På svenska
Yleiskirje
2/10
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2010-2011 (TS-10)

Oheisena lähetetään tiedoksi kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 20102011 (TS-10) allekirjoituspöytäkirja (liite 1) ja sopimuksen muutetut kohdat (liite 2; muutetut kohdat merkitty reunaviivalla).

TS-10 on voimassa 1.2.201031.12.2011 (ks. tarkemmin TS-10 allekirjoituspöytäkirja 1 §). KVTES:n ja TS:n voimaantulosäännökset ovat sisällöltään yhtenevät.

TS-07:n voimassaolo on päättynyt 31.1.2010.

Palkantarkistukset vuonna 2010

TS-10:n allekirjoituspöytäkirjan 2 §:n mukaisen järjestelyerän (0,4 %) samapalkkaisuuden edistämiseksi 1.2.2010 kohdennusteksti on yhtenevä edellisen sopimuskauden aikana 1.3.2008 toteutetun ratkaisun kanssa.

Tekstissä on erityisesti haluttu korostaa sitä, että mahdolliset korotukset on tehtävä paikallisen TS-järjestelmän puitteissa.

Tuloksellisuuden paranemiseen perustuvasta paikallisesta järjestelyerästä 1.9.2010 lukien (allekirjoituspöytäkirja 3 §) pyritään tarvittaessa antamaan tarkemmat ohjeet heti KVTES:n vastaavien ohjeiden valmistuttua, kuitenkin viimeistään 31.3.2010.

Kumpaankaan edellä mainittuun järjestelyerän mukaiseen korotukseen ei sovelleta TS-10 14 §:n 2 momenttia eli po. järjestelyerien mukaiset korotukset eivät pienennä mahdollista erillislisää.

Järjestelyerien täytäntöönpanosta on määräykset allekirjoituspöytäkirjassa.

Palkkaryhmäkohtaisia tehtäväkohtaisia vähimmäispalkkoja on korotettu. Tarkistukset ovat pieniä eikä niillä ole käytännössä kustannusvaikutusta valtakunnallisesti. Paikallisestikin korotuksilla on vaikutuksia vain siinä tapauksessa, että paikallinen palkkausjärjestelmä (tehtäväkohtaista palkkaa koskevat paikalliset yleiset periaatteet) edellyttäisi jollekin maksettavaksi korotettuja vähimmäispalkkoja alhaisempaa tehtäväkohtaista palkkaa.

TS-10 palkkausluvun 10 §:n 1 mom. mukaista vähimmäispalkkaa ei ole korotettu 1.2.2010 lukien, vaan se on edelleen 1 335,76/kk.

Kustannusvaikutus

TS-10:n kustannusvaikutus vuonna 2010 on keskimäärin 0,6 %.

Palkantarkistukset vuonna 2011

Vuonna 2011 tulevat mahdolliset sopimuskorotukset ovat sopimatta ja Kunnallinen työmarkkinalaitos ja TS-sopijajärjestöt neuvottelevat niistä 31.1.2011 mennessä. Palkantarkistukset voivat tulla voimaan aikaisintaan 1.5.2011.

Eräitä muita tekstimuutoksia

TS-10:een ei edellä selostetun lisäksi ole tehty sen sisältöön vaikuttavia tekstimuutoksia.

TS-10:n liitteeseen 2 (Palo- ja pelastuslaitosten työaikajärjestelyjä koskevat erityismääräykset) on tehty eräitä poikkeusluvan mukaiseen työaikaan ja kyseisen liitteen 1 §:n 1 momentin d) kohdan mukaiseen vuorotyöhön liittyviä täsmennyksiä, jotka eivät vaikuta sopimuksen sisältöön.

Myöskään TS-10:n allekirjoituspöytäkirjan järjestelyerien säilymistä sopimuskaudella koskeva 4 § ei muuta TS-07:n allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n toisen kappaleen ja sen soveltamisohjeen asiasisältöä tai soveltamiskäytäntöä vaikka uuden määräyksen teksti hieman poikkeaa aikaisemmasta.

KVTES:n tekstimuutokset tulevat sovellettaviksi TS-soveltamisalalla TS-10  yleisen osan 4 §:n mukaisesti.

TS-työryhmä           

Sopijapuolten välinen TS-työryhmä jatkaa TS:n kehittämistä ja edistää paikallisten palkkausjärjestelmien toimivuutta ottaen huomioon muun ohessa kunnallisen palvelutuotannon rakennemuutokset. TS-työryhmä käy osaltaan keskustelua TS:n soveltamisalasta (allekirjoituspöytäkirja 9 §).

TS-sopijajärjestöjen edustajat ovat tarkastaneet ja hyväksyneet tämän yleiskirjeen sisällön.

Lisätietoja asiassa antaa johtava työmarkkinalakimies Erkki Hintsanen, puh. 09 771 2111 tai 050 357 4335.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

Liitteet (pdf)

  1. TS-10:n allekirjoituspöytäkirja
  2. TS-10:n tekstimuutokset