Suomeksi
Cirkulär
8/11
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Löneförhöjningarna enligt § 4 i underteckningsprotokollet till LÄKTA 2010–2011

Som bilaga sänder vi för kännedom tjänstekollektivavtalet om löneförhöjningarna enligt § 4 i underteckningsprotokollet till det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA 2010–2011). Tjänstekollektivavtalet om löneförhöjningarna undertecknades 28.2.2011 av Kommunala arbetsmarknadsverket och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf.

Ett separat cirkulär kommer att skickas ut om fördelningen på central nivå av potten på 0,36 %, lönejusteringarna och höjningarna av lönesättningarna, arvodena och tilläggen i euro samt veterinärvårdstaxan. Cirkuläret skickas om möjligt ut inom april månad.

Det cirkulär som gäller AKTA har nummer 5/2011. 

Löneförhöjningarna år 2011

Allmän förhöjning 1.5.2011


Enligt tjänstekollektivavtalet i cirkulärbilaga 1 höjs lönerna 1.5.2011 genom en allmän förhöjning på 1,2 %.

Den uppgiftsrelaterade lönen för en förtroendeman som helt befriats från sina uppgifter enligt § 9 mom. 1 i förtroendemannakapitlet i AKTA (kap. VII) är från 1.5.2011 minst 1 771,00 euro i månaden.

Engångspott

 

I samband med lönebetalningen för maj 2011 betalas en separat engångspott på 250 euro till tjänsteinnehavare och arbetstagare vars anställningsförhållande har inletts senast 1.2.2011 och fortsatt utan avbrott till 1.5.2011.

 

Vid deltidsarbete är engångspotten lägre i samma proportion som den deltidsarbetandes arbetstid är kortare än full arbetstid.

 

Denna engångspott betalas bara till tjänsteinnehavare och arbetstagare som får lön för maj 2011.

 

I bilaga 5 till cirkulär 5/2011 finns exempel på betalning av engångspotten.

 

Engångspotten betalas också till sjukhusläkare som har jourledigt hela maj och som inte får lön för maj månad av den anledningen att jourersättningarna redan tidigare betalats i pengar och majlönen innehålls på grund av jourledigheten.

Lokal justeringspott 1.5.2011

 

Den lokala justeringspotten 1.5.2011 är 0,8 %. Av potten har 0,36 % reserverats för användning på central nivå. Ett avtal om detta ingås senast 15.4.2011 så att det träder i kraft 1.5.2011.

 

Denna lokala justeringspott tillämpas inte om den lokala justeringspotten enligt bilaga 2 blir tillämplig.

 

 

Kostnadseffekt

Den allmänna förhöjningen på 1,2 % och den lokala justeringspotten på 0,8 % höjer arbetskraftskostnaderna år 2011 med i snitt 1,3 % inom läkaravtalets tillämpningsområde. Kostnadseffekten av engångspotten som betalas i samband med lönebetalningen för maj varierar beroende på personalstrukturen i kommunen eller samkommunen.

 

Vi ber er vänligen vidarebefordra detta cirkulär för kännedom till chefsläkarna, chefstandläkarna och cheferna för hälsoövervakningen.

 

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

 

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

 

Utvecklingschef Jorma Palola


Bilagor

  1. Tjänstekollektivavtal om löneförhöjningarna enligt § 4 i 
    underteckningsprotokollet till det kommunala tjänstekollektivavtalet 
    för läkare 2010–2011
  2. Tjänste- och arbetskollektivavtal om en lokal justeringspott 1.5.2011 
    för de olika avtalsområdena

Johanna Karlström

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2560
Mobiltelefon:
+358 50 522 7970
E-post:
Johanna.Karlstrom@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Anställningsfrågor inom social- och hälsovården samt småbarnspedagogiken