Suomeksi
Cirkulär
26/01
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lönejusteringar i arbetskollektivavtalet för timavlönade 1.3.2002

I § 3 i underteckningsprotokollet till arbetskollektivavtalet för timavlönade 2001-2002 har avtalats att information om löneförhöjningen 1.3.2002 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast därefter ges senare. Förhöjningen är i medeltal 2,5 %. Den innefattar en allmän förhöjning på 2,2 % samt en branschpott på 0,3 %. Hur branschpotten används avtalas lokalt.

Utgående från det ovan nämnda har avtalsparterna konstaterat att löneförhöjningarna 1.3.2002 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast därefter genomförs enligt följande:

Grundtimlöner och tidlöner

Grundtimlönerna och lönerna för unga arbetstagare höjs med 0,18-0,25 euro (107-147 penni) i timmen. Grundtimlönerna och lönerna för unga arbetstagare är då:

Lönegrupp

euro/tim.

mk/tim.

I

A

10,07

59,87

 

B

9,46

56,22

 

C

8,84

52,57

 

D

8,24

49,02

 

E

7,66

45,52

II

A

7,70

45,77

 

B

7,46

44,37

 

C

7,26

43,17

III

 

7,16

42,57

IV

 

6,55

38,97

O

 

6,79

40,37

Löner för unga arbetstagare

euro/tim.
6,00-6,22

mk/tim.
35,67-36,97

Totaltimlöner

Totaltimlönerna (utan arbetserfarenhetstillägg) höjs med 0,18 euro (107 penni ) per timme.

Arbetserfarenhetstillägg Arbetserfarenhetstilläggen höjs så att arbetserfarenhetstillägget efter 2 tjänstgöringsår är 0,39 euro (2,31 mk), efter 4 tjänstgöringsår 0,78 euro (4,62 mk) och efter 7 tjänstgöringsår 1,17 euro (6,93 mk).

Individuellt tillägg

Det individuella tillägget höjs med i medeltal 2,2 %. Det individuella tillägget skall, om det betalas, vara minst 0,1 euro (0,59 mk) i timmen.

Arbetsmiljötillägg

Arbetsmiljötilläggen höjs med i medeltal 2,2 %. Det på detta sätt höjda arbetsmiljötillägget kan vara högst 2,43 euro (14,46 mk) i timmen.

Prestationslöner

Prestationslönerna, utom när det gäller lönesättningen inom den privata sektorn, höjs med i medeltal 2,2 %. På grund av systemet med förkortning av arbetstiden betalas de löner som följer gällande ackordlönesättning i respektive kollektivavtal inom den privata sektorn, frånsett skogsbranschen, förhöjda med 4,6 %.

Inkomstmålen för delackordlönesättningen i bilaga 6 i arbetskollektivavtalet höjs med 2,2 %. Inkomstmålen, de fasta delarna och koefficienterna för omräkning i pengar är då följande: 

Inkomstmål

euro/tim.

mk/tim.

Nivå I

11,98-14,85

71,24-88,29

Nivå II

10,74-13,26

63,85-78,84

Nivå III

10,31-12,08

61,31-71,80

Nivå IV

9,85-11,52

58,58-68,53

Nivå V

9,14-10,67

54,31-63,44

Nivå VI

8,36-9,74

49,73-57,94

Fasta delar

 

 

Nivå I

7,79-9,65

46,31-57,39

Nivå II

6,98-8,62

41,50-51,25

Nivå III

6,70-7,85

39,85-46,67

Nivå IV

6,40-7,49

38,08-44,54

Nivå V

5,94-6,94

35,30-41,24

Nivå VI

5,43-6,33

32,32-37,66

Koefficienter för omräkning i pengar

Nivå I

0,0699-0,0866

0,4156-0,5150

Nivå II

0,0627-0,0774

0,3725-0,4599

Nivå III

0,0601-0,0705

0,3576-0,4188

Nivå IV

0,0575-0,0672

0,3417-0,3998

Nivå V

0,0533-0,0622

0,3168-0,3701

Nivå VI

0,0488-0,0568

0,2901-0,3880

 

Lön för arbetstagare i skyddat arbete

Grundtimlönerna för arbetstagare i skyddat arbete höjs med samma procentsats som grundtimlönen i respektive lönegrupp.

Justering av medeltimförtjänsten i § 19 punkt 5.3 i arbetskollektivavtalet

Den införda allmänna förhöjningen har följande verkan på de medeltimförtjänster per kvartal som avses i § 19 punkt 5 i arbetskollektivavtalet:

De medeltimförtjänster som räknats ut på II, III och IV kvartalet år 2001 höjs med 2,5 %. Den medeltimförtjänst som räknats ut på I kvartalet år 2002 höjs med 1,7 %.

De på detta sätt höjda medeltimförtjänsterna används fr.o.m. den dag då den ovan nämnda allmänna förhöjningen har trätt i kraft.

Branschpott

Avtalsparterna konstaterar att branschpotten, som enligt överenskommelse skall fördelas lokalt, ges till dem som är tim- eller totaltimavlönade. Branschpotten är för arbetstagare som har ett tills vidare gällande arbetsförhållande 0,3 % av summan av det aritmetiska medeltalet av de medeltimförtjänster som finns i § 19 punkt 5 i arbetskollektivavtalet för timavlönade.

Branschpotten är avsedd att fördelas i första hand på grundtimlöner inom tidavlöningssystemet och vid övergång från totaltimlön till tidlön och används i andra hand för att rätta till andra missförhållanden.

För arbetstagare i skyddat arbete är den lokala branschpotten 0,3 %.

Reform av tidlönestrukturerna

För att branschpotten skall kunna fördelas på ovan nämnda sätt bör man före fördelningen ta i bruk den nya s.k. glidande tabellen för grundtimlöner och till behövliga delar den förnyade bilaga 2 som finns som bilaga till promemorian och som alltså tas i bruk 1.3.2002 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast därefter.

Den nya grundtim- och tidlönetabellen är då:

GRUNDTIMLÖNERNA FR.O.M. 1.3.2002

Lönegrupp

euro/tim.

I

A

9,46-10,50

 

B

8,33-9,70

 

C

7,66-8,60

II

A

7,40-8,00

 

B

7,26-7,60

III

 

7,16-7,21

IV

 

6,55

O

 

6,79

U

 

6,00-6,22

Inplaceringen av arbetstagare i den nya grundtimlönetabellen

När arbetstagarna placeras in i den nya grundtimlönetabellen bör bilaga 2, "Inplacering i lönegrupper", som finns i den bifogade promemorian, användas så som det är möjligt.

Beakta även att skalan numera är glidande i lönegrupperna I-III. Skalan är glidande för att bl.a. branschpotten/justeringspotten nu kan delas ut också till grundtimavlönade. Grundtimlönen kan alltså glida också inom skalan för respektive lönegrupp.

Avlöningsreform baserad på arbetsresultatet av en tillsatt arbetsgrupp

Enligt § 20 i underteckningsprotokollet till arbetskollektivavtalet för timavlönade 2001-2002 bildades en arbetsgrupp som under avtalsperioden skulle revidera tidavlöningsstrukturen med beaktande av utvecklingen i fråga om arbetets produktivitet samt utarbeta en handbok om hur lönesystemet används.

Arbetsgruppen har redan i detta skede fullgjort sitt arbete. Arbetsgruppens promemoria om lönereformen finns som bilaga till detta brev. Trots reformen är arbetskollektivavtalet i kraft till avtalsperiodens slut. Genom ett lokalt arbetskollektivavtal kan man dock avvika från bestämmelserna i gällande arbetskollektivavtal, varvid de ändringar som presenteras i promemorian kan tas i bruk redan under denna avtalsperiod.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Jouni Ekuri

Förhandlingschef Pentti Hakola

BILAGA
Promemoria, utredningsgruppen för lönereformen