På svenska
Yleiskirje
14/02
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen

Vuoden 2003 alusta tulee voimaan uusi laki menettelystä, jolla lasten kanssa työskentelemään valittavien henkilöiden rikostaustaa voidaan tietyin edellytyksin selvittää. Lain tarkoituksena on suojella alaikäisten eli alle 18-vuotiaiden henkilökohtaista koskemattomuutta ja edistää heidän henkilökohtaista turvallisuuttaan. Lain tavoitteena on vähentää lasten riskiä joutua seksuaalisesti hyväksikäytetyksi, väkivallan kohteeksi tai houkutelluksi huumausaineiden käyttöön.

Lain 2 §:n 1 momentin mukaan lasten kanssa tehtävää työtä on työ, johon pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisen kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa. Lasten ja nuorten parissa mm. kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä työskentelee kuntasektorilla arviolta runsas neljännes koko sen henkilöstöstä. Lain soveltaminen tulee siis keskeisesti kohdentumaan kuntasektorille.

Selvittäminen tapahtuu siten, että työnantaja pyytää henkilöä, jota ollaan ottamassa/nimittämässä laissa tarkoitettuun työhön/virkaan tai jolle ollaan palvelussuhteen aikana osoittamassa laissa tarkoitettuja tehtäviä, toimittamaan itseään koskevan rikosrekisteriotteen nähtäväksi ennen työsopimuksen/virkaan nimittämisen tekemistä tai tehtävien antamista. Laki koskee myös eräissä muissa sopimussuhteissa tapahtuvaa toimintaa, joissa kunta voi olla osapuolena taikka toiminnan järjestäjänä. Näistä on säädetty tarkemmin lain 2 § 2 momentissa.

Laki ei koske voimaantuloajankohtana 1.1.2003 palveluksessa jo olevia, vaikka he työskentelisivät laissa tarkoitetuissa tehtävissä.

Oheiseen muistioon on koottu lain soveltamiseen liittyviä keskeisiä kohtia ja selvitetty toimintoja ja henkilöstöryhmiä, joita taustamenettely voi koskea erityisesti kuntasektorilla. Tässä vaiheessa ennen lain voimaantuloa olisi hyvä alustavasti kartoittaa hallinnonaloittain ja yksiköittäin ne toiminnot, tehtävät ja nimikkeet, joissa lain piiriin kuuluvaa työtä tehdään.

Lisätietoja asiasta antaa työmarkkinalakimies Marja-Leena Kiivanen, puhelin (09) 771 2116.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Heikki Saipio

 

Liitteet

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)
Laki rikosrekisterilain 6 ja 7 §:n muuttamisesta (505/2002)
Muistio