På svenska
Yleiskirje
19/03
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Määräaikaiset työ- ja virkasuhteet

Työryhmän tehtävä

Tulopoliittisen sopimuksen 2003–2004 yhteydessä työmarkkinaosapuolet sitoutuivat selvittämään julkisen sektorin valmistuneiden ja muiden käytettävissä olevien tietojen perusteella määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden käyttöä sekä laatimaan voimassa olevaan lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön perustuvaa ohjeistusta määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden solmimisen oikeudellisista perusteista. Sopimuksessa edellytettiin lisäksi, että aloilla joilla on suhteellisesti eniten määräaikaisia palvelussuhteita, työmarkkinajärjestöt järjestävät erityistä tiedotus- ja koulutustoimintaa.

Sopijaosapuolet asettivat oman työryhmän selvittämään määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä kunnissa ja kuntayhtymissä. Työryhmä on saanut työnsä päätökseen.

Selvitys määräaikaisista palvelussuhteista kuntasektorilla

Työryhmä tiedusteli määräaikaisten palvelussuhteiden käytöstä ja perusteista kaikilta kunnilta ja kuntayhtymiltä keväällä 2003. Tiedustelun pohjalta laadittu yhteenveto on liitteenä.

Kyselyn vastausprosentti oli 76 ja se kattaa 90 % kunta-alan henkilöstöstä. Selvityksen mukaan 78 % kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöstä on toistaiseksi voimassa olevassa ja 22 % määräaikaisessa palvelussuhteessa. Yli puolet määräaikaisista palvelussuhteista on sijaisuuksia, jotka aiheutuvat mm. sairauslomista, perhevapaista, vuosilomista, vuorotteluvapaista, osa-aikaeläkkeistä, osa-aikalisistä ja opintovapaista.

Työryhmällä on ollut lisäksi käytettävissään Kuntien eläkevakuutukselta saadut tiedot KVTEL-vakuutettujen määräaikaisista palvelussuhteista ja niiden kestoista.

Määräaikaisiin palvelussuhteisiin liittyvä ohjeistus

Työryhmä laati selvityksen perusteella liitteenä olevat määräaikaisia virkasuhteita koskevat yhteiset ohjeet. Ohjeet tullaan myöhemmin sisällyttämään virkasuhdeoppaaseen, joka ilmestyy syksyllä. Määräaikaisten työsuhteiden osalta voimassaolevat ohjeet sisältyvät vuonna 2002 ilmestyneeseen Kunnallisen esimiehen työsuhdeoppaaseen.

Kunnallisten esimiesten ja myös luottamushenkilöiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että määräaikaiselle palvelussuhteelle on aina laissa säädetty peruste. Määräaikaisuuden peruste pitää yksilöidä selkeästi työsopimuksessa tai viranhoitomääräyksessä ja peruste pitää voida tarvittaessa näyttää toteen.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                      Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Heikki Saipio

LIITTEET
1. Yhteenveto määräaikaisia palvelussuhteita koskevasta selvityksestä
2. Määräaikainen virkasuhde