På svenska
Yleiskirje
25/01
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä

Yllä mainittu laki (477/2001) tuli voimaan 1.10.2001. Sillä turvataan yksityisyyden suojaan perusoikeutena kuuluvaa yksityiselämän suojaa, jota säädetään perustuslain 10 §:ssä. Yksityiselämän suojaan liittyy henkilön oikeus tietää ja päättää häntä itseään koskevien henkilötietojen käytöstä.

Lakia sovelletaan kaikkiin työsuhteisiin ja virkasuhteisiin. Lain säännöksiä sovelletaan myös työnhakijaan, jollei erikseen ole toisin säädetty. Henkilötietolaki (523/1999) sisältää yleisiä tietosuojaan liittyviä säännöksiä. Sitä sovelletaan uuden lain ohella. Kunnan palveluksessa virka- tai työsopimussuhteessa olevien henkilötietojen käsittelyyn ja luovuttamiseen sovelletaan uuden lain ja henkilötietolain ohella viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) ja nimikirjalakia (1010/1989).

Liitteenä olevassa muistiossa on käsitelty tarkemmin uuden lain sisältöä ja soveltamista.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                      Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                      Heikki Saipio


LIITTEET
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (477/2001) http://www.finlex.fi/fi/laki/
Laki rikoslain 38 luvun 9 §:n muuttamisesta (480/2001) http://www.finlex.fi/fi/laki/
Muistio em. lain sisällöstä ja soveltamisesta