Suomeksi
Cirkulär
3/01
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningssektorn 2001-2002, avtalsändringar år 2001

I cirkulär 32/2000 informerades kommunstyrelserna och samkommunerna om de avtalspunkter i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn (nedan UKTA) 2001-2002, som krävde det snabbaste genomförandet, nämligen de avtalsändringar som träder i kraft 1.2.2001. Samma cirkulär innehöll även en kort beskrivning av de avtalsändringar som gäller fr.o.m. 1.8.2001, 1.3.2002 och 1.8.2002.

I bilaga 1 till detta cirkulär presenteras de avtalsändringar som genomförs 2001. I bilaga 2 presenteras de nya löneklasser och antal undervisningstimmar som tillämpas i grundskolor, gymnasier och vuxengymnasier fr.o.m. 1.8.2001. De förändringar som sker under 2002 behandlas inte ännu i detta skede.

Underteckningsprotokollet

Underteckningsprotokollet ingick som bilaga till cirkulär 32/2000. Den finska texten innehöll ett fel: slutet av § 1 bör givetvis lyda: "... kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla" ("inom tillämpningsområdet för det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn"). Den svenska versionen av cirkulär 32/2000 är korrekt.

Avtalet går ut 31.1.2003. Av underteckningsprotokollet framgår de allmänna förhöjningarna och tidpunkterna för höjningen samt branschpotterna och jämlikhetspotten och när de skall införas. I § 14 i protokollet nämns de arbetsgrupper som skall tillsättas.

Notera att man i yrkeshögskolor på gamla lärare fortfarande tillämpar de bilagor för tekniska, hotell- och restaurang-, hemslöjds- och konstindustri- samt lantbruksläroanstalter som ingick i UKTA 1999. De tilläggsarvoden i mark som ingår i de ovan nämnda bilagorna bör justeras lokalt i enlighet med § 4 i underteckningsprotokollet.

Ändringar i UKTA:s struktur

Den tidigare bilaga 3 har slopats (se § 11 i underteckningsprotokollet) och det tidigare kapitel VIII i den allmänna delen har flyttats till bilaga 6 A och placerats före de yrkesläroanstaltsbilagor det gäller.

Den tidigare del A GYMNASIER i bilaga 2 utgör nu bilaga 2, och den tidigare del B VUXENGYMNASIER i bilaga 2 utgör bilaga 3.

Kostnader Branschpotten och jämlikhetspotten år 2001 utgör sammanlagt 0,9 % av undervisningssektorns lönesumma. Hela potten har använts för centralt genomförda avtalsändringar. Inom undervisningssektorn har inte avsatts någon pott för användning lokalt av arbetsgivarna.

För vissa grupper av undervisningspersonal har avtalats om mark- eller löneklassbaserade löneskalor (yrkeshögskolor, yrkesutbildningscentrer för vuxna, rektorer, lärare inom social- och hälsovårdssektorn o.s.v.). Om en arbetsgivare på lokal nivå anser det nödvändigt att i något fall bevilja en lönejustering utöver de obligatoriska justeringarna, utgör det en kostnad utöver de avtalade förhöjningarna och räknas inte in i kostnaderna på riksnivå.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör             Jouni Ekuri

Förhandlingschef                        Anja Vaheri


BILAGOR

1. Tillämpningsanvisningar för UKTA 2001
2. Avtalsändringar från 1.8.2001 för grundskolorna, gymnasierna och vuxengymnasierna