Suomeksi
Cirkulär
19/03
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tidsbundna arbetsavtals- och tjänsteförhållanden

Arbetsgruppens uppgift 

I samband med det inkomstpolitiska avtalet 2003-2004 förband sig arbetsmarknadsparterna att utifrån undersökningar inom den offentliga sektorn och övriga tillgängliga uppgifter göra en utredning om tidsbundna anställningsförhållanden och sammanställa anvisningar om de juridiska grunderna för dessa enligt rådande lagstiftning. I avtalet förutsattes också att arbetsmarknadsorganisationerna skulle ordna särskild information och utbildning inom de branscher som proportionellt sett har den största andelen tidsbundna anställningar.

Avtalsparterna tillsatte en egen arbetsgrupp för att utreda användningen av tidsbundna anställningar i kommunerna och samkommunerna. Arbetsgruppen har nu slutfört sitt arbete.

Utredning om visstidsanställningar i kommunsektorn

Arbetsgruppen utförde en förfrågan om användningen av och grunderna för tidsbundna anställningar hos kommunerna och samkommunerna våren 2003. Ett sammandrag av enkäten medföljer som bilaga till detta cirkulär.

Enkätens svarsprocent var 76 och den täcker 90 % av den kommunala personalen. Enligt utredningen var 78 % av kommunernas och samkommunernas personal anställda tills vidare medan 22 % hade tidsbunden anställning. Över hälften av de tidsbundna anställningarna är vikariat som beror på bl.a. sjukledighet, föräldraledighet, semester, alterneringsledighet, deltidspension, deltidstillägg och studieledighet.

Arbetsgruppen har dessutom haft tillgång till uppgifter från Kommunernas pensionsförsäkring om KAPL-försäkrades tidsbundna anställningar.

Anvisningar om tidsbundna anställningar

Utifrån utredningen sammanställde arbetsgruppen bifogade anvisningar om tjänsteförhållanden för viss tid. Anvisningarna kommer senare att införas i handboken om tjänsteförhållanden som utkommer i höst. De gällande anvisningarna om tidsbundna arbetsavtalsförhållanden ingår i publikationen Kommunala arbetstagare - anställningshandbok för chefer, som utkom 2003.

De kommunala cheferna och förtroendevalda bör fästa särskilt avseende vid att anställning för viss tid alltid förutsätter en laglig grund. Orsaken till att en anställning är tidsbegränsad bör tydligt anges i arbetsavtalet eller tjänsteförordnandet och grunden måste vid behov kunna påvisas.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Förhandlingschef                             Heikki Saipio

Bilagor

1. Sammandrag av utredningen om visstidsanställningar
2. Tjänsteförhållande för viss tid