Suomeksi
Cirkulär
4/07
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Personalens ställning i kommun- och servicestrukturreformen

Den 28 mars 2006 gav Kommunala arbetsmarknadsverket (KA) och huvudavtalsorganisationerna gemensamma anvisningar om personalens ställning vid kommunsammanslagningar och förändringar i samkommuner (KA:s cirkulär 10/2006). Lagstiftningen har genomgått förändringar 23 februari 2007.

Ovan nämnda parter har efter förhandlingar om saken beslutat att ge nya anvisningar enligt bilagan, där de ändringar i lagstiftningen som trädde i kraft den 23 februari 2007 har beaktats (lagen om en kommun- och servicestrukturreform och kommunindelningslagen).

De gamla anvisningarna kan fortfarande användas vid ändringar i kommunindelningen som genomförs före den 1 januari 2008 och andra omorganiseringar som man fattat beslut om före den 23 februari 2007. Punkt 3 i de nya anvisningarna innehåller nya bestämmelser om personalens ställning och gäller inte gamla arrangemang.

Kollektivavtalen har inte ändrats.

I anvisningarna tas inte ställning till permitteringar och övergång till deltidsarbete. KA anser att det tidsbestämda uppsägningsskyddet i de nya lagarna inte begränsar arbetsgivarens rätt att permittera personal eller ändra anställningar till deltidsarbeten. Om det inte längre finns arbete för en arbetstagare eller tjänsteinnehavare kan arbetsgivaren med andra ord permittera den anställda med iakttagande av bestämmelserna och föreskrifterna om permittering.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                        Markku Jalonen


Förhandlingschef                                   Heikki Saipio

Bilaga (pdf)
 
Personalens ställning i kommun- och servicestrukturreformen