På svenska
Yleiskirje
4/10
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen alan työelämän kehittämisasioita koskevat muutokset 2010–2011

Kunta-alan työmarkkinaneuvotteluissa sovittiin myös työelämän kehittämiseen liittyvistä suosituksista ja sopimuksista. Merkittävimmät muutokset koskevat työsuojeluvaltuutettuja ja suojavaatesopimusta.

Työsuojeluvaltuutetut

Varsinaiselle työsuojeluvaltuutetulle maksetaan 1.2.2010 lukien työsuojeluvaltuutetun korvausta 57 euroa kuukaudelta. Korvausta on korotettu 4 euroa.

Uutena sopimusmääräyksenä sovittiin, että varsinaisen työsuojeluvaltuutetun ollessa tilapäisesti estynyt hoitamasta työsuojeluvaltuutetun tehtäväänsä, työsuojeluvaravaltuutetulle maksetaan em. korvaus sen jälkeen, kun varsinaisen työsuojeluvaltuutetun este on jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään yhden kuukauden, mutta kuitenkin enintään niin kauan kuin varavaltuutettu hoitaa varsinaisen työsuojeluvaltuutetun tehtävää. Korvaus on varsinaista palkkaa (virka- ja työehtosopimus työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojasta ja työsuojeluvaltuutetun korvauksesta, 2 §).

Vuoden 2011 loppuun mennessä sopijaosapuolet selvittävät Kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 8 §:ssä erikseen mainitun työsuojeluvaltuutetun ajankäyttöä koskevan sopimuksen uudistamistarpeet ja tekevät ehdotuksen uudeksi sopimukseksi. Siihen saakka noudatetaan 30.11.2002 allekirjoitettua sopimusta työsuojeluvaltuutetulle annettavasta vapautuksesta ja ansionmenetyksen korvaamisesta. 

Nykyisten työsuojeluvaltuutettujen toimikausi jatkuu vuoden 2013 loppuun.  Kesken toimikauden ei ole tarkoitus muuttaa sovittua ajankäyttöä paikallisesti, ellei toimintaympäristössä tai organisaatiorakenteissa tapahdu työsuojeluvaltuutetun ajankäytön tarkistamista edellyttäviä muutoksia.

Suojavaatesopimus

Pääsopijajärjestöt ovat irtisanoneet vuodelta 1997 olevan kunnallisen alan suojavaatesopimuksen. Järjestöjen tavoitteena oli suojavaatesopimuksen ajantasaistaminen ja laajentaminen. Kunnallinen työmarkkinalaitos katsoi, ettei uusi suositussopimus ole tarpeellinen. Irtisanotussa sopimuksessa ollut 5 §(suojavaatteen huolto) on siirretty Kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen lukuun VI (kustannusten korvaukset) ja korvaus nousee 5 euroon kuukaudelta 1.2.2010 lukien. Tarkoitus ei ole heikentää kunnissa ja kuntayhtymissä hyviksi koettuja ja toimivia käytäntöjä suojavaatetuksessa, vaikka suositussopimusta ei enää ole. 

Neuvotteluissa sovittiin, että sopijaosapuolet selkeyttävät suojavaatetuksen määrittelyä ja sovellettavaa normistoa sekä selvittävät olemassa olevaa nykykäytäntöä. Tämän lisäksi laaditaan yhteistä aineistoa kuntatyönantajien ja työsuojelun yhteistoimintaorganisaatioiden käyttöön tukemaan paikallista arviointia suojavaatetuksen tarpeesta eri henkilöstöryhmissä ja työtehtävissä. Em. aineisto tehdään 31.12.2010 mennessä.

Soveltamisala

Tehy ry:n ja sen alajärjestöjen jäseniin ei toistaiseksi sovelleta uusia sopimusmääräyksiä. Kunnallinen työmarkkinalaitos ja pää­sopijajärjestöt ovat tarjonneet Tehy ry:lle mahdollisuutta yhtyä uusiin työ- ja virkaehtosopimuksiin, mutta Tehy on toistaiseksi kieltäytynyt yhtymisestä. Asiasta neuvotellaan edelleen.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Tutkimuspäällikkö Margareta Heiskanen

Liitteet (pdf)

  1. Pöytäkirja kunnallisen alan työelämän kehittämisasioita koskevista neuvotteluista 2010
  2. Virka- ja työehtosopimus työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojasta ja työsuojeluvaltuutetun korvauksesta