Suomeksi
Cirkulär
21/05
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Revidering av jämställdhetslagen

Med detta cirkulär följer lagen om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (232/2005) för kännedom. Ändringarna trädde i kraft den 1 juni 2005.

Syftet med lagrevideringen är att ändra och komplettera jämställdhetslagen så att den stämmer överens med EU-lagstiftningens krav och EG-domstolens avgöranden och att korrigera problem och brister i tillämpningen av lagen. Ett syfte har också varit att skapa klarhet i bestämmelserna om myndigheternas och arbetsgivarnas skyldigheter att främja jämställdheten och att precisera bestämmelserna om diskriminering i arbetslivet. Genom ändringen av jämställdhetslagen genomförs samtidigt Europeiska unionens direktiv om likabehandling i arbetslivet.

Ur kommunernas synvinkel är de viktigaste lagändringarna att bestämmelserna om arbetsplatsernas jämställdhetsplaner och myndigheternas skyldigheter att främja jämställdhet har preciserats, att kvotbestämmelsen tillämpas på samkommunala förvaltningsorgan, att en skyldighet att göra upp jämställdhetsplaner i läroanstalter har införts och att diskrimineringsförbudet inklusive gottgörelsesanktion utsträckts till att också omfatta läroanstalter. Det sistnämnda gäller inte utbildningsanordnare och skolor inom den grundläggande utbildningen.

Den viktigaste ändringen för arbetslivet gäller jämställdhetsplanerna. I det inkomstpolitiska avtalet 2005-2007 föreslås att arbetsmarknadsorganisationerna tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet utarbetar anvisningar om lagens bestämmelser om jämställdhetsplaner (inklusive lönekartläggning). Kommunala arbetsmarknadsverket kommer att ge information om eventuella närmare anvisningar. Samtidigt övervägs om kommunernas och samkommunernas arbete med jämställdhetsplaner kunde underlättas till exempel med hjälp av en modell för lönekartläggning. Eftersom planen skall göras upp årligen, om inte något annat avtalas lokalt, är planen för år 2006 sannolikt den första som görs upp enligt den nya lagen.

Den bifogade promemorian har utarbetats i samarbete med Finlands Kommunförbund. Anvisningarna om myndigheternas skyldigheter, organens sammansättning och bestämmelserna för läroanstalter har främst beretts av Kommunförbundet.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                          Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                     Heikki Saipio

Bilagor

1. Lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (232/2005)  (www.finlex.fi/sv/)
2. Promemoria om de viktigaste ändringarna i lagen