På svenska
Yleiskirje
4/07
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Henkilöstön asema kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa

Kunnallinen työmarkkinalaitos (KT) ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat antaneet 28.3.2006 yhteiset ohjeet henkilökunnan aseman järjestämisestä kuntaliitoksissa ja kuntayhtymiä koskevissa järjestelyissä (KT:n yleiskirje 10/2006). Lainsäädäntöön on tullut muutoksia 23.2.2007 lukien.

Yllä mainitut osapuolet ovat asiasta neuvoteltuaan päättäneet antaa uudet liitteenä oleva ohjeet, joissa on otettu huomioon 23.2.2007 lukien voimaan tulleet lainsäädäntömuutokset (kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettu laki ja laki kuntajakolain muuttamisesta).

Vanhoja ohjeita voidaan edelleenkin käyttää ennen 1.1.2008 toteutetuissa kuntajaon muutoksissa ja muissa järjestelyissä, joista on päätetty ennen 23.2.2007. Uusien ohjeiden kohta 3, henkilöstön asemaa koskevat uudet säännökset, ei koske vanhoja järjestelyjä.

Työ- ja virkaehtosopimuksia ei ole muutettu.

Liitteenä olevassa ohjeessa ei oteta kantaa lomautukseen ja osa-aikais­tukseen. KT katsoo, että uusiin lakeihin sisältyvä määräaikainen irtisanomissuoja ei rajoita työnantajan oikeutta lomauttamiseen tai muuttaa palvelussuhde osa-aikaiseksi. Näin ollen jos työntekijälle tai viranhaltijalle ei löydy enää työtä, työnantaja voi lomauttaa hänet noudattaen lomauttamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö                                  Heikki Saipio

Liite (pdf)
 
Henkilöstön asema kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa -muistio