På svenska
Yleiskirje
21/05
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Tasa-arvolain uudistus

Oheisena lähetetään tiedoksi laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (232/2005). Muutokset tulevat voimaan 1.6.2005.

Lainuudistuksen tavoitteena oli muuttaa ja täydentää tasa-arvolakia siten, että se on yhdenmukainen Euroopan yhteisön lainsäädännön asettamien vaatimusten ja Euroopan yhteisön tuomioistuimen ratkaisujen kanssa sekä korjata lain soveltamiskäytännössä esiintyneitä ongelmia ja puutteita. Erityisenä tavoitteena oli selkeyttää viranomaisiin ja työnantajiin kohdistuvia tasa-arvon edistämiseen liittyviä velvoitteita sekä täsmentää säännöksiä, joilla kielletään syrjintä työelämässä. Tasa-arvolain muutoksella pannaan samalla täytäntöön Euroopan unionin ns. työelämän tasa-arvo­direktiivin muutokset.

Tasa-arvolain keskeiset muutokset kuntien kannalta ovat työpaikan tasa-arvosuunnittelua koskevien säännösten täsmentäminen, viranomaisen tasa-arvon edistämisvelvoitteiden tarkentaminen, kiintiösäännöksen soveltaminen kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimiin sekä uutena velvoitteena tasa-arvosuunnitelman laatiminen oppilaitoksissa ja hyvityksellä sanktioidun syrjintäkiellon ulottaminen oppilaitoksiin, lukuun ottamatta perusopetuslain mukaisia opetuksen järjestäjiä ja kouluja.

Merkittävin työelämää koskeva muutos koskee tasa-arvosuunnitelmia. Tulopoliittisessa sopimuksessa 2005-2007 esitetään, että järjestöt yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa laativat ohjeistuksen tasa-arvo­lain tasa-arvosuunnitelmaa koskevista säännöksistä (mukaan lukien palkkakartoitus). Kunnallinen työmarkkinalaitos tulee tiedottamaan mahdollisesta tarkemmasta ohjeistuksesta. Samalla harkitaan, voidaanko kuntien ja kuntayhtymien tasa-arvosuunnitelmien laatimistyötä helpottaa esimerkiksi palkkakartoitusta koskevalla mallilla. Koska suunnitelma pitäisi laatia vuosittain, jollei paikallisesti muuta sovita, uuden lain mukainen suunnitelma pitäisi ilmeisesti tehdä ensimmäisen kerran vuotta 2006 varten.

Liitteenä oleva muistio on laadittu yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa siten, että Kuntaliitossa on valmisteltu lähinnä viranomaisten velvollisuuksia, toimielinten kokoonpanoa ja oppilaitoksia koskeva selostus.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                                  Heikki Saipio

 

LIITTEET
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain  muuttamisesta (232/2005) (www.finlex.fi)
2  Muistio lakiuudistuksen keskeisistä muutoksista