På svenska
Yleiskirje
25/07
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Suomen Konepäällystöliiton jäsenten palvelussuhteen ehdot 2007-2010

Valtakunnansovittelija teki 23.11.2007 sovintoehdotuksen Suomen Konepäällystöliitto Finlands Maskinbefälsförbund ry:n (SKL) ja kunnallisen työmarkkinalaitoksen (KT) välisen työriidan ratkaisemiseksi ja SKL:n 4.12.2007 kello 6.00 alkavaksi ilmoittaman Helsingin Energian ja Tampereen Sähkölaitoksen voimalaitoksia koskevan työnseisausuhan peruuttamiseksi. SKL ja KT:n neuvottelijat hyväksyivät sovintoehdotuksen 26.11.2007 ja KT:n valtuuskunta 19.12.2007

Sovintoehdotuksen voimassaolo

Hyväksytyn sovintoehdotuksen mukaiset ehdot ovat voimassa 1.11.2007-31.1.2010 ja sen jälkeen toistaiseksi, jollei sitä irtisanota jommaltakummalta puolelta työ- ja virkaehtolainsäädännön mukaisia kunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten irtisanomisaikoja ja -menettelytapoja noudattaen.

Sovintoehdotuksen sisältö

Sovintoehdotuksen mukaan SKL:n jäseniin noudatetaan ajaksi 1.10.2007-31.1.2010 tehdyn kunnallisen teknistä henkilöstöä koskevan virka- ja työehtosopimuksen 2007-2010 (TS-07) ja sen jälkeen kulloinkin voimassa olevan kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisia virka- ja työehtoja eräin sovintoehdotuksesta ilmenevin tarkennuksin. Sovintoehdotus koskee kaikkia kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa olevia SKL:n jäseniä.

TS-07:n allekirjoituspöytäkirjan 2 §:ssä tarkoitettu yleiskorotus 1.10.2007 lukien maksetaan SKL:n jäsenille taannehtivasti allekirjoituspöytäkirjan 10 §:n mukaisesti ja allekirjoituspöytäkirjan 7 §:n mukainen kertaerä, mikäli mahdollista, joulukuun 2007 palkanmaksun yhteydessä.

SKL:n jäseniä koskevasta paikallisesta kuulemis- ja neuvottelumenettelystä on määräykset sovintoehdotuksessa.

Sovintoehdotuksen mukaisten ehtojen ja sen perusteella noudatettavien TS:n määräysten tulkintaa ja soveltamista koskevista kysymyksistä neuvotellaan paikallisesti SKL:n pääluottamusmiehen tai luottamusmiehen ja kunnan tai kuntayhtymän kesken. Näissä neuvotteluissa ja sovintoehdotuksen 3 kohdassa tarkoitetussa yhteistoimintamenettelyssä käsitellyt asiat kirjataan jommankumman paikallisen neuvotteluosapuolen sitä pyytäessä.

Paikalliset järjestelyvaraerät

Sovintoehdotuksen 6 kohdan mukaan SKL:n pääluottamusmies tai luottamusmies neuvottelee ja pyrkii yhteisymmärrykseen työnantajan kanssa ennen ratkaisun tekemistä TS-07n allekirjoituspöytäkirjan 3 ja 6 §:n mukaisten paikallisesti käytettävien järjestelyerien käytöstä allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti. Mahdollisesta henkilökohtaisen lisän kohdentamisesta päättää työnantaja. Työnantajan on huolehdittava siitä, että järjestelyeriä jaettaessa SKL:n jäseniin sovelletaan samoja periaatteita kuin muuhunkin henkilöstöön.

Luottamusmiehiä koskevien määräysten soveltaminen

SKL voi asettaa kuntaan tai kuntayhtymään yhden pääluottamusmiehen tai luottamusmiehen, joka edustaa SKL:n jäseniä näiden palvelussuhteita koskevien virka- ja työehtosopimusten soveltamista ja noudattamista koskevissa asioissa. SKL:n pääluottamusmiehiin ja luottamusmiehiin noudatetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) VII luvun määräyksiä eräin sovintoehdotuksen liitteestä 1 ilmenevin poikkeuksin.

Sovintoehdotuksen 2 kohdan mukaan on tärkeää, että SKL:n jäsenten luottamusmiesten asiantuntemusta käytetään hyväksi SKL:n jäseniä koskevien asioiden valmistelussa.

Yhteistoiminta

Jos työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetulla lain (13.4.2007/449) 14 §:n mukaisessa yhteistoimintaelimessä neuvotellaan paikallisesti asiasta, joka koskee SKL:n jäseniä riippumatta siitä koskeeko asia samalla muita henkilöitä, asiasta kuullaan SKL:n edustajaa tai edustajia ja neuvotellaan heidän kanssaan. Kuuleminen koskee myös asian valmisteluvaihetta.

Muiden sopimusten noudattaminen

KT noudattaa SKL:n jäsenistöön koulutussopimusta (kunnallista henkilöstökoulutusta koskeva suositussopimus sekä virka- ja työehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta) eräin sovintoehdotuksen 4 kohdasta ilmenevin poikkeuksin kuitenkin siten, että SKL voi järjestää sopimuksen 8 §:ssä tarkoitettua ammattiyhdistyskoulutusta jäsenilleen ja siten, ettei SKL:n käyttämillä koulutuspäivillä vähennetä muiden järjestöjen koulutuspäiviä.

KT noudattaa SKL:n jäsenistöön kunnallisen alan työsuojelu- ja työympäristösopimusta sekä työsuojeluvaltuutetuille annettavasta vapautuksesta ja ansionmenetyksen korvaamisesta tehtyä sopimusta lukuun ottamatta viimeksi mainitun sopimuksen 2 §:n määräyksiä.

Sovintoehdotuksen 5 kohdan mukaan työsuojelutyössä on tärkeää käyttää hyväksi koko henkilöstön, myös SKL:n jäsenten edustamien ammattiryhmien, asiantuntemusta. SKL:n edustajaa kuullaan asiantuntijana työsuojelu- ja työympäristösopimuksen mukaisessa yhteistoiminnassa, milloin käsiteltävä asia on merkittävä SKL:n edustamien ammattiryhmien työsuojelutyössä eikä SKL ole muuten päässyt vaikuttamaan asiassa kunnan tai kuntayhtymän työsuojeluelinten kautta. Kuuleminen koskee myös asian valmisteluvaihetta.

Paikallisesti selvitettäviä asioita

Sovintoehdotuksen 7 kohdan mukaan työvuorojen vaihtumisen yhteydessä vuorotyössä tietojen vaihtamiseksi mahdollisesti tarvittava, työaikalain 20 §:ssä tarkoitettu aloittamis- ja/tai lopettamistyö selvitetään ja todetaan paikallisesti kaikissa asianomaisissa töissä ja yksiköissä.

Sovintoehdotuksen 8 kohdan mukaan niiden SKL:n jäsenten tehtäväkohtaisen palkan määrittämistä koskeva vaativuusluokitus, joiden tehtäviin sisältyy kohdassa tarkoitettuja lakisääteisiä vastuita, käydään lävitse paikallisesti ja tarvittaessa KT:n ja SKL:n edustajien välillä.

Työrauhavelvollisuus

KT:n ja SKL:n välillä on työehtosopimuslain ja kunnallisen virkaehtosopimuslain mukainen työrauhavelvoite sovintoehdotuksen mukaisten ehtojen voimassaoloajan.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö                                  Jyrki Hämäläinen
  
Liite
Sovintoehdotus (pdf)