På svenska
Yleiskirje
28/11
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2012–2013 (TS-12)

TS-12:lla toteutetaan TS:n soveltamisalalla työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulos 13.10.2011 raamisopimukseksi Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

TS-12 on voimassa 1.1.2012–28.2.2014 (TS-12:n allekirjoituspöytäkirja 2 §). Allekirjoituspöytäkirja (jäljempänä AKPK) on tämän yleiskirjeen
liitteenä 1.

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä KT:n ja TS-sopijajärjestöjen kanssa ja osapuolet ovat yksimielisiä sen sisällöstä.

Palkantarkistukset 2012

Vuoden 2012 palkkaratkaisussa TS-sopijaosapuolet ovat käyttäneet palkankorotusvarasta 0,3 prosenttia ammattialalisäuudistukseen, palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistamiseen, vuosilomaluvun B-taulukon poistamiseen ja palkalliseen isyysvapaaseen.

Yleiskorotus 1.1.2012 lukien (AKPK 3 § 1 mom. ja 4 §)

Viranhaltijan/työntekijän 31.12.2011 voimassa ollutta tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.1.2012 lukien 2,7 %:lla. Korotus sisältää yleiskorotuksen 1,7 % ja ammattialalisän alenemisen johdosta samanaikaisesti tehtävän 1 %:n korotuksen (ks. Tekstimuutoksia: ammattialalisä -kohta). Henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan 1.1.2012 lukien yleiskorotuksella 1,7 %:lla.

Tehtäväkohtaisen palkan korottaminen ammattialalisän alenemisen johdosta ei vähennä erillislisää.

Esimerkkejä palkan muuttumisesta 1.1.2012 lukien liitteessä 2.

Palkkaryhmien tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat (TS-12 palkkaus luvun 8 § 1 mom.) ovat 1.1.2012 lukien:

​ €/kk​ Palkkaryhmä I​ 1 613,73​ Palkkaryhmä II​ 1 789,64​ Palkkaryhmä III​ 2 974,65​

TS-12:n palkkausluvun 10 §:n mukainen vähimmäispalkka on 1.1.2012 lukien 1 502,62 €/kk.

Kertaerä tammikuussa 2012 (AKPK 5 §)

Viranhaltijalle/työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään 16.9.2011 ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut vähintään 16.12.2011 saakka ja palvelussuhde samaan kuntaan/kuntayhtymään on voimassa 10.1.2012, maksetaan tammikuun 2012 palkanmaksun yhteydessä 150 euron suuruinen erillinen kertaerä.

Osa-aikatyössä kertaerä on samassa suhteessa alempi kuin osa-aikatyötä tekevän työaika on täyttä työaikaa alempi.

Tässä tarkoitettua kertaerää ei makseta, jos viranhaltijalle/työntekijälle ei makseta palkkaa tammikuulta 2012.

Esimerkkejä kertaerän maksamisesta on KVTES:n 2012–2013 yleiskirjeen (25/2011) liitteessä 4.

Paikallinen järjestelyerä 1.1.2012 (AKPK 6 § 1 ja 3–5 momentit)

Paikallinen järjestelyerä on 0,4 prosenttia TS:n palkkasummasta.

Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan sopimusalan palkkasummasta mahdollisimman tavalliselta kuukaudelta (esim. marraskuu 2011). Paikallisen järjestelyerän laskemisesta, yleiskorotuksesta ja kertaerästä päivitetään myöhemmin ohjeita www.kuntatyonantajat.fi -sivustolle.

Paikallinen järjestelyerä 1.1.2012 kohdennetaan paikallisen palkkausjärjestelmän puitteissa tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin.

Jollei kohdentamisesta päästä yksimielisyyteen, maksetaan paikallinen järjestelyerä 1.1.2012 tasasuuruisena prosentuaalisena yleiskorotuksena.

Neuvotteluissa on AKPK:n 6 §:n 5 momentin mukaisesti tarkoituksena antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen.

Järjestelyerä ei vähennä erillislisiä.

Palkantarkistukset 2013

Yleiskorotus 1.2.2013 (AKPK 3 § 2 mom.)

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa, henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan 1.2.2013 lukien 1,46 %:lla.

Palkkaryhmien tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat (TS-12 palkkausluvun 8 § 1 mom.) ovat 1.2.2013 lukien: 

​ €/kk​ Palkkaryhmä I​ 1 637,29​

Palkkaryhmä II​

1 815,77​ Palkkaryhmä III​ 3 018,08​

TS-12:n palkkausluvun 10 §:n mukainen vähimmäispalkka on 1.2.2013 lukien 1 533,57 €/kk.

Paikallinen järjestelyerä 1.2.2013 (AKPK 6 § 2 ja 3–5 mom.)

Paikallinen järjestelyerä on 0,6 prosenttia TS:n palkkasummasta.

Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan sopimusalan palkkasummasta mahdollisimman tavalliselta kuukaudelta (esim. marraskuu 2012). Paikallisen järjestelyerän laskemisesta, yleiskorotuksesta ja kertaerästä päivitetään myöhemmin ohjeita www.kuntatyonantajat.fi -sivustolle.

Paikallinen järjestelyerä 1.2.2013 kohdennetaan paikallisen palkkausjärjestelmän puitteissa tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin.

Jollei kohdentamisesta päästä yksimielisyyteen, kunnan tai kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä. Kohdentaminen tapahtuu tässäkin tapauksessa paikallisen arviointijärjestelmän mukaisesti tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin, vaikka sitä ei nimenomaisesti ole allekirjoituspöytäkirjassa sanottu.

Järjestelyerä ei vähennä erillislisiä.

TS-12:n tekstimuutoksia

Arviointijärjestelmät (TS-12 palkkausluku 7 § 1 mom.)

TS:n palkkausluvun käsite ”paikalliset yleiset periaatteet” on korvattu TS-12:ssa termillä arviointijärjestelmä: Kunnassa/kuntayhtymässä on tämän mukaisesti oltava tehtäväkohtaisen palkan (TKP:n) arviointijärjestelmä ja henkilökohtaisen lisän (HL:n) arviointijärjestelmä.

TS-12:n sopijaosapuolet haluavat korostaa, että TS-palkat eivät voi enää perustua TS:n syntyvaiheessa TS-palkoiksi muunnettuihin KVTES-palkkoihin, vaan TKP:n ja HL:n arviointijärjestelmiin.

Sopijaosapuolet eivät kuitenkaan ole tarkoittaneet puuttua TS:n mukaisiin menettelytapoihin perustuviin ja vahvistettuihin arviointijärjestelmiin, eikä tarkoitus ole muutoinkaan käynnistää uutta kaikkia kuntia koskevaa arviointikierrosta, vaan toteuttaa arviointijärjestelmät TS:n edellyttämällä tasolla koko TS:n soveltamisalalla. Tarvittaessa lisäohjeita annetaan erillisellä yleiskirjeellä.

Tehtävien muutoksen vaikutus palkkaan (TS-12 palkkausluku 9 § 2 mom.)

Olennaisen muutoksen ajanjakso on ajanjaksoltaan nyt sekä vuosilomasijaisuuksien että tehtävämuutoksen osalta sama, vähintään kaksi viikkoa.

Ammattialalisä (TS-12 palkkausluku 13 §)

Ammattialalisäprosentit ovat alentuneet yhdellä prosenttiyksiköllä, kun tehtäväkohtaista palkkaa on korotettu 1 %:lla 1.1.2012 lukien.

Ammattialalisäprosentit ovat mainitusta ajankohdasta lukien neljä (4) prosenttia 3 vuoden palvelusajan jälkeen ja kahdeksan (8) prosenttia viiden vuoden palvelusajan jälkeen.

TS-12:n palkkausluvun 13 §:n 1 mom. 3 kohdan mukaan ammattialalisää voi kerryttää myös yritystoiminnassa palveltu aika, jos siitä on olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä; vuosiloman pituutta laskettaessa kuitenkin enintään viisi vuotta. Vuosilomaa kertyy TS:n soveltamisalalla edelleen yhtä paljon kuin KVTES:n piirissä.

Muun kuin oman kunnan palvelua arvioidaan uusien määräysten (13 §:n 1 mom. 2 kohta) mukaan vain olennaisen hyödyn perusteella. Samalla ammattialalla palvelusta katsotaan kuitenkin olevan olennaista hyötyä.

Jos henkilölle on myönnetty yritystoiminnasta ammattialalisän sijasta sitä korvaava erillislisä tai muu palkanosa, lopetetaan kyseisen edun maksaminen siltä osin, kun se korvautuu ammattialalisällä.

Palvelussuhteessa 31.12.2011 olevien viranhaltijoiden/ työntekijöiden palvelussuhteita tai yritystoimintaa ei arvioida uudelleen olennaisen hyödyn suhteen ellei hänen tehtävänsä oleellisesti muutu mainitun ajankohdan jälkeen.

Tulospalkkio (TS-12 palkkausluku 15 §)

Tulospalkkiota koskeva määräys on ajantasaistettu. Teksti vastaa KVTES:n tulospalkkiomääräystä. Tulospalkkion määrää koskeva 5 %:n rajoitus on poistettu.

Syrjäseutulisä

Syrjäseutulisää koskeva TS-palkkausluvun 18 § on poistettu, mutta TS-12 yleisen osan 6 § 3 momentin mukaan viranhaltijalle/ työntekijälle, jolle on 31.12.2011 voimassa olleiden TS-10:n määräysten mukaisesti maksettu syrjäseutulisää, maksetaan syrjäseutulisää edelleen kyseisten määräysten mukaisesti.

KVTES:n muuttuneet määräykset

KT:n yleiskirjeessä 25/2011 on selostettu KVTES:n vuosilomaluvun muutoksia ja palkallista isyysvapaata.

Esimerkkejä vuosilomaluvun uudistukseen liittyen => www.kuntatyonantajat.fi -sivusto.

Esimerkkejä palkalliseen isyysvapaaseen liittyen => www.kuntatyonantajat.fi -sivusto.

Huom! Kokouspalkkio ja luentopalkkio (TS-12 palkkausluku 16 § ja 17 §) säilyvät TS-12:ssa ennallaan.

Sopimuskirjat

Painettujen sopimusten tilaamisesta lähetetään yleiskirje myöhemmin.

Painetut sopimuskirjat ilmestyvät helmikuussa 2012.

Informaatiotilaisuudet palkka-asiamiehille

KT Kuntatyönantajat järjestää sopimusinfoja kunta-alan sopimusratkaisusta myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Lisätietoja

Lisätietoja asiassa antaa johtava työmarkkinalakimies Erkki Hintsanen, puh. 09 771 2111 tai 050 357 4335.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

Liitteet

  1. TS-12:n allekirjoituspöytäkirja
  2. Esimerkkejä palkkauksesta 1.1.2012 lukien