Suomeksi
Cirkulär
14/02
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

Från början av år 2003 får vi en ny lag om hur man under vissa förutsättningar ska kontrollera eventuell brottslig bakgrund hos personer som anställs för att arbeta med barn. Syftet med lagen är att skydda minderåriga, dvs. personer under 18 år, mot kränkningar av den personliga integriteten och att främja deras personliga säkerhet. Avsikten är att minska risken för att barn ska utnyttjas sexuellt, utsättas för våld eller lockas att använda droger.

I lagens 2 § 1 mom. anges att lagen ska tillämpas på arbete som utförs i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande och som varaktigt och i väsentlig grad består i att utan vårdnadshavarens närvaro fostra, undervisa, sköta eller annars ta hand om minderåriga eller annars arbeta i personlig kontakt med minderåriga. Av personalen inom kommunsektorn arbetar uppskattningsvis drygt en fjärdedel med barn och unga i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter. Tillämpningen av lagen kommer alltså att i mycket hög grad bli aktuell inom kommunsektorn.

Utredningen går till så att arbetsgivaren ber en person som ska anställas som arbetstagare eller tjänsteinnehavare eller som under anställningens gång utses för uppgifter som avses i lagen att visa upp ett straffregisterutdrag innan han eller hon anställs eller utses för uppgiften. Lagen gäller också verksamhet som anordnas via vissa andra avtalsförhållanden där kommunen står som avtalspart eller anordnar verksamheten. Dessa fall regleras i 2 § 2 mom. i lagen.

Lagen gäller inte personer som redan är anställda den 1 januari 2003 när lagen träder i kraft, även om de arbetar med sådana uppgifter som avses i lagen.

I den bifogade promemorian har vi sammanställt viktiga tillämpningsfrågor och utrett vilka funktioner och personalgrupper inom kommunsektorn det blir aktuellt att tillämpa lagen på. Vi rekommenderar att varje förvaltningsområde och enhet redan nu, innan lagen träder i kraft, preliminärt ser över i vilka funktioner, arbeten och yrkesbeteckningar sådana uppgifter som avses i lagen utförs.

Närmare upplysningar ger arbetsmarknadsjurist Marja-Leena Kiivanen, tfn (09) 771 21 16.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör           Jouni Ekuri

Förhandlingschef                      Heikki Saipio

Bilagor
Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002)
Lag om ändring av 6 och 7 § straffregisterlagen (505/2002)
Promemoria