Suomeksi
Cirkulär
2/10
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2010-2011

Bifogat sänds för kännedom underteckningsprotokollet (bilaga 1) till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 20102011 (TS-10) och avtalsändringarna (bilaga 2; ändringarna markerade med streck i marginalen).

TS-10 är i kraft 1.2.201031.12.2011 (se närmare § 1 i underteckningsprotokollet till TS-10). Ikraftträdelsebestämmelserna i AKTA och TS överensstämmer till innehållet.

TS-07 upphörde att gälla 31.1.2010.

Löneförhöjningar år 2010

Fördelningen av justeringspotten (0,4 %) för främjande av likalön 1.2.2010 enligt § 2 i underteckningsprotokollet till TS-10 överensstämmer med den som genomfördes 1.3.2008 under föregående avtalsperiod.

I texten har man speciellt velat framhäva att eventuella förhöjningar ska göras inom ramen för det lokala TS-systemet.

Vid behov kommer närmare anvisningar att ges om den lokala justeringspotten 1.9.2010 på basis av resultatförbättring (§ 3 i underteckningsprotokollet) genast när motsvarande anvisningar för AKTA blivit färdiga, dock senast 31.3.2010.

På ingendera av de ovan nämnda förhöjningarna tillämpas § 14 mom. 2 i TS-10, dvs. förhöjningarna enligt justeringspotterna minskar inte ett eventuellt separattillägg.

Bestämmelser om verkställandet av justeringspotterna finns i underteckningsprotokollet.

De uppgiftsrelaterade minimilönerna för de olika lönegrupperna har höjts. Justeringarna är små och har i praktiken ingen kostnadseffekt på riksnivå. Förhöjningarna har lokala effekter endast i det fallet att det lokala lönesystemet (allmänna lokala principer för uppgiftsrelaterade löner) förutsätter att någon betalas en uppgiftsrelaterad lön som är lägre än de höjda minimilönerna.

Minimilönen enligt § 10 mom. 1 i lönekapitlet i TS-10 har inte höjts 1.2.2010, utan är fortfarande 1335,76 ¬/månad.

 

Kostnadseffekt

Kostnadseffekten av TS-10 år 2010 är i genomsnitt 0,6 %.

 

Löneförhöjningar år 2011

De eventuella avtalsenliga löneförhöjningarna år 2011 har ännu inte avtalats och Kommunala arbetsmarknadsverket och avtalsorganisationerna inom TS förhandlar om dem före 31.1.2011. Lönejusteringarna kan träda i kraft tidigast 1.5.2011.

 

Vissa andra textändringar

Utöver de ovan beskrivna ändringarna har inga andra textändringar som påverkar innehållet gjorts i TS-10.

I bilaga 2 till TS-10 (Särskilda bestämmelser om arbetstidsarrangemang vid brand- och räddningsverk) har gjorts vissa preciseringar beträffande arbetstiden enligt tillstånd till undantag och skiftarbete enligt § 1 mom. 1 punkt d), men dessa preciseringar påverkar inte avtalets innehåll.

Inte heller § 4 i underteckningsprotokollet till TS-10, som gäller justeringspotternas beständighet under avtalsperioden, ändrar sakinnehållet i andra stycket i § 4 i underteckningsprotokollet till TS-07 och dess tillämpningsanvisning eller tillämpningspraxis, trots att texten i den nya bestämmelsen avviker en aning från den tidigare.

Textändringar i AKTA ska tillämpas inom tillämpningsområdet för TS enligt § 4 i den allmänna delen i TS-10.

TS-arbetsgruppen

Parternas gemensamma TS-arbetsgrupp fortsätter utvecklingen av TS och arbetar för att de lokala lönesystemen ska fungera med beaktande av bland annat strukturförändringarna i den kommunala serviceproduktionen. TS-arbetsgruppen kommer att diskutera tillämpningsområdet för TS (§ 9 i underteckningsprotokollet).

Representanter för avtalsorganisationerna inom TS har granskat och godkänt innehållet i detta cirkulär.

Närmare upplysningar ges av Erkki Hintsanen, ledande arbetsmarknadsjurist, 
tfn 09 771 2111 eller 050 357 4335.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                          Markku Jalonen

Förhandlingschef                                     Sari Ojanen

 

Bilagor

  • Underteckningsprotokoll
  • Textändringar i TS-10