henkilöstön henkilökohtaisiin lisiin vähintään 1,3 % samasta ajankohdasta, heidän yhteenlasketusta tehtäväkohtaisten palkkojen palkkasummastaan. Helmikuun 2013 jälkeen tarkistus (1,3 %) suoritetaan vuosittain. 

Työnantajan on käytettävä liitteen 12 piiriin kuuluvan henkilöstön henkilökohtaisiin lisiin 1.2.2013 lukien vähintään 1,3 % laskettuna heidän yhteenlasketusta tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästään, mikäli liitteen 12 soveltamispiiriin kuuluu vähintään 30 henkilöä. Tarkistus suoritetaan vuosittain.  

Muut palkantarkistukset vuonna 2013

Muut palkantarkistukset vuonna 2013 on selostettu KT:n yleiskirjeessä 25/2011.

Tehy ry:n jäsenet

Edellä mainitut palkantarkistukset ja paikallinen järjestelyerä 1.2.2013 lukien, joista KT Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt ovat sopineet, koskevat myös Tehy ry:n jäseniä. Heille maksetaan paikallinen järjestelyerä tämän yleiskirjeen ohjeiden mukaisesti. Tämä perustuu KT:n ja Tehy ry:n hyväksymään sovintoehdotukseen (24.11.2011).

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT