Suomeksi
Cirkulär
12/05
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Anställningsvillkor för medlemmarna i Finlands Maskinbefälsförbund 16.2.2005-30.9.2007

Riksförlikningsmannen gav 24.1.2005 ett medlingsförslag för att avgöra arbetstvisten mellan Finlands Maskinbefälsförbund (FMF) rf och Kommunala arbetsmarknadsverket (KA). FMF och KA godkände medlingsförslaget 1.2.2005.

Medlingsförslagets innehåll

Enligt det godkända medlingsförslaget tillämpas anställningsvillkoren i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS-05) på FMF:s medlemmar under perioden 16.2.2005-30.9.2007, och därefter tillämpas vid respektive tidpunkt gällande anställningsvillkor enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal, med vissa kompletteringar som framgår av medlingsförslaget. Bägge parterna kan säga upp avtalet från och med 30.9.2007 på det sätt som anges i punkt 1 i medlingsförslaget.

Förhandlingar i frågor som gäller tolkningen och tillämpningen av villkoren och bestämmelserna enligt medlingsförslaget förs lokalt mellan FMF:s huvudförtroendeman eller förtroendeman och kommunen eller samkommunen.

Enligt medlingsförslaget har FMF inte rätt att vare sig lokalt eller på riksnivå förhandla och avtala om tjänste- och arbetskollektivavtal som följer det kommunala huvudavtalet.

Lokala justeringspotter

Enligt punkt 6 i medlingsförslaget förhandlar FMF:s huvudförtroendeman eller förtroendeman och strävar efter att uppnå samförstånd med arbetsgivaren innan beslut fattas om att använda branschpotten och jämställdhetspotten enligt § 4 i underteckningsprotokollet. Arbetsgivaren beslutar om en eventuell fördelning av individuella tillägg. När justeringspotterna fördelas skall arbetsgivaren se till att samma principer tillämpas på FMF:s medlemmar som på den övriga personalen.

Tillämpning av bestämmelserna om förtroendemän

FMF kan fortsättningsvis tillsätta en huvudförtroendeman eller förtroendeman i kommunen eller samkommunen att representera förbundets medlemmar i frågor som gäller tillämpning och iakttagande av tjänste- och arbetskollektivavtal med anställningsvillkor för medlemmarna. På FMF:s huvudförtroendemän och förtroendemän tillämpas bestämmelserna i kapitel VII i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) med de undantag som framgår av bilaga 1 i medlingsförslaget.

Iakttagande av andra avtal

KA iakttar i fråga om FMF:s medlemmar det allmänna avtalet om samarbetsförfarande, med vissa undantag som framgår av punkt 3 i medlingsförslaget. På FMF:s medlemmar tillämpas direkt samarbetsförfarande i enlighet med § 4 i det allmänna avtalet om samarbetsförfarande. FMF:s representant bör höras vid ett eventuellt samarbetsorgans möte när man behandlar ett ärende som gäller FMF:s medlemmar, oberoende av om ärendet samtidigt också berör den övriga personalen. Representanten bör höras också i beredningsskedet.

KA iakttar i fråga om FMF:s medlemmar också kommunsektorns arbetarskydds- och arbetsmiljöavtal samt avtalet om befrielse och ersättning för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige, med undantag av § 2 i det sistnämnda avtalet.

Enligt medlingsförslaget är det viktigt att man inom arbetarskyddet utnyttjar hela personalens sakkunskap, också bland de yrkesgrupper som FMF:s medlemmar representerar. FMF:s representant bör höras som sakkunnig i samarbetsfrågor enligt arbetarskydds- och arbetsmiljöavtalet, om den fråga som behandlas är viktig med tanke på arbetarskyddet för de yrkesgrupper som FMF representerar, såvida inte FMF haft möjlighet att påverka frågan via arbetarskyddsorganen i kommunen eller samkommunen. Representanten bör höras också i beredningsskedet.

KA iakttar i fråga om FMF:s medlemmar också utbildningsavtalet (rekommendationsavtalet om kommunal personalutbildning och tjänste- och arbetskollektivavtalet om facklig utbildning) med vissa undantag som framgår av punkt 4 i medlingsförslaget, dock så att FMF kan ordna facklig utbildning enligt § 8 i avtalet för sina medlemmar och så att de utbildningsdagar som FMF använder inte minskar utbildningsdagarna för andra organisationer.

Dessa avtals bestämmelser om lokala avtal tillämpas inte på FMF:s medlemmar. FMF har inte rätt att utse någon representant i det organ som eventuellt tillsatts för samarbetsförfarandet.

Fredsplikt  

KA och FMF är förpliktade till arbetsfred enligt lagen om kollektivavtal och lagen om kommunala tjänstekollektivavtal så länge villkoren i medlingsförslaget gäller.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                       Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                 Jyrki Hämäläinen

Bilaga Medlingsförslag  (på finska)

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT