På svenska
Yleiskirje
3/01
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen opetusalan virka- ja työehtosopimus 2001-2002 - Vuoden 2001 sopimusmuutokset

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille on lähetetty yleiskirjeellä 32/2000 kunnallisen opetusalan virka-  ja työehtosopimuksen (jäljempänä OVTES) 2001-2002 ne sopimuskohdat, joiden täytäntöönpano on ollut kiireellisin eli 1.2.2001 voimaan tulevat sopimusmuutokset. Samoin yleiskirjeessä on muutamin sanoin kuvattu 1.8.2001, 1.3.2002 ja 1.8.2002 voimaantulevia sopimusmuutoksia.

Tämän yleiskirjeen liitteessä 1 selostetaan vuonna 2001 toteutettavia sopimusmuutoksia. Liitteessä 2 selostetaan peruskoulun, lukion ja aikuislukion uudet 1.8.2001 toteutettavat palkkaluokat ja opetustuntimäärät. Vuoden 2002 tapahtumia ei vielä käsitellä.

Allekirjoituspöytäkirja

Allekirjoituspöytäkirja on ollut yleiskirjeen 32/2000 liitteenä.
1 §:n lopussa pitää luonnollisesti olla: "-kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla". Sopimuksen voimassaoloaika umpeutuu 31.1.2003. Allekirjoituspöytäkirjasta käyvät ilmi yleiskorotukset ja niiden täytäntöönpanon ajankohdat sekä liittoerät ja tasa-arvoerä ja niiden täytäntöönpanon ajankohdat. Pöytäkirjan 14 §:ssä on mainittu asetettavat työryhmät.

Huomattakoon, että ammattikorkeakouluissa sovelletaan vielä OVTES 1999 mukaista teknillisen, hotelli- ja ravintola-, käsi- ja taideteollisuus-, koti- ja laitostalous- sekä maatalousoppilaitoksen liitettä vanhoihin opettajiin. Em. liitteissä olevat markkamääräiset lisäpalkkiot on tarkistettava paikallisesti allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n mukaisesti.

OVTES:n rakenteelliset muutokset

Aikaisempi liite 3 on poistettu (ks. allekirjoituspöytäkirja 11 §) ja aikaisempi yleisen osan luku VIII on siirretty liitteeksi 6A ja sijoitettu ennen niitä ammatillisia oppilaitoksia koskevia liitteitä, joita se koskee. Aikaisempi liitteen 2 A-osa LUKIO on liite 2 ja aikaisempi liitteen 2 B-osa AIKUISLUKIO on uusi liite 3.

Kustannukset

Vuonna 2001 toteutettava liittoerä ja tasa-arvoerä ovat yhteensä 0,9 % opetusalan palkkasummasta. Koko erä on käytetty keskitetysti tehtyihin sopimusmuutoksiin. Paikallisen työnantajan käyttöön ei ole irrotettu opetusalalla mitään erää.

Eräiden opetushenkilöstöryhmien osalta on sovittu joko markkamääräisestä tai palkkaluokkapohjaisesta palkka-asteikosta (ammattikorkeakoulu, ammatillinen aikuiskoulutuskeskus, rehtoriryhmät, sosiaali- ja terveysalan opettajat jne.). Sikäli kuin paikallinen työnantaja katsoo tarpeelliseksi palkkauksen tarkistamisen jossakin tapauksessa mahdollisten pakollisten tarkistusten lisäksi, kustannukset eivät sisälly valtakunnallisiin kustannuksiin, vaan niistä muodostuu sopimuskorotukset ylittävä kustannus.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                        Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                        Anja Vaheri

LIITTEET
1. OVTES 2001 soveltamisohje
2. Peruskoulun, lukion ja aikuislukion 1.8.2001 alkaen toteutettavat sopimusmuutokset