Suomeksi
Cirkulär
4/10
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ändringar som gäller arbetslivsutveckling inom kommunsektorn 2010–2011

Vid kommunsektorns arbetsmarknadsförhandlingar kom parterna också överens om rekommendationer och avtal i anknytning till arbetslivsutveckling.  De viktigaste ändringarna gäller arbetarskyddsfullmäktige och avtalet om skyddskläder.

Arbetarskyddsfullmäktige

Till den ordinarie arbetarskyddsfullmäktigen betalas från 1.2.2010 en ersättning på 57 euro/månad. Ersättningen har höjts med 4 euro.

Parterna avtalade om en ny avtalsbestämmelse som föreskriver att om den ordinarie arbetarskyddsfullmäktigen är förhindrad att sköta sitt uppdrag som arbetarskyddsfullmäktig betalas arbetarskyddsfullmäktigens ersättare denna ersättning efter att den ordinarie arbetarskyddsfullmäktigens hinder har pågått utan avbrott i minst en månad, men högst så länge som ersättaren sköter den ordinarie arbetarskyddsfullmäktigens uppdrag. Ersättningen utgör ordinarie lön (tjänste- och arbetskollektivavtalet om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktige, § 2).

Före utgången av 2011 ska avtalsparterna utreda behoven av att revidera det avtal om arbetarskyddsfullmäktigens tidsanvändning som nämns i § 8 i det kommunala avtalet om arbetarskyddssamarbete och lägga fram ett förslag till ett nytt avtal.  Till dess iakttas avtalet om befrielse och ersättning av inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige som undertecknades 30.11.2002.

Mandattiden för nuvarande arbetarskyddsfullmäktige fortsätter till utgången av 2013.  Syftet är inte att under pågående mandattid ändra den avtalade tidsanvändningen lokalt, om det inte sker sådana förändringar i verksamhetsbetingelserna eller organisationsstrukturerna som förutsätter en justering av tidsanvändningen för arbetarskyddsfullmäktigen.

Avtal om skyddskläder

Huvudavtalsorganisationerna har sagt upp den kommunala sektorns avtal om skyddskläder från 1997. Syftet för organisationerna var att uppdatera och bredda avtalet. Kommunala arbetsmarknadsverket ansåg att ett nytt rekommendationsavtal om skyddskläder inte behövs. Paragraf 5 i det uppsagda avtalet (vård av skyddskläder) har överförts till kap. VI (ersättningar för kostnader) i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och ersättningen stiger till 5 euro per månad från 1.2.2010. Syftet är inte att försämra väl beprövad och fungerande praxis i fråga om skyddskläder i kommunerna och samkommunerna, även om rekommendationsavtalet inte längre finns.

Avtalsparterna kom vid förhandlingarna överens om att förtydliga definitionen av skyddskläder och den tillämpliga normeringen och utreda nuvarande praxis.  Därtill utarbetas gemensamt material för de kommunala arbetsgivarna och samarbetsorganisationerna inom arbetarskyddet som ska stödja den lokala bedömningen av behovet av skyddskläder i olika personalgrupper och arbetsuppgifter. Detta material färdigställs före 31.12.2010.

Tillämpningsområde

De nya avtalsbestämmelserna tillämpas tillsvidare inte på medlemmarna i Tehy rf eller i dess underföreningar. Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna har erbjudit Tehy rf möjlighet att ansluta sig till de nya tjänste- och arbetskollektivavtalen, men tillsvidare har Tehy inte gått med på det. Förhandlingarna fortsätter.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen 

Utredningschef Margareta Heiskanen

Bilagor (doc)

  • Protokoll över förhandlingar om arbetslivsutveckling inom kommunsektorn 2010
  • Tjänste- och arbetskollektivavtal om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktige