På svenska
Yleiskirje
26/01
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Tuntipalkkaisten työehtosopimukseen tehtävät tulopoliittisen sopimuksen 2001-2002 mukaiset palkantarkistukset 1.3.2002

Tuntipalkkaisten työehtosopimuksen 2001-2002 allekirjoituspöytäkirjan 3 §:ssä on sovittu, että palkankorotuksen toteuttamisesta 1.3.2002 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien annetaan tiedot myöhemmin. Korotuksen suuruus on keskimäärin 2,5 %. Korotus sisältää yleiskorotuksen 2,2 % sekä liittoerän 0,3 %, jonka käytöstä sovitaan paikallisesti.

Edellä olevan perusteella sopijaosapuolet ovat todenneet, että 1.3.2002 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien toteutetaan palkantarkistukset seuraavasti.

Perustunti- ja aikapalkat

Perustuntipalkkoja ja nuorten työntekijöiden palkkoja korotetaan 0,18-0,25 euroa tunnilta (107-147 penniä tunnilta). Näin muodostetut perustuntipalkat ja nuorten työntekijöiden palkat ovat seuraavat:

Palkkaryhmä

€/tunti

mk/tunti

I

A

10,07

59,87

 

B

9,46

56,22

 

C

8,84

52,57

 

D

8,24

49,02

 

E

7,66

45,52

II

A

7,70

45,77

 

B

7,46

44,37

 

C

7,26

43,17

III

 

7,16

42,57

IV

 

6,55

38,97

O

 

6,79

40,37

Nuorten työntekijäin
palkat

€/tunti
6,00-6,22

mk/tunti
35,67-36,97

Kokonaistuntipalkat

Kokonaistuntipalkkoja (ilman työkokemuslisää) korotetaan 0,18 euroa tunnilta (107 penniä tunnilta).

Työkokemuslisä

Työkokemuslisiä korotetaan siten, että työkokemuslisä on 2 palvelusvuoden jälkeen 0,39 euron (2,31 markan), 4 palvelusvuoden jälkeen 0,78 euron (4,62 markan) ja 7 palvelusvuoden jälkeen 1,17 euron (6,93 markan) suuruinen.

Henkilökohtainen lisä

Henkilökohtaista lisää korotetaan keskimäärin 2,2 %:lla. Mikäli henkilökohtaista lisää maksetaan tulee sen olla vähintään 0,1 euroa tunnilta (0,59 markkaa tunnilta).

Työolosuhdelisä

Työolosuhdelisiä korotetaan keskimäärin 2,2 %:lla. Näin korotetun työolosuhdelisän suuruus voi olla enintään 2,43 euroa tunnilta (14,46 markkaa tunnilta)

Suorituspalkkaus

Suorituspalkkoja, lukuun ottamatta yksityisen alan hinnoitteluja, korotetaan keskimäärin 2,2 %:lla. Työajan lyhentämisjärjestelmän vuoksi yksityisalan, metsäalaa lukuun ottamatta, kulloinkin voimassa olevien asianomaisen työehtosopimuksen urakkahinnoittelujen perusteella ansaittuja palkkoja maksetaan 4,6 prosentilla korotettuna.

Työehtosopimuksen liitteen 6 osaurakkahinnoittelun tavoiteansioita korotetaan 2,2 prosenttia. Näin muodostetut tavoiteansiot, kiinteät osat ja rahaksimuuntokertoimet ovat seuraavat:

Tavoiteansiot

€/tunti

mk/tunti

Taso I

11,98-14,85

71,24-88,29

Taso II

10,74-13,26

63,85-78,84

Taso III

10,31-12,08

61,31-71,80

Taso IV

9,85-11,52

58,58-68,53

Taso V

9,14-10,67

54,31-63,44

Taso VI

8,36-9,74

49,73-57,94

Kiinteät osat

 

 

Taso I

7,79-9,65

46,31-57,39

Taso II

6,98-8,62

41,50-51,25

Taso III

6,70-7,85

39,85-46,67

Taso IV

6,40-7,49

38,08-44,54

Taso V

5,94-6,94

35,30-41,24

Taso VI

5,43-6,33

32,32-37,66

Rahaksimuuntokertoimet

 

Taso I

0,0699-0,0866

0,4156-0,5150

Taso II

0,0627-0,0774

0,3725-0,4599

Taso III

0,0601-0,0705

0,3576-0,4188

Taso IV

0,0575-0,0672

0,3417-0,3998

Taso V

0,0533-0,0622

0,3168-0,3701

Taso VI

0,0488-0,0568

0,2901-0,3880

Suojatyöntekijöiden palkat

Suojatyöntekijöiden perustuntipalkkoja korotetaan sillä prosenttiluvulla, jolla asianomaisen palkkaryhmän perustuntipalkkaa on korotettu.

Työehtosopimuksen 19 §:n 5.3 kohdassa sanotun keskituntiansion tarkistaminen

Toteutetun yleiskorotuksen vaikutus työehtosopimuksen 19 §:n 5 kohdassa tarkoitettuihin vuosineljänneksien keskituntiansioihin on seuraava:

Vuoden 2001 II, III ja IV vuosineljänneksien perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 2,5 %:lla. Vuoden 2002 I vuosineljänneksen perusteella laskettua keskituntiansiota korotetaan 1,7 %:lla.

Näin korotettuja keskituntiansioita käytetään samasta ajankohdasta alkaen kuin edellä mainittu yleiskorotus on tullut voimaan.

Liittoerä

Sopijaosapuolet toteavat, että paikallisesti jaettavaksi sovittu liittoerä, jaetaan aika- ja kokonaistuntipalkkauksessa työskenteleville. Liittoerän suuruus tuntia kohden on 0,3 % toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevien työntekijöiden työehtosopimuksen 19 § 5. kohdan käytössä olevan aritmeettisen keskituntiansion summasta.

Liittoerä on tarkoitettu jaettavaksi ensisijaisesti aikapalkkauksessa perustuntipalkkoihin ja kokonaistuntipalkkauksesta aikapalkkaukseen siirryttäessä sekä toissijaisesti muiden epäkohtien poistamiseen.

Suojatyöntekijöiden osalta paikallisen liittoerän suuruus on 0,3 %.

Aikapalkkauksen rakenneuudistus

Jotta liittoerä voitaisiin jakaa edellä esitetyllä tavalla tulee ennen liittoerän jakamista ottaa käyttöön aikapalkkauksen rakenneuudistuksesta uusi ns. liukuva perustuntipalkkataulukko ja liitteenä olevan muistion mukainen uudistettu liite 2 tarpeellisilta osiltaan, joka siis otetaan käyttöön 1.3.2002 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Uusi perustunti- ja aikapalkkataulukko on seuraavansisältöinen:

PERUSTUNTIPALKAT 1.3.2002 LUKIEN

Palkkaryhmä

€/tunti

I

A

9,46-10,50

 

B

8,33-9,70

 

C

7,66-8,60

II

A

7,40-8,00

 

B

7,26-7,60

III

 

7,16-7,21

IV

 

6,55

O

 

6,79

N

 

6,00-6,22

Työntekijöiden sijoittelu uuteen perustuntipalkkataulukkoon

Työntekijöitä sijoiteltaessa uuteen perustuntipalkkataulukkoon tulee noudattaa liitteenä olevan muistion mukaista "Ammattien palkkaryhmiin sijoittelu" liitettä 2 siten, kuin se on mahdollista.

On myös huomattava, että palkkaryhmissä I-III on nyt liukuva asteikko. Liukuva asteikko on sen vuoksi, että mm. liittoerä/järjestelyvaraerä on mahdollista jakaa nyt myös perustuntipalkkoihin. Perustuntipalkka voi siis liikkua myös palkkaryhmien sisällä asteikon puitteissa.

Työryhmän työhön perustuva palkkauksen kokonaisuudistus

Tuntipalkkaisten työntekijöiden työehtosopimuksen 2001-2002 allekirjoituspöytäkirjan 20 §:ssä oli muodostettu työryhmä, jonka tehtävä oli sopimuskauden aikana uudistaa aikapalkkauksen rakennetta silmälläpitäen työn tuottavuuden kehittymistä sekä laatia palkkausjärjestelmän käyttöopas.

Työryhmä on jo tässä vaiheessa saanut työnsä päätökseen. Työryhmän muistio palkkauksen uudistamisesta on tämän kirjeen liitteenä. Uudistuksesta huolimatta työehtosopimuksen määräykset ovat voimassa sopimuskauden loppuun saakka. Paikallisella työehtosopimuksella voidaan kuitenkin voimassa olevan työehtosopimuksen määräyksistä poiketa, jolloin muistiossa esitetyt uudistukset voidaan ottaa käyttöön tämän sopimuskauden aikana.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                     Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                     Pentti Hakola

LIITE  Palkkauksen kokonaisuudistusta selvittäneen työryhmän muistio