Suomeksi
Cirkulär
25/01
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lag om integritetsskydd i arbetslivet

Lagen om integritetsskydd i arbetslivet (477/2001) trädde i kraft 1.10.2001. Genom lagen tryggas skyddet för privatlivet, som med stöd av 10 § i grundlagen är en grundläggande fri- och rättighet. Till skyddet för privatlivet hör en persons rätt att känna till och besluta om hur hans eller hennes personuppgifter används.

Lagen tillämpas på alla arbets- och tjänsteförhållanden. Lagen tillämpas också på arbetssökande, om inget annat bestäms särskilt. Personuppgiftslagen (523/1999), som innehåller allmänna bestämmelser om datasekretess, tillämpas vid sidan av den nya lagen. När det gäller behandling och utlämnande av personuppgifter om tjänsteinnehavare och arbetstagare i kommunens tjänst tillämpas därutöver lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och matrikellagen (1010/1989).

Innehållet i och tillämpningen av den nya lagen behandlas närmare i den bifogade promemorian.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör         Jouni Ekuri

Förhandlingschef                    Heikki Saipio


BILAGOR  
Lag om ändring av 38 kap 9 § strafflagen (480/2001) http://www.finlex.fi/sv/
Lag om integritetsskydd i arbetslivet (477/2001) http://www.finlex.fi/sv/
Promemoria angående lagen om integritetsskydd i arbetslivet