På svenska
Yleiskirje
4/03
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Perhevapaita koskevat sairausvakuutuslain ja työsopimuslain muutokset

Vuoden 2003 alusta ovat tulleet voimaan sairausvakuutuslain ja työsopimuslain muutokset, jotka koskevat

  • isyysvapaan pidentämistä siten, että isä voi pitää enintään 12 lisäpäivää isyysvapaata välittömästi vanhempainrahakauden päätyttyä, mikäli hän on pitänyt viimeiset 12 arkipäivää vanhempainvapaata,
     
  • oikeutta osittaiseen vanhempainvapaaseen siten, että isä ja äiti jakavat lapsen hoitovastuun keskenään ja voivat olla samanaikaisesti osittaisella vanhempainvapaalla ja osa-aikatyössä sovittuaan siitä työnantajiensa kanssa,
     
  • ns. monikkoperheen eli perheen, johon syntyy tai otetaan ottolapseksi samanaikaisesti useampi kuin yksi lapsi, mahdollisuutta halutessaan käyttää vanhempainrahakauden pidennysjakso joko osittain tai kokonaan äitiys- tai vanhempainrahakauden aikana taikka nykyiseen tapaan vanhempainrahakauden jälkeen ja
     
  • isän oikeutta vanhempainrahaan ja vanhempainvapaaseen äitiysrahakaudella, kun äiti ei sairautensa vuoksi kykene hoitamaan lastaan.

Työsopimuslain 4. luvun 1 §:n mukaan työntekijällä on oikeus saada vapaaksi työstä sairasvakuutuslaissa tarkoitetut äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudet. Vastaavasti viranhaltijoilla on kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) V luvun 7 §:n mukaan oikeus saada virkavapautta sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakausien ajaksi. Näin ollen sairausvakuutuslain muutokset, jotka koskevat oikeutta äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaan, aiheuttavat muutoksia vastaaviin perhevapaisiin.

Työsopimuslain 4. luvussa on myös säännökset, joiden mukaisesti työntekijän on ilmoittava perhevapaista työnantajalle. Samoin työsopimuslakiin sisältyvät perusteet, jotka oikeuttavat työntekijää muuttamaan ilmoittamansa perhevapaan ajankohdan tai keskeyttämään perhevapaan. Vastaavat määräykset perhevapaiden hakemisesta tai muuttamisesta sisältyvät viranhaltijoiden osalta KVTES:iin.

Lain muutoksia on lyhyesti selostettu liitteessä 1. Liitteinä 2 ja 3 seuraavat asiaa koskevat lainmuutokset. Lainmuutosten johdosta ei ole tässä vaiheessa tehty KVTES:n V lukuun asiallisia muutoksia. Asiaan palataan mahdollisesti, mikäli eduskunnassa käsiteltävänä oleva kunnallista viranhaltijaa koskeva lakiesitys antaa siihen aihetta.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                      Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Heikki Saipio

LIITTEET

1. Perhevapaita koskevat muutokset 1.1.2003
2. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta (N:o 1075)
3. Laki työsopimuslain muuttamisesta (N:o 1076)