Suomeksi
Cirkulär
4/03
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ändringar som gäller familjeledighet i sjukförsäkringslagen och arbetsavtalslagen

Ändringarna i sjukförsäkringslagen och arbetsavtalslagen trädde i kraft i början av år 2003 och gäller

  • förlängning av faderskapsledigheten så att fadern kan ta ut högst 12 tilläggsdagar faderskapsledighet omedelbart efter att föräldrapenningsperioden löpt ut, om han de föregående 12 vardagarna haft föräldraledighet,
     
  • rätt till partiell föräldraledighet så att fadern och modern sinsemellan delar vårdansvaret för barnet och samtidigt kan ha partiell föräldraledighet och deltidsarbete om så överenskommits med arbetsgivarna,
     
  • möjligheten för en familj till vilken det samtidigt föds eller adopteras fler än ett barn att använda en förlängd föräldrapenningsperiod antingen delvis eller helt under moderskapspenningsperioden eller föräldrapenningsperioden eller liksom nu efter föräldrapenningsperioden och
     
  • faderns rätt till föräldrapenning och föräldraledighet under moderskapspenningsperioden, då moderna p.g.a. sjukdom inte kan ta hand om barnet.

Enligt 4 kap. 1 § arbetsavtalslagen har en arbetstagare rätt till ledighet från arbetet under en sådan moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenningsperiod som avses i sjukförsäkringslagen. På motsvarande sätt har tjänsteinnehavare enligt kap. 7 § 1 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) rätt till tjänstledighet under en sådan moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenningsperiod som avses i sjukförsäkringslagen. Därför medför de ändringar i sjukförsäkringslagen, som gäller rätten till moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, ändringar i motsvarande familjeledigheter.

I 4 kap. i arbetsavtalslagen finns också bestämmelser i enlighet med vilka arbetstagaren skall meddela arbetsgivaren om familjeledighet. Där regleras också arbetstagarens rätt att ändra den tidpunkt för familjeledigheten som han meddelat eller att avbryta familjeledigheten. Motsvarande bestämmelser för tjänsteinnehavare om ansökan om eller ändring av familjeledighet finns i AKTA.

I bilaga 1 redogörs lagändringarna i korthet. I bilaga 2 och 3 finns de lagändringar som gäller frågan. Inga sakändringar har i detta skede gjorts i kap. V i AKTA på grund av lagändringarna. Frågan tas möjligtvis upp på nytt om den lagproposition om kommunala tjänsteinnehavare som är i riksdagen för behandling ger anledning till det.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                   Jouni Ekuri

Förhandlingschef                              Heikki Saipio

Bilagor
1.  Ändringar i bestämmelserna om familjeledigheter 1.1.2003
2.  Lag om ändring av sjukförsäkringslagen (Nr 1075)
3.  Lag om ändring av 4 kap. 2 § arbetsavtalslagen (Nr 1076)