Suomeksi
Cirkulär
13/12
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Den lokala justeringspotten 1.2.2013 enligt AKTA 2012–2013

Kommunala arbetsmarknadsverket har förhandlat med huvudavtalsorganisationerna om cirkuläret och parterna har nått samförstånd om innehållet.

I KT:s cirkulär 25/2011 finns som bilaga underteckningsprotokollet till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet

(AKTA 2012–2013) i vilket redogörs för fördelningen, beräkningen, verkställigheten och förhandlingsförfarandet beträffande den lokala justeringspotten och tidsfristerna för betalning av de justerade lönerna.

Den lokala justeringspotten träder i kraft 1.2.2013.

Den lokala justeringspotten är 0,6 % av lönesumman för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet exklusive familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem (bilaga 12).

För bilaga 12 (familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem) har justeringspotten använts på central nivå. 

De höjningar av de uppgiftsrelaterade lönerna som betalas ur den lokala justeringspotten bestäms enligt de lokala värderingssystemen och bestämmelserna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA. De individuella tillägg som betalas ur justeringspotten bestäms på motsvarande sätt enligt de lokala systemen och principerna.

Bestämningsgrunden för en tjänsteinnehavares eller arbetstagares upp-giftsrelaterade lön är enligt AKTA i första hand arbetets svårighetsgrad. När den lokala justeringspotten fördelas får de anställdas fackförbundstillhörighet inte styra fördelningen så att det uppstår löneskillnader bland anställda som hör till samma lönepunkt och har uppgifter av samma svårighetsgrad. Samma princip iakttas för dem som står utanför lönesättningen och när individuella tillägg beviljas. Vid beviljande av individuella tillägg iakttas § 11 i lönekapitlet i AKTA 2012–2013.

Förhandlingsförfarandet för den lokala justeringspotten

Den behöriga kommunala myndigheten och representanter för huvudavtalsorganisationerna förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor.

Parterna förhandlar om justering av de uppgiftsrelaterade löner som baserar sig på arbetsvärdering och storleken på den justeringspott som ska användas för individuella tillägg. Över förhandlingarna upprättas ett protokoll av vilket parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar ska framgå.

Om samförstånd inte kan nås beslutar den behöriga myndigheten i kommunen eller samkommunen om användningen av den lokala justeringspotten för höjningar av uppgiftsrelaterade löner och för individuella tillägg eller motsvarande höjningar.

Särskilda anvisningar

Beräkningsanvisningar

Den lönesumma som utgör grunden för den lokala justeringspotten räknas på en normal månad (t.ex. november 2012). Lönesumman räknas ut och anges separat för arbetstagare och tjänsteinnehavare som omfattas av AKTA och separat för arbetstagare och tjänsteinnehavare  som omfattas av det förlikningsförslag som KT och Tehy rf godkänt.

Kostnadseffekten av den lokala justeringspotten bör vara 0,6 % av lönesumman.

Minimibeloppet för de individuella tilläggen ändras 1.2.2013

Minimibeloppet för de individuella tilläggen ändras 1.2.2013. (KT:s cirkulär 37/2011). 1.2.2013 blir de individuella tilläggens minimibelopp 1,3% av summan av de uppgiftsrelaterade lönerna. Arbetsgivarna ska se till att procenttalet uppfylls i fråga om den lokala pott som fördelas 1.2.2013. Om minst 30 personer omfattas av en lönebilaga ska en särskild granskning göras för den bilagan. Arbetsgivaren ska då använda minst 1,3 % av dessa anställdas sammanräknade uppgiftsrelaterade löner för betalning av individuella tillägg från 1.2.2013. Efter februari 2013 utförs justeringen (1,3 %) årligen.

Om minst 30 anställda omfattas av bilaga 12 ska arbetsgivaren från 1.2.2013 använda minst 1,3 % av deras sammanräknade uppgiftsrelaterade löner för betalning av individuella tillägg till dessa anställda. Justeringen görs årligen.

Övriga lönejusteringar år 2013

De övriga lönejusteringarna 2013 har behandlats i KT:s cirkulär 25/2011.

Tehy-medlemmarna

De ovan nämnda lönejusteringar och den lokala justeringspotten från 1.2.2013 som KT Kommunarbetsgivarna och huvudavtalsorganisationerna har kommit överens om gäller också medlemmarna i Tehy rf. Till Tehy-medlemmarna betalas den lokala justeringspotten i enlighet med anvisningarna i detta cirkulär. Detta baserar sig på det förlikningsförslag som KT och Tehy rf godkänt (24.11.2011).

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen


Förhandlingschef Sari Ojanen

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT