Suomeksi
Cirkulär
25/07
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Anställningsvillkor för medlemmarna i Finlands Maskinbefälsförbund 2007-2010

Riksförlikningsmannen gav 23.11.2007 ett förlikningsbud för att avgöra arbetstvisten mellan Finlands Maskinbefälsförbund (FMF) rf och Kommunala arbetsmarknadsverket (KA) och avvärja FMF:s hot om arbetsinställelse som varslats att börja 4.12.2007 kl. 6.00 som gällde kraftverken Helsingfors Energi och Tampereen Sähkölaitos. Förlikningsbudet godkändes 26.11.2007 av FMF:s och KA:s förhandlare och 19.12.2007 av KA:s delegation.

Förlikningsbudets giltighetstid

Villkoren i det godkända förlikningsbudet gäller 1.11.200731.1.2010 och därefter tillsvidare, om inte någondera parten säger upp det med iakttagande av de uppsägningstider och uppsägningsförfaranden som anges i de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen och som är förenliga med lagstiftningen om anställningsvillkor.

Förlikningsbudets innehåll

Enligt förlikningsbudet iakttas anställningsvillkoren i tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 20072010 (TS-07) på FMF:s medlemmar under perioden 1.10.2007-31.1.2010, och därefter anställningsvillkoren enligt gällande kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal, med vissa kompletteringar som framgår av förlikningsbudet. Förlikningsbudet gäller alla FMF:s medlemmar som är anställda i kommunerna och samkommunerna.

Den allmänna förhöjning 1.10.2007 som avses i § 2 i underteckningsprotokollet till TS-07 betalas retroaktivt till medlemmarna i FMF i enlighet med § 10 i underteckningsprotokollet och engångspotten enligt § 7 i underteckningsprotokollet betalas om möjligt i samband med lönebetalningen i december 2007.

I förlikningsbudet finns bestämmelser om det lokala hörande- och förhandlingsförfarande som gäller FMF:s medlemmar.

I frågor som gäller tolkningen och tillämpningen av villkoren i förlikningsbudet och de TS-bestämmelser som enligt förlikningsbudet ska iakttas förs förhandlingar lokalt mellan FMF:s huvudförtroendeman eller förtroendeman och kommunen eller samkommunen. De frågor som behandlats i dessa förhandlingar och i det samarbetsförfarande som avses i punkt 3 i förlikningsbudet antecknas på begäran av någondera av de lokala förhandlingsparterna.
Lokala justeringspotter

Enligt punkt 6 i förlikningsbudet förhandlar FMF:s huvudförtroendeman eller förtroendeman och försöker uppnå samförstånd med arbetsgivaren innan beslut fattas om att använda de justeringspotter som ska användas lokalt enligt § 3 och 6 i underteckningsprotokollet till TS-07 i enlighet med underteckningsprotokollet. Arbetsgivaren beslutar om eventuella fördelningar av individuella tillägg. När justeringspotterna fördelas ska arbetsgivaren se till att samma principer tillämpas på FMF:s medlemmar som på den övriga personalen.

Tillämpning av bestämmelserna om förtroendemän

FMF kan tillsätta en huvudförtroendeman eller förtroendeman i kommunen eller samkommunen att representera förbundets medlemmar i frågor som gäller tillämpning och iakttagande av tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller medlemmarnas anställningsförhållanden. För FMF:s huvudförtroendemän och förtroendemän iakttas bestämmelserna i kap. VII i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) med de undantag som framgår av bilaga 1 i förlikningsbudet.

Enligt punkt 2 i förlikningsbudet är det viktigt att sakkunskapen hos förtroendemännen för FMF:s medlemmar utnyttjas vid beredningen av de frågor som gäller medlemmarna.

Samarbete

Om det i ett sådant samarbetsorgan som avses i 14 § i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (13.4.2007/449) förs lokala förhandlingar om en fråga som gäller medlemmar i FMF, hörs representanten eller representanterna för FMF i frågan och förhandlingarna förs med dem, oberoende av om frågan också gäller andra personer. Representanten/representanterna bör höras också i beredningsskedet.

Iakttagande av andra avtal

I fråga om FMF:s medlemmar iakttar KA utbildningsavtalet (rekommendationsavtalet om kommunal personalutbildning och tjänste- och arbetskollektivavtalet om facklig utbildning ) med vissa undantag som framgår av punkt 4 i förlikningsbudet, dock så att FMF kan ordna facklig utbildning enligt § 8 i avtalet för sina medlemmar och så att de utbildningsdagar som FMF använder inte minskar de andra organisationernas utbildningsdagar.

I fråga om FMF:s medlemmar iakttar KA kommunsektorns arbetarskydds- och arbetsmiljöavtal samt avtalet om befrielse och ersättning för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige, med undantag av § 2 i det sistnämnda avtalet.

Enligt punkt 5 i förlikningsbudet är det viktigt att hela personalens sakkunskap inom arbetarskyddet utnyttjas, också bland de yrkesgrupper som FMF:s medlemmar representerar. FMF:s representant bör höras som sakkunnig i samarbetsfrågor enligt arbetarskydds- och arbetsmiljöavtalet, om den fråga som behandlas är viktig med tanke på arbetarskyddet för de yrkesgrupper som FMF representerar och om FMF inte haft möjlighet att påverka frågan via arbetarskyddsorganen i kommunen eller samkommunen. Representanten bör höras också i beredningsskedet.

Frågor som ska utredas lokalt

Enligt punkt 7 i förlikningsbudet utreds och fastslås lokalt för alla aktuella arbeten och enheter om det finns behov av att använda sådant inledande och/eller avslutande arbete för utbyte av information som avses i 20 § i arbetstidslagen i samband med arbetsskiftsbyten.

Enligt punkt 8 i förlikningsbudet görs en lokal genomgång, och vid behov mellan representanter för KA och FMF, av klassificeringen av svårighetsgraden som används vid bestämningen av den uppgiftsrelaterade lönen för FMF-medlemmar i vars uppgifter ingår sådant lagstadgat ansvar som avses i punkten.

Fredsplikt

KA och FMF är förpliktade till arbetsfred enligt lagen om kollektivavtal och lagen om kommunala tjänstekollektivavtal så länge villkoren i förlikningsbudet gäller.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                      Markku Jalonen

Förhandlingschef                                Jyrki Hämäläinen

Bilaga (pdf)

Förlikningsbud (på finska)