På svenska
Yleiskirje
12/05
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Suomen Konepäällystöliiton jäsenten palvelussuhteen ehdot 16.2.2005-30.9.2007

Valtakunnansovittelija teki 24.1.2005 sovintoehdotuksen Suomen Konepäällystöliitto (SKL) ry:n ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen (KT) välisen työriidan ratkaisemiseksi. SKL ja KT hyväksyivät sovintoehdotuksen 1.2.2005.

Sovintoehdotuksen sisältö 

Hyväksytyn sovintoehdotuksen mukaan SKL:n jäseniin noudatetaan 16.2.2005-30.9.2007 kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta 2005-2007 (TS-05) ja sen jälkeen kulloinkin voimassa olevan kunnallisen teknistä henkilöstöä koskevan virka- ja työehtosopimuksen mukaisia virka- ja työehtoja eräin sovintoehdotuksesta ilmenevin tarkennuksin. Sovintoehdotus voidaan molemmin puolin irtisanoa päättymään 30.9.2007 jälkeen sovintoehdotuksen 1 kohdassa mainituin tavoin.

Sovintoehdotuksen mukaisten ehtojen ja määräysten tulkintaa ja soveltamista koskevista kysymyksistä neuvotellaan paikallisesti SKL:n pääluottamusmiehen tai luottamusmiehen ja kunnan tai kuntayhtymän kesken.

SKL:lla ei sovintoehdotuksen perusteella ole oikeutta neuvotella ja sopia kunnallisen pääsopimuksen mukaisista virka- ja työehtosopimuksista paikallisesti eikä valtakunnallisesti.

Paikalliset järjestelyvaraerät

Sovintoehdotuksen 6 kohdan mukaan SKL:n pääluottamusmies tai luottamusmies neuvottelee ja pyrkii yhteisymmärrykseen työnantajan kanssa ennen ratkaisun tekemistä TS-05:n allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n mukaisen liittoerän ja tasa-arvoerän käytöstä allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti. Mahdollisesta henkilökohtaisen lisän kohdentamisesta päättää työnantaja. Työnantajan on huolehdittava siitä, että järjestelyvaraeriä jaettaessa SKL:n jäseniin sovelletaan samoja periaatteita kuin muuhunkin henkilöstöön.

Luottamusmiehiä koskevien määräysten osittainen soveltaminen

SKL voi edelleenkin asettaa kuntaan tai kuntayhtymään yhden pääluottamusmiehen tai luottamusmiehen, joka edustaa SKL:n jäseniä näiden palvelussuhteita koskevien virka- ja työehtosopimusten soveltamista ja noudattamista koskevissa asioissa. SKL:n pääluottamusmiehiin ja luottamusmiehiin noudatetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) VII luvun määräyksiä eräin sovintoehdotuksen liitteestä 1 ilmenevin poikkeuksin. 

Muiden sopimusten noudattaminen

KT noudattaa SKL:n jäseniin eräin sovintoehdotuksen 3 kohdasta ilmenevin poikkeuksin yhteistoimintamenettelystä tehtyä yleissopimusta. SKL:n jäseniin sovelletaan välitöntä yhteistoimintamenettelyä siten kuin yhteistoimintamenettelyä koskevan yleissopimuksen 4 §:ssä on määrätty. SKL:n edustajaa pitää kuulla mahdollisen yhteistoimintaelimen kokouksessa silloin, kun käsiteltävä asia koskee SKL:n jäseniä riippumatta siitä, koskeeko asia samalla myös muuta henkilöstöä. Kuuleminen koskee myös asian valmisteluvaihetta. 

KT noudattaa SKL:n jäsenistöön myös kunnallisen alan työsuojelu- ja työympäristösopimusta sekä työsuojeluvaltuutetuille annettavasta vapautuksesta ja ansionmenetyksen korvaamisesta tehtyä sopimusta lukuun ottamatta viimeksi mainitun sopimuksen 2 §:n määräyksiä.

Sovintoehdotuksen mukaan työsuojelutyössä on tärkeää käyttää hyväksi koko henkilöstön, myös SKL:n jäsenten edustamien ammattiryhmien, asiantuntemusta. SKL:n edustajaa kuullaan asiantuntijana työsuojelu- ja työympäristösopimuksen mukaisessa yhteistoiminnassa, milloin käsiteltävä asia on merkittävä SKL:n edustamien ammattiryhmien työsuojelutyössä eikä SKL ole muuten päässyt vaikuttamaan asiassa kunnan tai kuntayhtymän työsuojeluelinten kautta. Kuuleminen koskee myös asian valmisteluvaihetta.

KT noudattaa SKL:n jäsenistöön myöskin koulutussopimusta (kunnallista henkilöstökoulutusta koskeva suositussopimus sekä virka- ja työehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta) eräin sovintoehdotuksen 4 kohdasta ilmenevin poikkeuksin kuitenkin siten, että SKL voi järjestää sopimuksen 8 §:ssä tarkoitettua ammattiyhdistyskoulutusta jäsenilleen ja siten, ettei SKL:n käyttämillä koulutuspäivillä vähennetä muiden järjestöjen koulutuspäiviä. 

Mainittujen sopimusten paikallista sopimista koskevia määräyksiä ei sovelleta SKL:n jäseniin. SKL:lla ei ole oikeutta nimetä edustajaa yhteistoimintamenettelyä varten mahdollisesti asetettuun toimielimeen. 

Työrauhavelvollisuus

KT:n ja SKL:n välillä on työehtosopimuslain ja kunnallisen virkaehtosopimuslain mukainen työrauhavelvoite sovintoehdotuksen mukaisten ehtojen voimassaoloajan.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                                  Jyrki Hämäläinen

LIITE  Sovintoehdotus 

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT