På svenska
Yleiskirje
8/11
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lääkärisopimuksen 2010–2011 allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n mukaiset palkantarkistukset

Oheisena lähetetään tiedoksi Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n 28.2.2011 allekirjoittama virkaehtosopimus kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 2010–2011 (LS) allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n mukaisista palkantarkistuksista.

Keskitetysti käytettävästä 0,36 %:n erän kohdentamisesta, palkantarkistusten, palkkahinnoittelujen, euromääräisten lisien ja palkkioiden sekä eläinlääkäritaksan korotuksista ilmoitetaan erikseen myöhemmin yleiskirjeellä, mikäli mahdollista huhtikuun loppuun mennessä.

KVTES:iä koskeva yleiskirje on lähetetty numerolla 5/2011. 

Palkantarkistukset vuonna 2011

Yleiskorotus 1.5.2011 lukien

Yleiskorotus on liitteen 1 virkaehtosopimuksen mukaan 1,2 % 1.5.2011 lukien.

KVTES:n luottamusmiesluvun (VII) 9 §:n 1 momentin mukainen tehtävästään kokonaan vapautetun luottamusmiehen tehtäväkohtainen palkka on 1.5.2011 lukien vähintään 1 771,00 euroa kuukaudessa.

Kertaerä

Viranhaltijalle/työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään 1.2.2011 ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut 1.5.2011 saakka, maksetaan toukokuun 2011 palkanmaksun yhteydessä 250 euron suuruinen erillinen kertaerä.

Osa-aikatyössä kertaerä on samassa suhteessa alempi kuin osa-aikatyötä tekevän työaika on täyttä työaikaa alempi.

Tässä tarkoitettua kertaerää ei makseta, jos viranhaltijalle/työntekijälle ei makseta palkkaa toukokuulta 2011.

Esimerkkejä kertaerän maksamisesta on KT:n yleiskirjeen 5/2011 liitteessä 5.

Sairaalalääkärille, joka on päivystysvapaalla koko toukokuun ja jolle ei makseta tältä ajalta mitään palkkaa siitä syystä, että päivystyskorvaukset on jo aiemmin maksettu rahana ja jolta nyt päivystysvapaan takia pidätetään toukokuun palkka, maksetaan kertaerä.

Paikallinen järjestelyerä 1.5.2011

Paikallinen järjestelyerä 1.5.2011 lukien on 0,8 %. Tästä erästä on varattu 0,36 % käytettäväksi keskitetysti ja siitä sovitaan 15.4.2011 mennessä siten, että se tulee voimaan 1.5.2011.

Tämä paikallinen järjestelyerä ei toteudu, mikäli liitteen 2 mukainen paikallinen järjestelyerä toteutuu.

Kustannusvaikutus

Yleiskorotus 1,2 % ja paikallinen järjestelyerä 0,8 % nostavat työvoimakustannuksia vuoden 2011 aikana lääkärisopimuksen soveltamisalalla 1,3 %. Toukokuun palkanmaksun yhteydessä maksettavan kertaerän kustannusvaikutus vaihtelee kunnittain ja kuntayhtymittäin riippuen henkilöstörakenteesta.

Tämä kirje pyydetään toimittamaan tiedoksi johtaville lääkäreille ja hammaslääkäreille sekä terveysvalvonnan johtajille.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kehittämispäällikkö Jorma Palola

Liitteet

  1. Virkaehtosopimus kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 2010–2011 allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n mukaisista palkantarkistuksista
  2. Virka- ja työehtosopimus sopimusalakohtaisesta paikallisesta järjestelyerästä 1.5.2011

Johanna Karlström

työmarkkinalakimies
Puhelin:
+358 9 771 2560
Matkapuhelin:
+358 50 522 7970
Sähköposti:
Johanna.Karlstrom@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasiat