Suomeksi
Cirkulär
28/11
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2012-2013 (TS-12)

Genom TS-12 verkställs förhandlingsresultatet 13.10.2011 om arbetsmarknadsorganisationernas ramavtal för tryggande av konkurrenskraften och sysselsättningen i Finland inom tillämpningsområdet för TS.

TS-12 gäller 1.1.2012–28.2.2014 (§ 2 i underteckningsprotokollet till TS-12). Underteckningsprotokollet (här förkortat UPROT) har bifogats detta cirkulär (bilaga 1).

KT och TS-avtalsorganisationerna har utarbetat detta cirkulär i samråd och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

Lönejusteringar 2012

I löneuppgörelsen 2012 har TS-avtalsparterna kommit överens om att 0,3 % av höjningsmånen används för revidering av branschtilläggen, justering av de uppgiftsrelaterade minimilönerna i lönegrupperna, slopande av semestertabell B och för avlönad faderskapsledighet. 

Allmän förhöjning 1.1.2012 
(UPROT § 3 mom. 1 mom. och § 4)

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner per 31.12.2011 höjs 1.1.2012 med 2,7 %. Höjningen bildas av den allmänna förhöjningen på 1,7 % och av den höjning på 1 % som görs för att branschtillägget sänks (se punkten Textändringar i TS-12: Branschtillägg). Det individuella tillägget och separattillägget höjs 1.1.2012 genom den allmänna förhöjningen på 1,7 %.

Höjningen av den uppgiftsrelaterade lönen med anledning av att branschtillägget minskar medför inte att separattillägget sänks.

Exempel på löneändringar 1.1.2012 ges i bilaga 2.

De uppgiftsrelaterade minimilönerna i lönegrupperna (§ 8 mom. 1 i lönekapitlet i TS-12) är fr.o.m. 1.1.2012 följande:

​ €/kmån Lönegrupp I​ 1 613,73​ Lönegrupp II​ 1 789,64​ Lönegrupp III​ 2 974,65​

Minimilönen enligt § 10 i lönekapitlet i TS-12 är 1 502,62 euro fr.o.m. 1.2.2012.

Engångspott i januari 2012 (UPROT § 5)

I samband med lönebetalningen för januari 2012 betalas en separat engångspott på 150 euro till tjänsteinnehavare och arbetstagare vars anställning hos kommunen eller samkommunen har börjat senast 16.9.2011 och utan avbrott fortsatt till åtminstone 16.12.2011 och vars anställning är i kraft 10.1.2012. 

Vid deltidsarbete är engångspotten lägre i samma proportion som den deltidsarbetandes arbetstid är kortare än full arbetstid.

Engångspotten betalas bara till tjänsteinnehavare och arbetstagare som får lön för januari 2012.

I bilaga 4 till cirkulär 25/2011 som gäller AKTA 2012–2013 finns exempel på betalning av engångspotten.

Lokal justeringspott 1.1.2012 (UPROT § 6 mom. 1 och 3–5)

Den lokala justeringspotten är 0,4 % av lönesumman inom TS.

Den lokala justeringspotten beräknas på avtalsområdets lönesumma för en så normal månad som möjligt (t.ex. november 2011). Uppdaterade anvisningar om uträkningen av den lokala justeringspotten, om den allmänna förhöjningen och om engångspotten kommer senare att läggas ut på www.kommunarbetsgivarna.fi.

Den lokala justeringspotten 1.1.2012 används inom ramen för det lokala lönesystemet för höjningar av uppgiftsrelaterade löner och för betalning av individuella tillägg.

Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala justeringspotten betalas potten 1.1.2012 som en jämstor procentuell allmän förhöjning.

Målet för förhandlingarna är enligt § 6 mom. 5 i UPROT att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd.

Justeringspotten medför ingen sänkning av separattilläggen.

Lönejusteringar 2013

Allmän förhöjning 1.2.2013 (UPROT § 3 mom. 2)

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner samt individuella tillägg och separattillägg höjs 1.2.2013 med 1,46 %.

De uppgiftsrelaterade minimilönerna i lönegrupperna (§ 8 mom. 1 i lönekapitlet i TS-12) är fr.o.m. 1.2.2013 följande:

​ €/mån.​ Lönegrupp I​ 1 637,29​ Lönegrupp II​ 1 815,77​ Lönegrupp III​ 3 018,08​

Minimilönen enligt § 10 i lönekapitlet i TS-12 är 1 533,57 euro/mån. fr.o.m. 1.2.2013. 

Lokal justeringspott 1.2.2013 (UPROT § 6 mom. 2 och 3–5)

Den lokala justeringspotten är 0,6 % av lönesumman inom TS.

Den lokala justeringspotten beräknas på avtalsområdets lönesumma för en så normal månad som möjligt (t.ex. november 2012). Uppdaterade anvisningar om uträkningen av den lokala justeringspotten, om den allmänna förhöjningen och om engångspotten läggs senare ut på www.kommunarbetsgivarna.fi.

Den lokala justeringspotten 1.2.2013 används inom ramen för det lokala lönesystemet för höjningar av uppgiftsrelaterade löner och för betalning av individuella tillägg.

Om samförstånd inte nås om fördelningen beslutar den behöriga myndigheten i kommunen eller samkommunen om hur potten ska användas. Fördelningen sker också i detta fall enligt det lokala värderingssystemet och potten anslås för höjningar av uppgiftsrelaterade löner och betalning av individuella tillägg, även om det inte uttryckligen sägs så i underteckningsprotokollet.

Justeringspotten medför inte någon sänkning av separattilläggen.

Textändringar i TS-12

Värderingssystem (§ 7 mom 1 i lönekapitlet i TS-12)

Begreppet "allmänna lokala principer" i TS´ lönekapitel har ersatts med begreppet värderingssystem i TS-12. I kommunen eller samkommunen ska i enlighet med detta finnas ett värderingssystem för den uppgiftsrelaterade lönen och ett annat för det individuella tillägget. 

Avtalsparterna i TS-12 vill understryka att TS-lönerna inte längre kan basera sig på de TS-löner som bildades med AKTA-löner som utgångspunkt när TS kom till, utan på de värderingssystem som utarbetats för den uppgiftsrelaterade lönen respektive det individuella tillägget.

Avtalsparterna har dock inte haft för avsikt att ändra redan fastställda värderingssystem som baserar sig på förfaranden som är förenliga med TS eller att inleda en ny värderingsomgång för samtliga kommuner, utan avsikten är att genomföra värderingssystem på den nivå som TS kräver inom hela TS tillämpningsområdet.  Närmare anvisningar sänds vid behov i ett separat cirkulär. 

Hur ändringar i arbetsuppgifterna inverkar på lönen (§ 9 mom. 2 i lönekapitlet i TS-12)

Tidsperioden för "väsentliga förändringar" är nu både när det gäller semestervikariat och ändrade uppgifter den samma, dvs. minst två veckor. 

Branschtillägg (§ 13 i lönekapitlet i TS-12)

Procenttalen för branschtillägget sjunker med en procentenhet när de uppgiftsrelaterade lönerna 1.1.2012 höjs med 1 %.

Branschtilläggen utgör från 1.1.2012 fyra (4) procent efter 3 års och åtta (8) procent efter 5 års anställningstid.

Enligt § 13 mom. 1 punkt 1 i lönekapitlet i TS-12 kan branschtillägg också intjänas genom företagsverksamhet som är till väsentlig nytta i de nuvarande uppgifterna. När semesterlängden räknas ut kan dock högst fem år räknas till godo.  Semester intjänas inom TS tillämpningsområde fortfarande i samma omfattning som inom AKTA-området.

Enligt de nya bestämmelserna (§ 13 mom. 1 punkt 2) beaktas anställning utanför den egna kommunen endast utifrån kravet på väsentlig nytta. Anställning inom samma yrkesområde anses dock medföra väsentlig nytta.

Om en person för företagsverksamhet har beviljats ett separattillägg eller motsvarande lönedel i stället för branschtillägg, upphör betalningen av denna förmån till den del som förmånen kompenseras med branschtillägg.

För den som är anställd 31.12.2011 behöver tidigare anställningsförhållanden eller företagsverksamhet inte bedömas på nytt vad gäller kravet på väsentlig nytta, om inte arbetsuppgifterna förändras väsentligt efter 31.12.2011. 

Resultatbonus (§ 15 i lönekapitlet i TS-12)

Bestämmelsen om resultatbonus har uppdaterats. Texten motsvarar resultatbonusbestämmelsen i AKTA. Begränsningen på 5 % för resultatbonusens storlek slopas.

Fjärrortstillägg

TS-lönekapitlets § 18 som gäller fjärrortstillägg har slopats, men enligt § 6 mom. 3 i allmänna delen i TS-12 ska till en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som 31.12.2011 får fjärrortstillägg enligt bestämmelserna i TS-10, fjärrortstillägget fortsättningsvis betalas enligt nämnda bestämmelser.

Ändrade bestämmelser i AKTA

I KT:s cirkulär 25/2011 redogörs för ändringarna i AKTA:s semesterkapitel och för den avlönade faderskapsledigheten.

Exempel som gäller ändringarna i semesterkapitlet finns på www.kommunarbetsgivarna.fi.

Exempel som gäller den avlönade faderskapsledigheten finns på www.kommunarbetsgivarna.fi.

Obs! Mötesarvodet och föreläsningsarvodet (§ 16 och 17 i lönekapitlet i TS-12) är oförändrade.

Avtalsböcker

Ett cirkulär om beställning av de tryckta avtalen skickas senare.

De tryckta avtalsböckerna utkommer i februari 2012.

Informationsmöten för löneombud

KT Kommunarbetsgivarna arrangerar informationsmöten om avtalsuppgörelsen för kommunsektorn vid en tidpunkt som anges senare.

Närmare upplysningar

Närmare upplysningar ges av Erkki Hintsanen, ledande arbetsmarknadsjurist, tfn 09 771 2111 eller 050 357 4335.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Sari Ojanen

Bilagor 
1 Underteckningsprotokollet till TS-12
2 Exempel på löner fr.o.m. 1.1.2012