På svenska
Yleiskirje
31/00
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Työelämän kehittämisasioita koskevat muutokset sopimuskaudella 2001–2002

Tulopoliittisen kokonaisratkaisun työelämän kehittämistä koskevan neuvottelutuloksen kunta-alaa koskevien soveltamisneuvotteluiden yhteydessä sovittiin myös yhteistoimintamenettelyä koskevan yleissopimuksen menettelyä koskevan pykälän selkeyttämisestä. Muutoin allekirjoituspöytäkirjaan kirjattiin työelämän kehittämiseen liittyvät erityistoimet kunta-alan osalta. Myös AKAVA-JS ry on allekirjoittanut tämän neuvottelupöytäkirjan.

Yleissopimus yhteistoimintamenettelystä

Yleissopimuksen 4 §:n muutos perustuu viime sopimuskaudella sovitun työryhmän työhön, joka valmistui 29.11.2000. Työryhmän toimeksiantona oli selvittää, onko yleissopimukseen tarvetta lisätä määräyksiä työnantajan ja henkilöstön välittömän yhteistoiminnan muodoista ja viestinnästä. Työssä tuli ottaa huomioon viime vuonna tehdyn yt-selvityksen tulokset.

Menettelyä koskevaan 4 §:ään lisättiin tavoitetyyppinen maininta jatkuvasta neuvottelumenettelystä. Edelleen pykälässä viestinnän merkitystä korostetaan yhteistoiminnan täydentäjänä. Koska välitön osallistuminen esimiehen ja alaisen välillä tai työpaikkatasolla toteutettuna on myös osa johtamista, josta ei voida sopia, todettiin menettelyn aloituksesta ja toteutuksen muodoista päättämisen kuuluvan työnantajalle. Oheen liitetyllä suosituksella haluttiin tuoda esiin välittömän yhteistoiminnan muotoja ja korostaa sen merkitystä tuloksellisuuden ja työelämän laadun kannalta. Yleissopimuksen 1 §:n soveltamisohjeeseen lisättiin maininta 4 §:ään liittyvästä suosituksesta.

Tulopoliittiseen sopimukseen liittyvät työelämäasioiden kirjaukset kunta-alan osalta tehtiin seuraavilta aihealueilta:

Työterveyshuoltolain kokonaisuudistus

  • työsuojeluvaltuutetun ajankäyttö
  • työssäoppiminen
  • hallituksen työssäjaksamisen ohjelma
  • yhteistyö työelämän ja työn muutosten hallinnassa
  • tuloksellisuuden arvioinnin kehittämishanke

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Työmarkkinalakimies                      Pirkko Leivo

Liite 
1. Allekirjoituspöytäkirja kunnallisen alan työelämän kehittämisasioita koskevista neuvotteluista 2000